Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tjeckien

Familjerätt – Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap


*obligatoriskt

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

I Tjeckien är detta distriktsdomstolarna (okresní soudy).

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Endast extraordinära rättsmedel får användas, nämligen

– talan om ogiltigförklaring (zmatečnost),

– talan om förnyad prövning (žaloba na obnovu řízení),

– revisionstalan (dovolání).

Alla ansökningar om användning av något av dessa extraordinära rättsmedel ska göras till den domstol som prövade målet i första instans.

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

I Tjeckien finns inga sådana myndigheter.

Senaste uppdatering: 03/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.