Официални документи

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Приеманите от Малта езици са малтийски и английски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Примерният списък на официалните документи, попадащи в обхвата на регламента, включва: удостоверение за раждане, удостоверение за гражданско състояние, удостоверение за граждански брак, удостоверение за граждански съюз, удостоверение за смърт и свидетелство за съдимост (Ċertifikat ta' Kondotta).

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Официалните документи, към които като помощ при превода може да бъде приложено многоезично стандартно удостоверение, са удостоверението за раждане, удостоверението за гражданско състояние, удостоверението за брак, удостоверението за граждански съюз, удостоверението за смърт и свидетелството за съдимост. Документите за удостоверяване на брачна дееспособност и дееспособност за сключване на граждански съюз представляват един и същи документ, известен като „удостоверение за гражданско състояние“.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Тъй като в Малта писмените преводачи не се признават за оправомощени специалисти, няма списък на лица, които са квалифицирани да извършват заверени преводи. Поради липсата на правна уредба за писмените преводачи Министерството на външните работи и европейските въпроси (MFEU) разполага със система за регистрация на подписите на лицата, които извършват писмени преводи. Базата данни на подписите не е публично достъпна, а се използва единствено от Министерството на външните работи и европейските въпроси с цел потвърждаване и сравняване на подписите на лицата, които извършват писмени преводи. Повече информация може да бъде намерена на адрес: https://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Министерството на правосъдието, равенството и управлението също разполага със списък на устни и писмени преводачи, който е публикуван на адрес https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx и може да бъде използван за справки.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Стандартна практика е адвокатите и нотариусите да изготвят копия на официални документи като заверени копия на оригинални официални документи. Органът, който изисква документа, решава по собствено усмотрение дали да приеме копията, или не. Съдилищата също могат да издават заверени копия на други официални документи.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Заверените копия на други документи обикновено включват декларация, с която се удостоверява, че документът е заверено копие, и печата и подписа на лицето, оправомощено да издава заверено копие. Заверените преводи носят датата, подписа и печата на преводача.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Заверените копия на други документи обикновено включват декларация, с която се удостоверява, че документът е заверено копие, и печата и подписа на лицето, оправомощено да издава заверено копие.

Последна актуализация: 27/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.