Официални документи

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Официалните документи, които трябва да бъдат представени на люксембургските органи съгласно член 6, параграф 1, буква а), могат да бъдат представяни на френски или немски език.

Английски език се приема и за:

— Актове за раждане;

— Брачни свидетелства;

— Удостоверения за признаване на бащинство;

— Смъртни актове;

— Промяна на удостоверенията за фамилно име;

— Промяна на удостоверенията за собствено име;

— Официални документи, изменящи посочения пол и собствено(и) име(на) на лицето.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

— Актове за раждане;

— Удостоверения за потвърждение, установяващи родство;

— Брачни свидетелства;

— Удостоверения за брачна дееспособност;

— Смъртни актове;

— Актове за раждане на мъртвородено дете;

— Постановления на Великия херцог за промяна на фамилното име на дадено лице;

— Постановления на Великия херцог за промяна на собственото(ите) име(на) на лицето;

— Сертификати за декларация за партньорство;

— Сертификати за прекратяване на партньорство;

— Удостоверения за споразумения за собственост, в които се определят имуществените последици от партньорството;

— Удостоверения за живот;

— Удостоверения за пребиваване;

— Удължени удостоверения за пребиваване;

— Удостоверение за регистрация на определен адрес;

— Министерски постановления, изменящи посочения пол и собствено(и) име(на) на лицето.

— Съдебни решения относно промяна на пола;

— Министерски постановления относно гражданството;

— Удостоверения за гражданство;

— Потвърждение за бащинство пред нотариус;

— Извлечение от регистрите за съдимост (регистър № 3, 4 или 5), ако лицето не е осъждано;

— Удостоверение за вписване в избирателните списъци;

— Многоезични извлечения от актове за гражданско състояние съгласно Конвенция № 16 на Международната комисия по гражданско състояние;

— Съдебни решения за обявяване на раждане;

— Съдебни решения за обикновено осиновяване;

— Съдебни решения за пълно осиновяване;

— Съдебни решения за отмяна на осиновяване;

— Съдебни решения, с които се установява родство (молба за установяване на родствена или бащинска връзка);

— Съдебни решения, с които се оспорва родство (оспорване на майчинство или бащинство);

— Съдебни решения за развод;

— Съдебни решения за унищожаване на брак;

— Съдебни решения за законна раздяла;

— Съдебни решения за обявяване на отсъствие на лице;

— Съдебни решения за отмяна на осиновяване;

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

— Актове за раждане (само извлечения от регистъра);

— Удостоверения за живот;

— Смъртни актове (само извлечения от регистъра);

— Удостоверения за брак (само извлечения от регистъра);

— Сертификати за декларация за регистрирано партньорство;

— Сертификати за прекратяване на регистрираното партньорство;

— Удостоверения за пребиваване;

— Извлечение от регистрите за съдимост (регистър № 3, 4 или 5), ако лицето не е осъждано;

Това е изчерпателен списък, което означава, че многоезично удостоверение не може да бъде приложено към официален документ, който не е посочен по-горе.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийски вече са преведени.

Списъците на лицата, квалифицирани съгласно националното право да предоставят заверени преводи, могат да бъдат намерени на уебсайта на Министерството на правосъдието на Великото херцогство Люксембург на следния адрес:

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Общините имат право да правят заверени копия. Към момента на изготвяне на копието на общинските органи трябва да бъде платена такса (taxe de chancellerie).

За да получи заверено копие, лицето, което иска копието, трябва да внесе документа в Службата за населението или в секретариата на общината, в която живее.

Общински служител прави завереното копие на място, като използва оригинала, предоставен от лицето, поискало копието.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Заверените преводи съдържат подписа на заклетия преводач.

Заверените копия съдържат печат на общината, подпис на общинския служител, направил копието, и данъчен печат.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Заверените копия съдържат печат на общината, подпис на общинския служител, направил копието, и данъчен печат.

Последна актуализация: 29/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.