Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Grekland

Familjerätt – Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap


*obligatoriskt

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Den domstol som på berörd parts begäran är behörig att avge en verkställbarhetsförklaring avseende ett beslut om makars förmögenhetsförhållanden och de förmögenhetsrättsliga verkningarna av registrerade partnerskap i enlighet med artikel 44.1 i de aktuella förordningarna är förstainstansdomstolen med en domare (Μονομελές Πρωτοδικείo) i tvistemål (artikel 740 ff. i civilprocesslagen).

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Behörig domstol för ansökningar om ändring av beslut med anledning av ansökan om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 49.2 i de aktuella förordningarna är appellationsdomstolen (Εφετείο). Enligt kassationsdomstolens rättspraxis sker detta i form av en ansökan/ett överklagande som prövas av appellationsdomstolen som första och sista instans, vilket är ett undantag från regeln i artikel 12.2 i civilprocesslagen.

Talan mot ett avgörande från appellationsdomstolen enligt artikel 50 i de aktuella förordningarna, i den mening som avses i led b, får föras genom att väcka kassationstalan.

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 19/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.