Официални документи

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Могат да бъдат използвани следните езици:

- италиански език (официалният език на държавата);

- немски език — в областта Трентино-Алто Адидже, която е със специален статут (Президентски указ № 670 от 31.8.1972 г. и Президентски указ № 574 от 15.7.1988 г.);

- френски език — в областта Вале д'Аоста, която е със специален статут (член 38 от Конституционен закон № 4 от 26.2.1948 г.);

- словенски език — в областта Фриули-Венеция Джулия, която е със специален статут (член 8 от Закон № 38 от 23.2.2001 г.).

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Официалните документи, посочени в член 6, параграф 1, буква б) от Регламента, включват по-специално следните документи във връзка с услугите за населението:

Приложно поле

Официални документи

Раждане

 • Удостоверение за раждане (certificato di nascita)
 • Извлечение от регистъра на ражданията (estratto dell’atto di nascita)
 • Пълно копие на вписване в регистъра на ражданията (copia integrale atto di nascita)

Живот

 • Удостоверение, доказващо че лицето е живо (certificato di esistenza in vita)

Смърт

 • Удостоверение за смърт (certificato di morte)
 • Извлечение от регистъра на смъртните случаи (estratto atto di morte)
 • Пълно копие на вписване в регистъра на смъртните случаи (copia integrale atto di morte)

Име

 • Удостоверение за раждане
 • Извлечение от регистъра на ражданията
 • Пълно копие на вписване в регистъра на ражданията

Брак, включително брачна дееспособност и семейно положение

 • Удостоверение за брак (certificato di matrimonio)
 • Извлечение от регистъра на браковете (estratto dell’atto di matrimonio)
 • Пълно копие на вписване в регистъра на браковете (copia integrale dell’atto di matrimonio)
 • Удостоверение за брачна дееспособност (certificato di capacità di contrarre matrimonio) или удостоверение за липсата на пречки за сключване на брак (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
 • Удостоверение за гражданско състояние (certificato di stato civile)
 • Извлечение от регистъра на ражданията

Развод, законна раздяла или унищожаване на брака

 • Удостоверение за брак
 • Обобщено извлечение от регистъра на браковете (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)
 • Пълно копие на споразумение за раздяла/развод (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
 • Извлечение от регистъра на ражданията

Регистрирано партньорство, включително дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство

 • Удостоверение за гражданско партньорство (certificato di unione civile)
 • Извлечение от регистъра на гражданските партньорства (estratto di costituzione di unione civile)
 • Пълно копие на вписването в регистъра на гражданските партньорства (copia integrale di atto di costituzione di unione civile)
 • Удостоверение за дееспособност за сключване на гражданско партньорство (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
 • Извлечение от регистъра на ражданията (estratto dell’atto di nascita)

Прекратяване на регистрирано партньорство

 • Извлечение от регистъра на гражданските партньорства (estratto di costituzione di unione civile)
 • Извлечение от регистъра на ражданията (estratto dell’atto di nascita)

Произход

 • Извлечение от регистъра на ражданията, съдържащо имената на бащата и майката (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

Местоживеене и/или местопребиваване

 • Удостоверение за местопребиваване (certificato di residenza)

Гражданство

 • Удостоверение за гражданство (certificato di cittadinanza)
 • Извлечение от регистъра на ражданията (estratto dell’atto di nascita)

Осиновяване

 • Извлечение от регистъра на ражданията (estratto dell’atto di nascita)

Липса на съдебно минало

 • Свидетелство за съдимост (certificato del casellario giudiziale)

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Официални документи

Многоезични стандартни образци

Удостоверение за раждане

Приложение I — Раждане

Удостоверение, доказващо че лицето е живо

Приложение II — Живот

Удостоверение за смърт

Приложение III — Смърт

Удостоверение за брак

Приложение IV — Брак

Удостоверение за брачна дееспособност или удостоверение за липсата на пречки за сключване на брак

Приложение V — Брачна дееспособност

Удостоверение за гражданско състояние

Приложение VI — Гражданско състояние

Удостоверение за гражданско партньорство

Приложение VII — Регистрирано партньорство

Удостоверение за дееспособност за сключване на гражданско партньорство

Приложение VIII — Дееспособност за сключване на регистрирано партньорство

Удостоверение за гражданско партньорство

Приложение IX — Положение на регистрирано партньорство

Удостоверение за местопребиваване

Приложение X — Местоживеене и/или местопребиваване

Свидетелство за съдимост

Приложение XI — Липса на съдебно минало

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Няма официален списък на писмените и устните преводачи. В съдилищата обаче се поддържат регистри, в които преводачите могат да бъдат включени в качеството на консултанти към съда.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

В съответствие с член 18, параграф 2, първо изречение от Президентски указ № 445 от 28.12.2000 г. копия могат да бъдат заверявани от:

- длъжностното лице (pubblico ufficiale), което е издало удостоверението, или при което е депозиран оригиналният документ, или на което трябва да бъде представен документът;

- нотариус (notaio);

- съдебен секретар (cancelliere);

- секретар на общината (segretario comunale) или друго длъжностно лице, назначено от кмета.

Задачите, свързани с обслужването на населението, регистъра на населението и гражданското състояние, са държавна отговорност и се изпълняват от кметовете на общините, в качеството им на държавни служители, и от назначените от тях служители.

Държавните служители издават удостоверения въз основа на регистъра на населението (член 33 от Президентски указ № 223/1989) и извлечения от актовете за гражданско състояние, съхранявани в съответните регистри (членове 106—108 от Президентски указ № 396/2000).

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

При представяне на заверени преводи документът трябва да се придружава от превод на италиански език, заверен като точен превод на чуждия текст от дипломатическите или консулските служби или от официален писмен или устен преводач, който удостоверява под клетва точността на превода. Дипломатическата или консулската служба или писменият или устният преводач посочват имената и данните си за самоличност и поставят подписа си или печата на службата, към която работят, заедно с подписа си; наред с това се включва декларация за поемане на отговорност за извършената от тях работа.

Що се отнася до издаването на заверено копие, то се заверява, като в края му се поставя изявление, удостоверяващо, че копието е вярно с оригинала, издадено от упълномощен държавен служител, който трябва да посочи също датата и мястото на издаване, броя на използваните страници, пълното си име и статут, като трябва да добави и пълния си подпис и печата на службата. Ако копието на удостоверението или документа съдържа няколко страници, длъжностното лице трябва да положи своя подпис в долната част на всеки предходен лист.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Както беше посочено по-горе във връзка с член 24, параграф 1, буква д), копията на документи се заверяват чрез изявление, написано от упълномощено длъжностно лице, с което се удостоверява, че копието съответства точно на оригиналния документ.

За заверено по този начин копие се казва, че е „заверен препис“ (autentica), ако заверяването му дава същата правна сила като оригинала.

Последна актуализация: 22/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.