Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Nationell information om förordning (EU) 2016/1104

I juni 2016 antog EU en förordning om förmögenhetsrättsliga verkningar av internationella registrerade partnerskap. Dess syfte är att underlätta för berörda par vid den löpande förvaltningen av deras egendom och vid bodelning i händelse av partnerskapets upplösning eller den ena partnerns frånfälle. Förordningen antogs av följande 18 EU-länder inom ramen för förfarandet för fördjupat samarbete: Sverige, Belgien, Grekland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrike, Portugal, Italien, Malta, Luxemburg, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Österrike, Bulgarien, Finland och Cypern. Andra EU-länder kan när som helst ansluta sig till förordningen (i så fall måste landet även ansluta sig till förordningen om makars förmögenhetsförhållanden).

Förordningen skapar rättssäkerhet vid internationella registrerade partnerskap och minskar kostnaderna för rättsliga förfaranden eftersom berörda par på förhand kommer att kunna veta vilket EU-lands domstolar som ska handlägga ärenden som rör deras förmögenhetsförhållanden och vilken nationell lag som ska tillämpas för att avgöra sådana ärenden. Förordningen gör det också lättare att i ett EU-land erkänna och verkställa beslut om förmögenhetsförhållanden som meddelats i ett annat EU-land. Eftersom en bodelning av parets egendom måste ske om den ena partnern avlider bidrar förordningen till att underlätta tillämpningen av EU-regler om gränsöverskridande arvsärenden. Förordningen gäller från och med den 29 januari 2019.

Senaste uppdatering: 12/05/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.