Официални документи

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Приетите езици в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) са гръцки и английски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Официалните документи, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/1191, са:

Отговорност на Министерството на правосъдието:

 • „липса на съдебно минало“.

Отговорност на Министерството на вътрешните работи:

 • удостоверение за раждане, свързано с раждането и осиновяването на пълнолетно лице (осиновяването на малолетно или непълнолетно лице е поверително и не се записва в административен документ)
 • акт за раждане, свързан с раждането, факта, че лицето е живо, както и с името на физическо лице
 • акт за смърт, свързан със смърт
 • удостоверение за сключен граждански брак, свързано с брак и развод, законна раздяла и унищожаване на брака
 • удостоверение за гражданско състояние, свързано с гражданско състояние, развод, законна раздяла, унищожаване на брака, произход, гражданство, регистрирано партньорство и прекратяване на регистрирано партньорство
 • разрешение за встъпване в брак, свързано с брачната дееспособност
 • удостоверение за регистрирано партньорство, свързано с регистрирано партньорство и с прекратяване на регистрирано партньорство
 • удостоверение за гражданство, свързано с гражданството

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

удостоверение за раждане, акт за раждане, акт за смърт, удостоверение за сключен граждански брак, разрешение за встъпване в брак (брачна дееспособност), удостоверение за гражданско състояние (в случай на брак трябва да се предостави информация за брака, а в случай на регистрирано партньорство — информация за регистрираното партньорство), удостоверение за регистрирано партньорство, удостоверение за гражданство.

Що се отнася до удостоверението за липса на съдебно минало, не съществуват специфични за всяка държава заглавия за полета, с изключение на тези, които се съдържат в стандартната част на многоезичните удостоверения, която е обща за всички държави членки.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

В случаите, отнасящи се до гражданство и издаване на разрешения за встъпване в брак, компетентните органи на общините приемат официални преводи на чуждестранни документи от:

 1. службата за преводи към Министерството на външните работи, или
 2. упълномощен държавен служител на постоянна длъжност от гръцката консулска служба в издаващата държава, или
 3. дипломиран преводач от катедрата по чужди езици, писмен и устен превод на Йонийския университет, или
 4. гръцки адвокат, който отговаря на условията, посочени в член 36 от Закон 4194/2013 — Закона за адвокатурата (Държавен вестник, серия I, № 208).

За останалите случаи не съществува списък на лицата, които са оправомощени съгласно гръцкото законодателство да извършват заверени преводи.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Органите, оправомощени да правят заверени копия на актовете на службите по регистрация, са длъжностните лица, които са ги издали. Не е предвидено да се издават копия от удостоверенията, издадени от гръцките регистри на населението, тъй като гражданите всеки път изискват толкова удостоверения, колкото са длъжни да представят на различните органи.

Удостоверението за липса на съдебно минало се издава, както следва: i) за лица, родени в Гърция, удостоверението се издава от прокуратурите към първоинстанционните съдилища по мястото им на раждане, по-специално от Бюро „Регистър за съдимост“, докато ii) за лица, родени в чужбина или за лица, чието място на раждане не може да бъде проверено, удостоверението се издава от централното управление на Министерството на правосъдието, и по-специално от отдел „Регистър за съдимост и помилвания“.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

i. За да се счита за валиден, преводът на документ на чужд език трябва да включва като приложение и оригиналния документ или заверено копие от документа на чужд език. Освен това:

A. в случай на превод от службата за преводи към Министерството на външните работи преводачът трябва да удостовери, че въпросният (преведен) документ е достоверен превод на приложения документ; подписът на преводача трябва да бъде заверен от горепосочената служба за преводи; и документът трябва да носи печат на Министерството на външните работи на мястото, където са скрепени страниците му. Освен това преведеният документ трябва да съдържа информация за службата за преводи, и по-специално в горния колонтитул на всяка страница трябва да фигурират думите „ОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД“ на гръцки, английски и френски език; в горния колонтитул трябва е посочен и номерът на записа, който се съхранява в службата за преводи; в долния колонтитул трябва да се съдържа информация за службата, а именно „РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, СЛУЖБА ЗА ПРЕВОДИ“, също на гръцки, английски и френски език,

Б. в случай на превод от адвокат трябва да се удостовери, че въпросният (преведен) документ е достоверен превод на приложения документ и че адвокатът има достатъчни познания по езика, от който и на който той е преведен; и документът трябва да носи печат на адвоката на мястото, където са скрепени страниците му.

В. в случай на превод, изготвен от консулство или посолство, е достатъчно преводът да произхожда от тези органи и да е заверен от тях, независимо от самоличността на преводача и от естеството на неговите отношения с консулството или посолството.

ii. За да може копие от удостоверението за липса на съдебно минало да се счита за валидно, е достатъчно то да бъде разпечатано от сертифициран потребител на националната информационна система за съдимост. Автентичността на всяко копие от удостоверение за липса на съдебно минало може да бъде проверена чрез кръстосана проверка на неговия „номер на код за проверка“ (уникален идентификатор), референтен номер и дата на издаване с информацията, която може да бъде намерена на националния портал за регистъра за съдимост на адрес: http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm, и по-специално под „Служба за проверка на регистъра за съдимост“.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Единствено длъжностното лице може да изготвя заверени фотокопия на актовете на службите по регистрация, които ще бъдат приложени към многоезичните стандартни удостоверения. Тези заверени фотокопия трябва да носят подписа на длъжностното лице и печат на общината, издала въпросния документ.

Специфичните характеристики на копията на удостоверенията за липса на съдебно минало са номерът на код за проверка, референтният номер, датата и водният знак върху формуляра.

Последна актуализация: 02/02/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.