Официални документи

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Приемат се документи само на нидерландски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Всички официални документи, посочени в член 2, параграф 1 от Регламента, с изключение на документите, свързани с дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и с положението на лице с регистрирано партньорство (точка ж), втора част), както и на документите за липса на съдебно минало (точка м), тъй като Нидерландия не използва такива документи. Примери за официални документи, обхванати от Регламента, са актовете за:

а) раждане;

б) удостоверяване, че лицето е живо;

в) смърт;

г) име;

д) брак, включително брачна дееспособност, и семейно положение;

е) развод, законна раздяла или унищожаване на брака;

ж) регистрирано партньорство;

з) прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или унищожаване на регистрираното партньорство;

и) произход;

й) осиновяване;

к) местоживеене и/или местопребиваване;

л) гражданство.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Документите за раждане, удостоверяване, че лицето е живо, смърт, брак, брачна дееспособност, семейно положение, регистрирано партньорство и местоживеене и/или местопребиваване.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Пълен списък на заклетите устни и писмени преводачи може да бъде намерен в Регистъра на заклетите устни и писмени преводачи.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

— Общините — за официалните документи, които са оправомощени да издават.

— Консулските служби — за официалните документи, които са оправомощени да издават.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

В копията с обикновена заверка се посочва, че съдържащата се в тях информация е взета от оригиналния документ или от база данни. Върху тях се полага подписа на длъжностното лице, компетентно да издаде документа, и се посочват мястото и датата на издаването му. Обикновено върху копието се поставя и официален печат.

В заверените копия на оригиналите се посочва, че документът съответства на оригинала. Върху тях се полага подписа на длъжностното лице, компетентно да издаде документа, и се посочват мястото и датата на издаването му.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

В заверените копия на оригиналите се посочва, че документът съответства на оригинала. Върху тях се полага подписа на длъжностното лице, компетентно да издаде документа, и се посочват мястото и датата на издаването му.

Последна актуализация: 26/10/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.