Официални документи

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Официалният език в Република Литва е литовски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква б):

а) акт за раждане (издаден между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо регистрацията на раждане (издадено след 1 януари 2017 г.);

б) нотариално заверена декларация, че дадено физическо лице е живо и се намира на определено място;

удостоверение, че дадено лице е живо и се намира на определено място (издадено от Съвета на националния социалноосигурителен фонд);

в) удостоверение за смърт (издадено между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо регистрацията на настъпила смърт (издадено след 1 януари 2017 г.);

г) удостоверение за смяна на собствено име, фамилно име или гражданство (издадено между 4 декември 2005 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо акт за изменение или допълнение в регистъра за гражданско състояние (издадено след 1 януари 2017 г.);

д) брак:

удостоверение за сключен брак (издадено между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо регистрацията на брак (издадено след 1 януари 2017 г.);

Брачна дееспособност:

удостоверение за липсата на пречки за сключване на брак;

удостоверение за семейно положение, издадено от консулска служба;

удостоверение за семейно положение;

е) удостоверение за развод (издадено между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, потвърждаващо регистрацията на развод (издадено след 1 януари 2017 г.);

съдебно решение за развод или унищожаване на брака;

не се издава документ за потвърждаване на раздяла;

ж) —

з) —

и) акт за раждане (издаден между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо регистрацията на раждане (издадено след 1 януари 2017 г.);

нотариално заверено съвместно изявление на бащата и майката на детето за признаване на бащинството;

съдебно решение за установяване на майчинство/бащинство;

съдебно решение по оспорено бащинство/майчинство;

й) акт за раждане (издаден между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо регистрацията на раждане (издадено след 1 януари 2017 г.);

съдебно решение за осиновяване;

к) удостоверение за декларирано местопребиваване;

удостоверение за лични данни от регистъра на населението;

л) паспорт/лична карта;

акт за раждане (издаден между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо регистрацията на раждане (издадено след 1 януари 2017 г.);

съдебни определения или решения, отнасящи се до придобиване, изгубване или възстановяване на гражданство;

м) удостоверение за информацията за физическо лице, съдържаща се в регистъра на заподозрените, обвиняемите и осъдените лица.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква в):

а) извлечение, удостоверяващо регистрацията на раждане (издадено след 1 януари 2017 г.);

б) —

в) извлечение, удостоверяващо регистрацията на настъпила смърт (издадено след 1 януари 2017 г.);

г) —

д) извлечение, удостоверяващо регистрацията на брак (издадено след 1 януари 2017 г.);

удостоверение за липсата на пречки за сключване на брак;

к) удостоверение за декларирано местопребиваване;

удостоверение за лични данни от регистъра на населението;

м) удостоверение за информацията за физическо лице, съдържаща се в регистъра на заподозрените, обвиняемите и осъдените лица.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Няма списък на сертифицирани преводачи.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

- Нотариуси;

- държавни и общински органи (за копия на документи, които са издадени от тях).

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Няма заверени преводи или специални изисквания за преводите или за техни заверени копия. На практика документите обикновено се превеждат от агенции за преводи или преводачи и съответно на документа се посочва, че е бил преведен от агенция за преводи или преводач. В отделни случаи преводът може да бъде заверен с подписа на преводача или верността на превода да бъде удостоверена от нотариус.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Когато документ се заверява от държавен или общински орган:

в края на копието на издадения от него документ се поставя заверка, която включва текста „копие, вярно с оригинала“/„извлечение, вярно с оригинала“, заедно с датата и длъжността, подписа, собственото име или инициал и фамилното име на ръководителя или на друго упълномощено лице на органа, който удостоверява автентичността на копието или извлечението.

Ако чрез ИТ инструменти се удостоверява автентичността на копие на хартиен носител на електронен документ, заверката, която юридическото лице е упълномощено да извърши, включва текста „копие, вярно с оригинала“, наименованието на юридическото лице, упълномощено да го завери, и датата. Заверката може също така да бъде поставена с щемпел.

Нотариалната заверка трябва да се извършва по образец: дата на нотариалния акт, наименование на кантората на нотариуса, който издава нотариалния акт, собствено и фамилно име на нотариуса, номер на нотариалния акт според нотариалния регистър, нотариална такса за нотариалния акт (ако има освобождаване от такса, трябва да бъде вписан текстът „освободен от такса“), таксата за проверка в държавни регистри, таксата за държавните регистри, таксата за всички други услуги, извършени по искане на клиента, и подписа на нотариуса.

Акт, потвърждаващ автентичността на копие/извлечение:

„___ _____________ 20_____ г.

Аз, _______________________________________________________________________, с настоящото удостоверявам, че настоящото е копие, вярно с оригинала на представения документ.

Нотариален регистър № ________________________

Нотариална такса: __________________________

Такса(и) за други услуги, извършени по искане на клиента: _________________

Подпис на нотариуса“

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.