Официални документи

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Гръцки и английски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Кипърските органи посочват като пример следните официални документи:

Раждане: удостоверение за раждане

Смърт: удостоверение за смърт

Брак: удостоверение за сключен брак

Брачна дееспособност: удостоверение за безбрачие

Регистрирано партньорство: удостоверение за гражданско партньорство

Местопребиваване: удостоверение за постоянно местопребиваване

Прекратяване на регистрирано партньорство: удостоверение за регистрация на съвместна декларация относно прекратяването на гражданско партньорство

Липса на съдебно минало: удостоверение за чисто съдебно минало

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Удостоверение за раждане

Удостоверение за смърт

Удостоверение за сключен брак

Удостоверение за безбрачие

Удостоверение за гражданско партньорство

Удостоверение за постоянно местопребиваване

Удостоверение за чисто съдебно минало

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Регистър на заклетите писмени преводачи към Информационната и медийна служба на Министерството на вътрешните работи

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Служба на регистъра на населението и миграцията

Удостоверение за раждане

Удостоверение за смърт

Удостоверение за безбрачие

Удостоверение за гражданско партньорство

Удостоверение за регистрация на съвместна декларация относно прекратяването на гражданско партньорство

Областни администрации

Удостоверение за раждане

Удостоверение за смърт

Удостоверение за постоянно местопребиваване

Общини

Удостоверение за сключен брак

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Съгласно указанията на Съвета на заклетите писмени преводачи — компетентният орган на Република Кипър за официални преводи, всички документи, представени за превод на заклети писмени преводачи, трябва да бъдат автентични и надлежно заверени. Към преведения от заклетия писмен преводач текст се прикрепя фотокопие от документа, представен за превод, в края на който заклетият преводач се подписва и поставя своя печат.

Заклетият писмен преводач не удостоверява със специален печат върху документа, представен за превод, неговата автентичност. Той просто го проверява преди превода и ако смята, че не е автентичен, не го превежда.

Заклетият писмен преводач удостоверява автентичността на собствения си превод само когато от него се иска автентичен препис или заверен препис от превода.

За преводите:

Правоъгълен електронен печат с надпис „правилен и точен превод на прикачения документ“

Оригинален кръгъл печат на заклетия писмен преводач, предоставен от Съвета на заклетите писмени преводачи

Оригинален подпис на заклетия писмен преводач

Име на заклетия писмен преводач

Марка (марка с размер на монета от 2 евро, положена върху долната част на печата, подпечатана с кръглия печат)

За преписите от преводите:

Оригинален правоъгълен електронен печат с надпис „автентичен препис от преведения документ“

Оригинален кръгъл печат на заклетия писмен преводач, предоставен от Съвета на заклетите писмени преводачи

Име и оригинален подпис на заклетия писмен преводач

Марка (марка с размер на монета от 2 евро, положена върху долната част на печата, подпечатана с кръглия печат)

За заверените преписи:

Печатът (кръглият) на заклетия писмен преводач е син, а правоъгълният електронен печат е черен.

Марката с размер на монета от 2 евро се полага върху долната част на печата и се подпечатва с кръглия печат.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Печатът (кръглият) на заклетия писмен преводач е син, а правоъгълният електронен печат е черен.

Марката с размер на монета от 2 евро се полага върху долната част на печата и се подпечатва с кръглия печат.

Последна актуализация: 06/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.