Официални документи

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Латвийски език.

Изключения може да се допуснат в някои случаи, които са строго определени със закон: в Закона за имиграцията (Imigrācijas likums) се предвижда например, че необходимите документи за одобряването на финансово подпомагане (спонсориране) или за удължаването на разрешения за пребиваване (напр. удостоверение за липса на съдебно минало, копия на документи, удостоверяващи родствени връзки или отношения по сватовство, или други документи, които се изискват според латвийското законодателство) може да бъдат представени на латвийски, английски, френски, немски или руски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Раждане: удостоверение за раждане (dzimšanas apliecība) или извлечение от регистъра на ражданията (izziņa no dzimšanas reģistra), издадено от отдел „Регистър за гражданско състояние“ (Dzimtsarakstu departaments) на Министерството на правосъдието; удостоверение за раждане или извлечение от регистъра на ражданията, издадено от служба „Регистър за гражданско състояние“ (Dzimtsarakstu nodaļa) на местен орган; извлечение от регистъра на населението (izziņa no Iedzīvotāju reģistra), издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); удостоверение за раждане (оригинал или дубликат) или извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Удостоверяване, че лицето е живо: удостоверение, издадено от нотариус (zvērināts notārs); удостоверение, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Смърт: удостоверение за смърт (miršanas apliecība) или извлечение от регистъра на смъртните случаи (izziņa no miršanas reģistra), издадено от отдел „Регистър за гражданско състояние“ на Министерството на правосъдието; удостоверение за смърт или извлечение от регистъра на смъртните случаи, издадено от служба „Регистър за гражданско състояние“ на местен орган; извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; удостоверение за смърт (оригинал или дубликат) или извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Име: решение за смяна на собствено и/или фамилно име (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu), издадено от отдел „Регистър за гражданско състояние“ на Министерството на правосъдието; удостоверение, издадено от отдел „Регистър за гражданско състояние“ на Министерството на правосъдието; извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Брак, включително брачна дееспособност: удостоверение за брак (laulības apliecība) или извлечение от регистъра на браковете (izziņa no laulības reģistra), издадено от отдел „Регистър за гражданско състояние“ на Министерството на правосъдието; удостоверение за брак или извлечение от регистъра на браковете, издадено от служба „Регистър за гражданско състояние“ на местен орган; удостоверение за брак, издадено от свещеник от едно от религиозните вероизповедания, посочени в Гражданския кодекс (Civillikums); извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; удостоверение за брак (оригинал или дубликат) или извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

В Латвия не се издава документ, удостоверяващ брачната дееспособност на лицето. Вместо такова удостоверение, лицето може да поиска информация за своето семейно положение.

Развод или унищожаване на брака: нотариален акт (notariāls akts), удостоверяващ развода (laulības šķiršanas apliecība); съдебно решение (tiesas nolēmums); извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; удостоверение, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина; извлечение от регистъра на браковете, издадено от отдел „Регистър за гражданско състояние“ на Министерството на правосъдието, удостоверяващо развода; извлечение от регистъра на браковете, издадено от служба „Регистър за гражданско състояние“ на местен орган, удостоверяващо развода.

Произход: съдебно решение; извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Осиновяване: съдебно решение; извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията.

Местоживеене и/или местопребиваване: извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина; извлечение от регистъра на населението, издадено от местен орган.

Гражданство: извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Липса на съдебно минало: извлечение от регистъра за съдимост (izziņa no sodu reģistra), издадено от Информационния център (Informācijas centrs) към Министерството на вътрешните работи; удостоверение, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Раждане: удостоверение за раждане или извлечение от регистъра на ражданията, издадено от отдел „Регистър за гражданско състояние“ на Министерството на правосъдието; удостоверение за раждане или извлечение от регистъра на ражданията, издадено от служба „Регистър за гражданско състояние“ на местен орган; извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; удостоверение за раждане (оригинал или дубликат) или извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Удостоверяване, че лицето е живо: удостоверение, издадено от нотариус; удостоверение, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Смърт: удостоверение за смърт или извлечение от регистъра на смъртните случаи, издадено от отдел „Регистър за гражданско състояние“ на Министерството на правосъдието; удостоверение за смърт или извлечение от регистъра на смъртните случаи, издадено от служба „Регистър за гражданско състояние“ на местен орган; извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; удостоверение за смърт (оригинал или дубликат) или извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Брак: удостоверение за брак или извлечение от регистъра на браковете, издадено от отдел „Регистър за гражданско състояние“ на Министерството на правосъдието; удостоверение за брак или извлечение от регистъра на браковете, издадено от служба „Регистър за гражданско състояние“ на местен орган; удостоверение за брак, издадено от свещеник от едно от религиозните вероизповедания, посочени в Гражданския кодекс; извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; удостоверение за брак (оригинал или дубликат) или извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Семейно положение: извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Местоживеене и/или местопребиваване: извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина; извлечение от регистъра на населението, издадено от местен орган.

Липса на съдебно минало: извлечение от регистъра за съдимост, издадено от Информационния център към Министерството на вътрешните работи; удостоверение, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Няма такива списъци, тъй като в Латвия преводът може да се заверява от всяко физическо лице, което поема отговорност в съответствие с определената в закона процедура за вреди, причинени от грешки в превода на документа.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Копия на документи може да се заверяват от нотариус; освен в случаите, когато според законодателството копието трябва да бъде заверено от нотариус, неговата вярност може да бъде удостоверена от съответната организация (член 6 от Закона за правната сила на документите (Dokumentu juridiskā spēka likuma).

Верността на копието на документ може да бъде удостоверена също така от физическото лице, което е съставило документа. Физическо лице може да удостоверява също така верността на копие на документ, който е получило от друго физическо лице или от организация, освен когато според законодателството се изисква съгласието на автора.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Преводачът удостоверява верността на превода на латвийски език на последната страница след текста на превода. Преводачът вписва текста TULKOJUMS PAREIZS („копие, вярно с оригинала“) с главни букви, собственото и фамилното име на преводача и неговия личен идентификационен номер, подписа на преводача, името на мястото на удостоверяване и датата на удостоверяването (вж. Постановление № 291 на Министерски съвет относно процедурите за удостоверяване на преводи на документи на официалния език (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)).

Аналогични изисквания се прилагат за заверени копия (вж. следващата точка).

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Думата KOPIJA („копие“) трябва да бъде вписана с главни букви в горния десен ъгъл на първата страница. Заверката включва думите KOPIJA PAREIZA („копие, вярно с оригинала“), изписано с главни букви; пълната официална длъжност на лицето, което удостоверява верността на копието (включително пълното наименование на организацията и ако е необходимо, друга информация, която позволява еднозначното идентифициране на лицето), саморъчния подпис на лицето и името на служителя с четливи букви; и датата на заверката.

Последна актуализация: 10/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.