Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Verkställbarhetsförklaring:

Tingsrätten.

Överklagande av ett avgörande från tingsrätten:

Hovrätten.

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Ett avgörande från hovrätten kan överklagas till Högsta domstolen, om Högsta domstolen ger prövningstillstånd (30 kap. 1–3 §§ rättegångsbalken).

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Skiftesman utsedd av domstolen.

Senaste uppdatering: 14/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.