Официални документи

Дания

Съдържание, предоставено от
Дания

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Като общо правило датските органи са длъжни да приемат официални документи само на датски език и поради това може да изискат съответните документи да бъдат преведени, ако не са на датски език.

В съответствие с Конвенцията относно скандинавските езици обаче някои документи може да бъдат приети на фински, исландски, норвежки и шведски език. По-специално това важи за удостоверения за смяна на име, разрешения за използване на име, одобряване на име, удостоверения за брак, удостоверения за регистрирано партньорство, удостоверения за брачна дееспособност, удостоверения за развод, удостоверения за законна раздяла и съдебни решения за развод, за законна раздяла или за унищожаване на брака, както и съдебни решения за нищожност на брака или на регистрираното партньорство. Освен това документите, свързани с разглеждането на въпроси, касаещи името на лице, може да бъдат приети и на немски или английски език.

Документи, потвърждаващи липсата на осъждане, също може да бъдат приети на английски език.

В специални случаи даден орган може да допусне документи на други езици, но не е длъжен да приема каквито и да било други езици, освен горепосочените.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Датските органи смятат следните документи за попадащи в приложното поле на Регламента:

 • липса на осъждане;
 • удостоверение за местопребиваване;
 • извлечение от централния регистър на населението (personattest);
 • удостоверение за раждане и кръщение (fødsels- og dåbsattest);
 • удостоверение за брак;
 • удостоверение за църковен брак;
 • удостоверение за кръщение (dåbsattest);
 • удостоверение за раждане (fødselsattest) (вече не се издава, но все още е валидно);
 • удостоверение за раждане и име (fødsels- og navneattest) (вече не се издава, но все още е валидно);
 • удостоверение за име (navneattest) (вече не се издава, но все още е валидно);
 • удостоверение за смърт и погребение (издава се само в определени случаи, когато се изисква удостоверение за гражданин, починал преди 1 април 1968 г., т.е. датата на създаване на централния регистър на населението);
 • удостоверение за смяна на име;
 • разрешение за използване на име;
 • одобряване на име;
 • удостоверение за регистрирано партньорство;
 • удостоверение за брачна дееспособност;
 • удостоверение за развод;
 • удостоверение за законна раздяла;
 • съдебно решение:
  • за развод;
  • за законна раздяла;
  • за унищожаване на брака;
  • за нищожност на брака;
  • за нищожност на регистрираното партньорство.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Следва списък на датските документи, към които може да се приложи езиково допълнение като подходящо улеснение на превода:

 • липса на осъждане;
 • удостоверение за местопребиваване;
 • извлечение от централния регистър на населението (personattest);
 • удостоверение за раждане и кръщение (fødsels- og dåbsattest);
 • удостоверение за брак;
 • удостоверение за църковен брак;
 • удостоверение за кръщение (dåbsattest);
 • удостоверение за регистрирано партньорство;
 • удостоверение за брачна дееспособност.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

В Дания няма публично достъпен списък или база данни на преводачите/устните преводачи.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Органът, който е издал удостоверението или документа, може да издаде заверено копие в някои случаи. Освен това в някои случаи органът, който е поел функциите на издаващ орган, също може да издаде заверено копие.

Нотариус в датските съдилища също може да издаде заверено копие на удостоверение или документ.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

В завереното копие обикновено се посочва кой орган е заверил копието чрез печата на общината или подписа на нотариуса.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

В някои случаи върху завереното копие се отпечатва думата „KOPI“ („КОПИЕ“).

Последна актуализация: 09/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.