Официални документи

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Френски

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Примерен списък на официалните документи:

а) раждане

- акт за раждане

- временен акт за раждане след откриване на новородено или на поверено на държавна грижа дете, за което няма известен акт за раждане или за което е било поискано запазване на тайна по отношение на раждането

- съдебно решение за установяване на раждане

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получи пълен препис от акта за раждане, във връзка с планирано сключване на граждански брак, издаден от нотариус или от дипломатически или консулски орган

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получат преписи от актовете за гражданско състояние, чиито оригинали са унищожени или са изгубени в резултат на бедствие или война

- удостоверение за раждане от Френската служба за защита на бежанците и лицата без гражданство (Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA)

- удостоверение за произход, издадено от префекта, с което се цели да се замени издаването на акт за раждане в случай на липса на съставен временен акт за раждане и при наличие на

- съдебно решение на председателя на окръжния съд (tribunal de grande instance) за поправяне на акта за раждане

б) удостоверяване, че лицето е живо

- удостоверение, че лицето е живо

в) смърт

- акт за смърт

- препис от акта за смърт по местоживеене на починалия

- акт за мъртвородено дете

- акт за раждане

- препис от диспозитива на съдебното решение за пълно осиновяване, което служи като акт за раждане

- съдебно решение, с което се обявява смъртта на лице

- съдебно решение за обявяване на отсъствие на лицето

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане или акт за смърт

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получат преписи от актовете за гражданско състояние, чиито оригинали са унищожени или са изгубени в резултат на бедствие или война

- съдебно решение на председателя на окръжния съд (tribunal de grande instance) за поправяне на акта за смърт

- Забележка „Загинал при депортиране“

- Забележка „Жертва на тероризъм“

- Забележка „Загинал за Франция“

- Забележка „Загинал в служба на народа“

- акт за смърт от Френската служба за защита на бежанците и лицата без гражданство (Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA)

г) име

- акт за раждане

- препис от диспозитива на съдебното решение за пълно осиновяване, което служи като акт за раждане

- съдебно решение за осиновяване относно името

- препис от диспозитива на съдебното решение за непълно осиновяване

- съдебно решение за отмяна на непълното осиновяване

- съвместна декларация за избор на име, удостоверена от длъжностното по гражданското състояние

- несъгласие с името, съобщено на длъжностното лице по гражданското състояние

- декларация за промяна на името пред длъжностното лице по гражданското състояние

- указ за промяна на името

- решение на длъжностното лице по гражданското състояние за промяна на името с цел привеждане в съответствие с издаден в чужбина от длъжностно лице по гражданското състояние документ за гражданско състояние

- решение относно името след промяна в родството

д) брак, включително брачна дееспособност и семейно положение

- акт за граждански брак

- акт за раждане

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получат преписи от актовете за гражданско състояние, чиито оригинали са унищожени или са изгубени в резултат на бедствие или война

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане или акт за граждански брак

- препис от диспозитива на съдебното решение за пълно осиновяване, което служи като акт за раждане

- удостоверение за сключване на граждански брак

- удостоверение за брачна дееспособност, издадено от дипломатически или консулски орган

- решенията, посочени в буква е), с изключение на тези, които са свързани с отмяна

- удостоверение от нотариус относно съществуването на брачен договор

- решение на председателя на окръжния съд за поправяне на удостоверението за брак

- удостоверение за брак от Френската служба за защита на бежанците и лицата без гражданство (Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA)

е) развод, законна раздяла и унищожаване на брака

- акт за депозиране на споразумението за развод по взаимно съгласие, който се депозира, вписва и съхранява при нотариус

- удостоверение за депозиране на споразумението за развод по взаимно съгласие

- съдебно решение за развод

- съдебно решение за законна раздяла

- съдебно решение за унищожаване на брака

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане или акт за граждански брак

ж) регистрирано партньорство, включително дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и статут на регистрирано партньорство

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане

- граждански пакт за солидарност (PACS - pacte civil de solidarité), удостоверен от длъжностно лице по гражданското състояние или от дипломатическите и консулските представители (по-рано от секретаря на районния съд)

- граждански пакт за солидарност, изготвен с официален документ

- разписка за регистрация на сключването/изменението/прекратяването на гражданския пакт за солидарност, издадена от нотариус, длъжностно лице по гражданското състояние или — до 31 октомври 2017 г. — от секретаря на районния съд

- удостоверение за липса на граждански пакт за солидарност, издадено от Централната служба за гражданско състояние (Service central d'état civil, SCEC)

- акт за раждане

- препис от диспозитива на съдебното решение за пълно осиновяване, което служи като акт за раждане

- акт за смърт

з) прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или унищожаване на регистрирано партньорство

- акт за раждане, в който се посочва прекратяването или унищожаването на граждански пакт за солидарност

- разписка за регистрация на прекратяването на граждански пакт за солидарност, издадена от нотариус, длъжностно лице по гражданското състояние или — до 31 октомври 2017 г. — от секретаря на районния съд

- съдебно решение за законна раздяла

- съдебно решение за унищожаване на граждански пакт за солидарност

- удостоверение за липса на граждански пакт за солидарност, издадено от Централната служба за гражданско състояние (Service central d'état civil, SCEC)

и) родство

- акт за припознаване, извършено пред длъжностно лице по гражданското състояние

- акт за припознаване, съставен чрез официален документ

- констативен акт, установяващ наличието на гражданско състояние, издаден от съдия от районния съд по мястото на раждане или по местоживеене

- съдебно решение за съставяне на акт за гражданско състояние

- съдебно решение на окръжния съд за установяване или унищожаване на родство

й) осиновяване

- препис от диспозитива на съдебното решение за пълно осиновяване, което служи като акт за раждане

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане

- съдебно решение за осиновяване

- препис от диспозитива на съдебното решение за непълно осиновяване

- съдебно решение за отмяна на непълното осиновяване

- съдебно решение за осиновяване от народа

к) местоживеене и/или местопребиваване

- удостоверение за местопребиваване (за френските граждани в чужбина)

- удостоверение за промяна на местопребиваването (за френските граждани в чужбина)

л) гражданство и/или националност

- удостоверение за френско гражданство

- допълване на указа за натурализация или за възстановяване на френското гражданство, направено от административен орган

- декларация за френско гражданство с потвърждение, че е регистрирана, получена или от директора на службите на съдебното деловодство на районния съд — за декларации, изготвени във Франция, или от административния орган, или от френския консул — за декларации, изготвени в чужбина, и регистрирана или от директора на службите на съдебното деловодство на районния съд — за декларации, изготвени във Франция, или от Министерството на правосъдието — за декларации, изготвени в чужбина, или от министерството, което отговаря за натурализацията — за декларации, изготвени във връзка със сключен брак с френски гражданин

- издаване на съдебно решение, придружено от удостоверението му за липса на обжалване

- акт за раждане с добавена забележка във връзка с някой от горепосочените елементи

м) липса на съдебно досие, при условие че документите, свързани с това обстоятелство, са издадени на гражданин на Съюза от органите на държавата членка, чийто гражданин е

- бюлетин № 3 — не се прилага

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Стандартни образци във връзка с раждането (1)

- акт за раждане

- временен акт за раждане след откриване на новородено или на поверено на държавна грижа дете, за което няма известен акт за раждане или за което е било поискано запазване на тайна по отношение на раждането

- съдебно решение за установяване на раждане

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получи пълен препис от акта за раждане, във връзка с планирано сключване на граждански брак, издаден от нотариус или от дипломатически или консулски орган

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получат преписи от актовете за гражданско състояние, чиито оригинали са унищожени или са изгубени в резултат на бедствие или война

- удостоверение, заместващо акт за раждане, издаден от Френската служба за закрила на бежанците и лицата без гражданство (Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA)

- удостоверение за произход, издадено от префекта, с което се цели да се замени издаването на акт за раждане в случай на липса на съставен временен акт за раждане и при наличие на тайна

- съдебно решение на председателя на окръжния съд (tribunal de grande instance) за поправяне на акта за раждане

Стандартни образци във връзка с живо лице (2)

- удостоверение, че лицето е живо (за френски гражданин в чужбина)

Стандартни образци във връзка със смъртта (3)

- акт за смърт

- препис от акта за смърт по местоживеене на починалия

- акт за мъртвородено дете

- акт за раждане

- препис от диспозитива на съдебното решение за пълно осиновяване, което служи като акт за раждане

- съдебно решение, с което се обявява смъртта на лице

- съдебно решение за обявяване на отсъствие на лицето

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане или акт за смърт

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получат преписи от актовете за гражданско състояние, чиито оригинали са унищожени или са изгубени в резултат на бедствие или война

- съдебно решение на председателя на окръжния съд (tribunal de grande instance) за поправяне на акта за смърт

- Забележка „Загинал при депортиране“

- Забележка „Жертва на тероризъм“

- Забележка „Загинал за Франция“

- Забележка „Загинал в служба на народа“

- удостоверение, заместващо акт за смърт, издадено от Френската служба за закрила на бежанците и лицата без гражданство (Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA)

Стандартни образци във връзка с брака (4)

- акт за раждане

- акт за граждански брак

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане или акт за граждански брак

- препис от диспозитива на съдебното решение за пълно осиновяване, което служи като акт за раждане

- удостоверение за сключване на граждански брак

- съдебно решение за развод или за законна раздяла

- удостоверение от нотариус относно съществуването на брачен договор

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получат преписи от актовете за гражданско състояние, чиито оригинали са унищожени или са изгубени в резултат на бедствие или война

- решение на председателя на окръжния съд за поправяне на удостоверението за брак

- удостоверение, заместващо акт за граждански брак, издадено от Френската служба за закрила на бежанците и лицата без гражданство (Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA)

Стандартни образци във връзка с брачната дееспособност (5)

- удостоверение за брачна дееспособност, издадено от дипломатически или консулски орган

Стандартни образци във връзка със семейното положение (6)

- акт за граждански брак

- акт за раждане

- временен акт за раждане след откриване на новородено или на поверено на държавна грижа дете, за което няма известен акт за раждане или за което е било поискано запазване на тайна по отношение на раждането

- съдебно решение за установяване на раждане

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане или акт за граждански брак

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получи пълен препис от акта за раждане, във връзка с планирано сключване на граждански брак, издаден от нотариус или от дипломатически или консулски орган

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получат преписи от актовете за гражданско състояние, чиито оригинали са унищожени или са изгубени в резултат на бедствие или война

- удостоверение, заместващо акт за раждане, издадено от Френската служба за закрила на бежанците и лицата без гражданство (Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA)

- съдебно решение на председателя на окръжния съд (tribunal de grande instance) за поправяне на акта за раждане

- удостоверение за липса на граждански брак, издадено от дипломатически или консулски орган

Стандартни образци във връзка с регистрираното партньорство (7)

- акт за раждане

- препис от диспозитива на съдебното решение за пълно осиновяване, което служи като акт за раждане

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане

- акт за смърт

- препис от акта за смърт по местоживеене на починалия

- граждански пакт за солидарност (PACS - pacte civil de solidarité), удостоверен от длъжностно лице по гражданското състояние или от дипломатическите и консулските представители (по-рано от секретаря на районния съд)

- граждански пакт за солидарност, изготвен с официален документ

- разписка за регистрация на сключването/изменението/прекратяването на гражданския пакт за солидарност, издадена от длъжностно лице по гражданско състояние (преди това от секретаря на районния съд) или от нотариус

- удостоверение за липса на граждански пакт за солидарност, издадено от Централната служба за гражданско състояние (Service central d'état civil, SCEC)

Стандартни образци във връзка с дееспособността за сключване на регистрирано партньорство (8)

- акт за раждане (в който не е посочено съществуването на граждански пакт за солидарност: вж. точка 5.2 от стандартния образец)

Стандартни образци във връзка със статута на регистрирано партньорство (9)

- акт за раждане (с изключение на чуждите граждани, родени в чужбина)

- препис от диспозитива на съдебното решение за пълно осиновяване, което служи като акт за раждане (с изключение на чуждите граждани, родени в чужбина)

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане (с изключение на чуждите граждани, родени в чужбина)

- акт за смърт

- препис от акта за смърт по местоживеене на починалия

- удостоверение за липса на граждански пакт за солидарност, издадено от Централната служба за гражданско състояние (Service central d'état civil, SCEC) (за чуждите граждани, родени в чужбина)

Стандартни образци във връзка с МЕСТОЖИВЕЕНЕТО и/или МЕСТОПРЕБИВАВАНЕТО (10)

- удостоверение за местопребиваване (за френски гражданин в чужбина)

- удостоверение за промяна на местопребиваването (за френски гражданин в чужбина)

Стандартни образци във връзка със съдебното досие (11)

Бюлетин № 3 — не се прилага

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийски вече са преведени.

Заклетите писмени преводачи задължително са съдебни експерти: списъците с експертите, всеки от които включва рубрика относно лицензираните (заклети) писмени преводачи, могат да бъдат намерени на уебсайта на Касационния съд:

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html.

Списъците с писмените преводачи експерти, които се актуализират всяка година, могат да бъдат намерени онлайн на този уебсайт, както следва:

  • списък с лицензираните от Касационния съд експерти;
  • списък със съдебните експерти, съставен от всеки от 36-те апелативни съдилища, в който са включени по-специално експертите, вписани в рубриката за писмени и устни преводи. Съставените от апелативните съдилища списъци със съдебни експерти се актуализират от тях и се предават с различна периодичност на Касационния съд. Понякога е възможно да има по-актуален списък със съдебните експерти, като се отиде директно на уебсайтовете на някои апелативни съдилища.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

На първо място следва да се припомни, че някои преписи или допълнения могат да бъдат издавани само от административни или съдебни органи или от правни специалисти. Това се отнася за преписи от съдебни или официални документи, които могат да бъдат издавани само от деловодствата на съдилищата или от длъжностни лица (например: нотариуси, съдебни изпълнители, длъжностни лица по гражданското състояние за актовете за гражданско състояние, които те съхраняват).

Що се отнася до останалите документи, с член R113-10 от Кодекса за отношенията между гражданите и администрацията (Code des relations entre le public et l'administration) при административните производства се премахва изискването за удостоверяване за вярност с оригинала на фотокопията на документи, издадени от административен орган и за които няма вече прието с подзаконов нормативен акт допускане на обикновено фотокопие. В същия текст обаче се предвижда, че по искане на гражданите администрацията продължава да удостоверява копия за вярност с оригинала, когато тези копия са поискани от чуждестранни органи. Няма списък с органите, които стриктно погледнато могат да издават заверени копия. Все пак в член R. 2122-8 от Общия кодекс за местното самоуправление (Code général des collectivités territoriales) се предвижда, че кметът и упълномощените от него общински служители могат да удостоверяват за съдържанието и съответствието с оригинала на представените за целта документи.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Формата за удостоверяване на заверените преводи не се урежда от нито един нормативен акт.

Следните елементи обаче позволяват да се установи надлежно заверен превод:

От една страна, преводът трябва да е направен от писмен преводач, вписан в списъка с експертите на някой апелативен съд или на Касационния съд.

От друга страна, в практиката завереният превод обикновено:

- съдържа забележката „удостоверен, че съответства на оригинала“,

- всяка страница е номерирана и парафирана от писмения преводач,

- на последната страница са поставени подписът, печатът и името на заклетия експерт,

- на превода е посочен уникалният регистрационен номер на текста (този номер се дава от експерта; той е общ за изходния текст и за превода).

Никой от тези четири елемента обаче не е задължителен.

На заверените копия за вярност с оригинала се поставя печат за удостоверяване с дата и подпис на сертифициращия орган.

За сметка на това заверените копия и допълненията към съдебни или официални документи може да се издават само от органа, който съхранява документа, на който се издава копие или допълнение. На копията и допълненията се поставя дата и подпис, а когато е приложимо, печат на органа, който е издал документа.

На копията и извлеченията от документи за гражданско състояние се поставя печат на общината или на дипломатическия или консулския орган, или на Централната служба за гражданско състояние на Министерството на външните работи, с дата и подпис на длъжностното лице по гражданското състояние, което съхранява документа.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

На заверените копия за вярност с оригинала се поставя печат за удостоверяване с дата и подпис на сертифициращия орган.

За сметка на това заверените копия и допълненията към съдебни или официални документи може да се издават само от органа, който съхранява документа, на който се издава копие или допълнение. На копията и допълненията се поставя дата и подпис, а когато е приложимо, печат на органа, който е издал документа.

На копията и извлеченията от документи за гражданско състояние се поставя печат на общината или на дипломатическия или консулския орган, или на Централната служба за гражданско състояние на Министерството на външните работи, с дата и подпис на длъжностното лице по гражданското състояние, което съхранява документа.

Последна актуализация: 23/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.