Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1:

Ordföranden för distriktsdomstolen (Tribunal d’arrondissement)

Kontaktuppgifter:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tfn: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tfn: 00352 803214-1

Domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2:

Appellationsdomstolen i tvistemål (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Kontaktuppgifter:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tfn: 00352 475981-1

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Förfaranden för att föra talan mot ett sådant avgörande som meddelats med anledning av en ansökan om ändring som avses i artikel 50:

Kassationsdomstolen

Kontaktuppgifter:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tfn: 475981-369/373

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

/

Senaste uppdatering: 03/11/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.