Официални документи

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Фински и шведски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Официалните документи, попадащи в приложното поле на Регламента, включват извлечения от системата с данни за населението, удостоверения за гражданско състояние, издадени от енориите, извлечения от регистъра за съдимост, удостоверяващи липсата на съдебно минало, а в някои случаи също и съдебни решения.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Във Финландия са въведени всички многоезични стандартни формуляри, с изключение на приложение VIII (дееспособност за сключване на регистрирано партньорство). С изключение на приложение XI (липса на съдебно минало), те всички съдържат специфични за всяка държава заглавия на полета.

Към стандартния формуляр може да се прилагат извлечения от системата с данни за населението с данни за раждания, лица, които са живи, починали, брак, регистрирани партньорства, местоживеене и местопребиваване. Стандартният формуляр може да бъде приложен към удостоверението за правото, предоставено от финландското законодателство, за сключване на брак пред чуждестранен орган. Стандартният формуляр може да бъде приложен и към извлечение от регистъра за съдимост, удостоверяващ липсата на съдебно минало.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Във Финландия действа система на оторизирани преводачи, която се администрира от оценяваща комисия, работеща съвместно с финландската Национална агенция по образованието. Оценяващата комисия поддържа база данни на оторизираните преводачи: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Заверени копия се издават от нотариусите. Нотариусите са длъжностни лица на Агенцията за цифрова информация и информация за населението (Digi- ja väestötietovirasto). В провинция Оланд нотариусите работят към централната администрация на провинция Оланд.

Координати за връзка с Агенцията за цифрова информация и информация за населението:

Уебсайт на английски език: https://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers.

Уебсайт на фински език: https://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu.

Координати за връзка с централната администрация на провинция Оланд: https://www.ambetsverket.ax/.

Наред с това, финландските представителства в чужбина изпълняват някои нотариални функции и също така издават заверени копия.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Върху завереното копие се полага подписът на заклетия писмен преводач. Проверка за писмения преводач може да се направи в горепосочения регистър на заклетите писмени преводачи.

Върху заверените копия, направени от нотариус, който работи в Агенцията за цифрова информация и информация за населението, се поставя кръгъл печат с изображение на лъвска глава в средата. Те съдържат също така подписа и името на нотариуса.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Вж. предишна точка.

Последна актуализация: 18/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.