Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

De ansökningar som avses i artikel 44 ska inges till domstolens (tribunal judiciaire) chefsjustitiesekreterare (greffier en chef) (artikel 509.1 och 509.2 i civilprocesslagen (Code de procédure civile) om ansökningarna rör ett domstolsavgörande eller en uppgörelse i domstol samt till ordföranden för notariekammaren (Chambre des notaires), eller vid frånvaro eller oförmåga hans eller hennes ställföreträdare (artikel 509.3 i civilprocesslagen), om ansökningarna rör en officiell handling.

De ansökningar om ändring som avses i artikel 49.2 ska göras till domstolens ordförande (artikel 509.9 i civilprocesslagen).

Om de rör ett domstolsavgörande eller en uppgörelse i domstol:

*Ansökningar om verkställbarhetsförklaring för ett beslut från en fransk domstol som ska erkännas och verkställas utomlands lämnas in till chefsjustitiesekreteraren vid den domstol som utfärdar beslutet eller godkänner avtalet (artikel 509-1 i civilprocesslagen).

*Ansökningar om verkställbarhetsförklaring för utländska verkställighetsbeslut på franskt territorium lämnas in till domstolens chefsjustitiesekreterare (artikel 509-2 i civilprocesslagen).

Om de rör en officiell handling:

*Ansökningar om intygande av franska notariehandlingar som ska erkännas och verkställas utomlands lämnas in till notarien eller den juridiska person som äger det notariekontor där den mottagna originalhandlingen förvaras (artikel 509-3 i civilprocesslagen).

*Ansökningar om intygande av utländska notariehandlingar på franskt territorium lämnas in till notariekammarens ordförande, eller vid frånvaro eller oförmåga hans eller hennes ställföreträdare (artikel 509.3 i civilprocesslagen).

Ansökningar om ändring enligt artikel 49.2:

Ansökningar mot verkställbarhetsförklaringar för utländska verkställighetsbeslut och verkställighetshandlingar på franskt territorium lämnas in till domstolens ordförande (artikel 509.9 i civilprocesslagen).

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Ett avgörande som meddelats av domstolens ordförande kan endast överklagas genom att väcka kassationstalan (pourvoi en cassation) vid kassationsdomstolen (Cour de cassation).

Grunderna för en kassationstalan kan variera (rättsstridigt avgörande, maktmissbruk, avsaknad av behörighet, avsaknad av rättslig grund, motstridiga domar osv.), men i samtliga fall begränsar domstolen sin prövning till själva rättstillämpningen. Detta innebär att kassationsdomstolen kontrollerar att avgörandet inte strider mot lagen eller åsidosätter rättsstatsprincipen. Däremot undersöker kassationsdomstolen inte de faktiska omständigheterna i målet.

Cour de cassation

5 quai de l’Horloge

75055 Paris

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 05/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.