Официални документи

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Немски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Приложно поле

Официален документ

Раждане

 • Geburtsurkunde (акт за раждане)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (заверено извлечение от регистъра на ражданията)

Живот

 • einfache Meldebescheinigung (кратко удостоверение за регистрация по местопребиваване)
 • erweiterte Meldebescheinigung (пълно удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Смърт

 • Sterbeurkunde (акт за смърт)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (заверено извлечение от регистъра на смъртните случаи)

Име

 • Geburtsurkunde (акт за раждане)
 • Eheurkunde (акт за брак)
 • Lebenspartnerschaftsurkunde (акт за регистрирано партньорство)

Брак

Брачна дееспособност

Семейно положение

 • Eheurkunde (акт за брак)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (заверено извлечение от регистъра на сключените бракове)
 • Ehefähigkeitszeugnis (удостоверение за брачна дееспособност)
 • einfache Meldebescheinigung (кратко удостоверение за регистрация по местопребиваване)
 • erweiterte Meldebescheinigung (пълно удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Развод

Унищожаване на брака

 • Eheurkunde (акт за брак)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (заверено извлечение от регистъра на сключените бракове)

Регистрирано партньорство

Дееспособност за сключване на регистрирано партньорство

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (акт за регистрирано партньорство)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (заверено извлечение от регистъра на регистрираните партньорства)
 • Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (удостоверение за дееспособност за встъпване в регистрирано партньорство)

Прекратяване на регистрирано партньорство

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (акт за регистрирано партньорство)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (заверено извлечение от регистъра на регистрираните партньорства)

Произход

 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (заверено извлечение от регистъра на ражданията)

Местоживеене

Местопребиваване

 • einfache Meldebescheinigung (кратко удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Гражданство

 • Einbürgerungsurkunde (акт за натурализация)
 • Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung (акт за придобиване на германско гражданство чрез декларация)
 • Entlassungsurkunde (акт за лишаване от гражданство)
 • Verzichtsurkunde (акт за отказ от гражданство)
 • Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (разрешение за запазване на германско гражданство)
 • Staatsangehörigkeitsausweis (удостоверение за гражданство)
 • Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher (удостоверение за правен статут на германски гражданин)

Осиновяване

 • Gerichtlicher Beschluss (съдебно решение)

Чисто съдебно минало

 • Führungszeugnis (удостоверение за чисто съдебно минало)

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Официален документ

Формуляр за помощ при превода

Geburtsurkunde (акт за раждане)

Приложение I — Раждане

einfache Meldebescheinigung (кратко удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Приложение II — Живот

Sterbeurkunde (акт за смърт)

Приложение III — Смърт

Eheurkunde (акт за брак)

Приложение IV — Брак

Ehefähigkeitszeugnis (удостоверение за брачна дееспособност)

Приложение V — Брачна дееспособност

erweiterte Meldebescheinigung (пълно удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Приложение VI — Семейно положение

Lebenspartnerschaftsurkunde (акт за регистрирано партньорство)

Приложение VII — Регистрирано партньорство

Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (удостоверение за дееспособност за встъпване в регистрирано партньорство)

Приложение VIII — Дееспособност за встъпване в регистрирано партньорство

erweiterte Meldebescheinigung (пълно удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Приложение IX — Положение на регистрирано партньорство

einfache Meldebescheinigung (кратко удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Приложение X — Местоживеене и/или местопребиваване

Führungszeugnis (удостоверение за чисто съдебно минало)

Приложение XI — Чисто съдебно минало

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Съществува национална база данни на устните и писмените преводачи, която се поддържа от федерална провинция Хесен. Тя е свободно достъпна за всички на адрес http://www.justiz-dolmetscher.de/ и дава възможност за разширено търсене (напр. може да се търси по федерална провинция, по съд или по език). В базата данни са включени само назначени от публичните органи и заклети устни и писмени преводачи. На този адрес може да се намерят така също компетентните органи.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Във Федерална република Германия всички институции и органи, които издават официални документи (напр. службите на регистъра по гражданското състояние, органите за регистрация по местопребиваване или съдилищата) и нотариусите са оправомощени да издават заверени копия.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Завереното копие съдържа надпис в потвърждение на това, че то е копие, вярно с оригинала (напр. съдебен или нотариален акт), печата или щемпела на издаващата институция/служба и подписа на лицето, което заверява копието (член 42, параграф 1 от Beurkundungsgesetz (Закон за официалното вписване на документи). Заверените преводи съдържат щемпела/печата и подписа на преводача.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Завереното копие съдържа надпис в потвърждение на това, че то е копие, вярно с оригинала (напр. съдебен или нотариален акт), печата или щемпела на издаващата институция/служба и подписа на лицето, което заверява копието (член 42, параграф 1 от Beurkundungsgesetz (Закон за официалното вписване на документи). Заверените преводи съдържат щемпела/печата и подписа на преводача.

Последна актуализация: 08/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.