Официални документи

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

В Република Хърватия официални документи се приемат само на хърватски език, т.е. не се приемат официални документи на други официални езици на държави — членки на ЕС.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Списък на официалните документи, попадащи в приложното поле на Регламента:

- удостоверение за раждане (rodni list) (приложение I);

- удостоверение за смърт (smrtni list) (приложение III);

- удостоверение за брак (vjenčani list) (приложение IV);

- удостоверение за положение на неженен/неомъжена (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (приложение VI);

- удостоверение за гражданско партньорство (potvrda o životnom partnerstvu) (приложение VII);

- удостоверение за местоживеене и/или местопребиваване (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (приложение X);

- удостоверение за липса на осъждане (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (приложение XI).

Забележка: Официалните документи, посочени в приложения I—VII, се издават от Министерството на публичната администрация (Ministarstvo uprave), посочените в приложение X официални документи се издават от Министерството на вътрешните работи (Ministarstvo unutarnjih poslova), а посочените в приложение XI официални документи се издават от Министерството на правосъдието (Ministarstvo pravosuđa).

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Списъкът на официалните документи, към които може да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода:

- удостоверение за раждане (приложение I);

- удостоверение за смърт (приложение III);

- удостоверение за брак (приложение IV);

- удостоверение за положение на неженен/неомъжена (приложение VI);

- удостоверение за гражданско партньорство (приложение VII);

- удостоверение за местоживеене и/или местопребиваване (приложение X);

- удостоверение за липса на осъждане (приложение XI).

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Според хърватското право квалифицирани да извършват заверени преводи на официални документи са съдебните преводачи.

Връзка към актуалния списък на съдебните преводачи е публикувана на уебсайта на Министерството на правосъдието:

https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Според хърватското право квалифицирани да правят заверени копия на официални документи са нотариусите (javni bilježnici). Списъкът на съответните лица, известен като указател на нотариусите (Imenik javnih bilježnika), се управлява от Управителния съвет (Upravni odbor) на Хърватската нотариална камара (Hrvatska javnobilježnička komora) и е на разположение за справки на уебсайта на камарата — http://www.hjk.hr/Uredi.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Заверени преводи и заверени копия могат да бъдат разпознати с обикновена визуална проверка, тъй като върху всеки превод или копие се поставя печата на съдебния преводач или нотариуса, което ясно обозначава, че съответният документ е превод или копие.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Специфичната характеристика на завереното копие е печатът на нотариуса, който е направил заверката.

Последна актуализация: 30/01/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.