Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 i båda förordningarna ska inges till behörig distriktsdomstol – familjedomstol. Exklusiv territoriell behörighet har distriktsdomstolen på den ort där den delstatsöverdomstol har sitt säte inom vars domkrets gäldenären är bosatt eller inom vars domkrets domen ska verkställas.

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Distriktsdomstolens beslut om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 49.2 i de båda förordningarna kan överklagas till delstatsöverdomstolen.

Avgörandet med anledning av ansökan om ändring i enlighet med artikel 50 i de båda förordningarna kan överklagas till högsta förbundsdomstolen.

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Ej tillämpligt

Senaste uppdatering: 15/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.