Официални документи

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Немски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Съдебни решения, решения, удостоверения и разпореждания на съдилища и прокуратури.

Също така следните официални документи съгласно член 2, параграф 1:

а) акт за раждане (Geburtsurkunde), извлечение от регистър „Раждания“ (Teilauszug Geburt);

в) акт за смърт (Sterbeurkunde), извлечение от регистър „Смърт“ (Teilauszug Tod);

г) решение за разрешаване на смяна на име (Namensänderungsbescheid);

д) удостоверение за брак (Heiratsurkunde), удостоверение за брачна дееспособност (Ehefähigkeitszeugnis), извлечение от регистъра за съществуването на брак (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) или на регистрирано партньорство (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft);

е) съдебно решение за развод (Scheidungsbeschluss), съдебно решение за унищожаване на брака (Aufhebungsbeschluss der Ehe), определение на съда за нищожност на брака (gerichtliche Nichtigerklärung);

ж) удостоверение за регистрирано партньорство (Partnerschaftsurkunde), потвърждение на дееспособността за сключване на регистрирано партньорство (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), извлечение от регистъра за съществуването на брак (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) или на регистрирано партньорство (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft);

з) съдебно решение за унищожаване на регистрирано партньорство (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft), определение на съда за нищожност на регистрираното партньорство (gerichtliche Nichtigerklärung);

к) потвърждение на регистрацията по местопребиваване (Meldebestätigung);

л) удостоверение за гражданство (Staatsbürgerschaftsnachweis);

м) извлечение от регистъра за съдимост (Strafregisterbescheinigung).

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Австрийската публична администрация приема към следните официални документи да се прилагат формуляри за превод (в съответствие с член 7, параграф 1):

а) акт за раждане (Geburtsurkunde), извлечение от регистър „Раждания“ (Teilauszug Geburt);

в) акт за смърт (Sterbeurkunde), извлечение от регистър „Смърт“ (Teilauszug Tod);

д) удостоверение за брак (Heiratsurkunde), удостоверение за брачна дееспособност (Ehefähigkeitszeugnis), извлечение от регистъра за съществуването на брак (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) или на регистрирано партньорство (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft);

ж) удостоверение за регистрирано партньорство (Partnerschaftsurkunde), потвърждение на дееспособността за сключване на регистрирано партньорство (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), извлечение от регистъра за съществуването на брак (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) или на регистрирано партньорство (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft).

Нито едно от многоезичните удостоверения не се приема в съдебната сфера.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

В Австрия заверени преводи може да бъдат извършвани от лицата, които са вписани в списъка на заклетите и оторизирани от съда устни преводачи. Този (постоянно актуализиран) списък на съдебните устни преводачи е достъпен на адрес:

http://sdgliste.justiz.gv.at/

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Завереният препис (или заверено копие) представлява документ, за който е потвърдено, че е копие, вярно с оригинала, от

лице, оправомощено да издава автентични документи (напр. нотариус (Notarin/Notar),

районния съд (Bezirksgericht) или

издаващия орган (не във всички случаи и не за всички издаващи органи).

В съдебната област в Австрия заверени копия може да се издават от

б) съдилищата (информацията за тях е на разположение на уебсайта на Федералното министерство на правосъдието на адрес https://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html).

както и

б) нотариусите (информацията за тях е на разположение на уебсайта на Австрийската нотариална камара на адрес https://www.notar.at/de/).

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

- Заверени преводи:

Според член 190, параграф 1 от Закона за безспорното (охранително) производство (Außerstreitgesetz) точното съответствие на превода с оригинала трябва да бъде удостоверено от заклет и оторизиран от съда устен преводач, който трябва да положи своя подпис и печат (член 14 и член 8, параграф 5 от Закона за експертите и устните преводачи (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz).

Допълнителна информация относно формата на заверените преводи е публикувана на уебсайта на Австрийската асоциация на оторизираните съдебни устни преводачи (Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher) на адрес:

https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

- Издаване на заверени копия от съдилищата:

Съответствието на

1. официални документи на хартиен носител с електронни или други техни преписи (копия); или

2. електронни официални документи с техни разпечатки на хартиен носител;

когато въпросните документи са подадени до съда, трябва да бъдат удостоверени от съда; те трябва да бъдат ясни и четливи за съда с помощта на техническото оборудване, с което разполага.

В зависимост от искането на заявителя, заверката трябва да се направи върху копието на хартиен носител, което е изготвено в съда или е било обект на внимателна проверка от съда, на копие на хартиен носител на документа на хартиен носител или на разпечатката на хартиен носител на електронния документ, направена в съда (заверено копие на хартиен носител), или — в зависимост от наличието на подходяща технология и персонал — на електронно копие на документа на хартиен носител (заверено електронно копие).

Във всички случаи в заверката трябва да бъде посочено:

1. мястото и датата на заверката;

2. дали представеният официален документ е на хартиен носител или е електронен и дали е оригинал, заверено копие, препис, друго копие или разпечатка;

3. дали копието, преписът или разпечатката възпроизвежда целия официален документ или само част от него.

Заверката трябва да съдържа също така следната информация, ако тя вече не личи ясно от копието, преписа или разпечатката:

1. дали върху официалния документ са поставени подписи, защитни елементи или печати и ако това е така, какви;

2. ако е приложимо, че е скъсан или че външният му вид определено е съмнителен;

3. ако е приложимо, че части от него видимо са били изменени, заличени, вмъкнати или вписани в полетата.

- Издаване на заверени копия от нотариусите:

Нотариусът е оправомощен да удостоверява, че препис на хартиен или на електронен носител на разпечатка на хартиен носител е копие, вярно с оригинала на официален документ, ако той може ясно да прочете документа. Достатъчно е копието да е направено под надзора на нотариуса, за да може той да удостовери, че електронно, фотографско или генерирано по подобен начин копие на официален документ, план, изображение или друго е копие, вярно с оригинала. Ако въпросното копие не възпроизвежда дадена страница изцяло, пропуските трябва да бъдат указани върху копието. Същото важи за разпечатки на хартиен носител на електронни официални документи.

Нотариусът трябва внимателно да съпостави преписа или копието с оригиналния официален документ и върху преписа (копието) на хартиен носител или разпечатката на хартиен носител да удостовери с надпис, че е вярно с оригинала, или към електронния препис да приложи декларация, че е вярно с оригинала.

Удостоверяването трябва да включва също така следната информация:

1. дали представеният официален документ е на хартиен носител или е електронен и дали е оригинал, заверено копие, препис, друго копие или разпечатка;

2. дали върху официалния документ са поставени подписи, защитни елементи или печати и ако това е така, какви;

3. дали копието, преписът или разпечатката възпроизвежда целия официален документ или само част от него и ако това е така, коя част;

4. ако е приложимо, че представеният документ е скъсан или че външният му вид определено е съмнителен;

5. ако е приложимо, че части от него са били изменени, заличени, вмъкнати или вписани в полетата. Посочената информация в точки 2 и 5 не се изисква, ако копието е фотографско или е направено по подобен начин и посочените обстоятелства са видими от самото копие.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Вж. буква е).

Последна актуализация: 17/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.