Официални документи

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Полски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

1) извлечение от акта за раждане;

2) пълен препис от акта за раждане;

3) съдебно решение за определяне на съдържанието на акт за гражданско състояние;

4) удостоверение, че лицето е живо;

5) извлечение от акта за смърт;

6) пълен препис от акта за смърт;

7) съдебно решение за презумпция за смърт;

8) съдебно решение за отмяна на решение за презумпция за смърт;

9) съдебно решение за обявяване на смърт;

10) съдебно решение за отмяна на решение за обявяване на смърт;

11) решение на ръководителя на службата по гражданско състояние за промяна на собствено и фамилно име;

12) извлечение от акта за брак;

13) пълен препис от акта за брак;

14) удостоверение за гражданско състояние;

15) удостоверение за липса на пречки за сключване на брак според полското право;

16) съдебно решение, с което се разрешава на жена под осемнадесет години да сключи брак;

17) съдебно решение, с което се разрешава сключването на брак на лице с психично заболяване или умствена изостаналост или на роднини по права линия по сватовство;

18) съдебно решение за установяване на съществуването на брак;

19) съдебно решение за установяване на липсата на брак;

20) съдебно решение за развод;

21) съдебно решение за законна раздяла;

22) съдебно решение за прекратяване на законна раздяла;

23) съдебно решение за унищожаване на брака;

24) съдебно решение за осиновяване;

25) съдебно решение за прекратяване на осиновяване;

26) съдебно решение за установяване на бащинство;

27) съдебно решение за установяване на майчинство;

28) съдебно решение за оспорване на бащинство;

29) съдебно решение за оспорване на майчинство;

30) съдебно решение за установяване на недействителността на припознаване на дете;

31) съдебно решение за отмяна на припознаването на дете;

32) удостоверение за регистрация по постоянно местопребиваване;

33) удостоверение за регистрация по временно местопребиваване;

34) удостоверение за пребиваване на определено място;

35) решение за признаване на полско гражданство;

36) решение за възстановяване на полско гражданство;

37) решение за потвърждаване на полско гражданство;

38) решение за признаване на репатриране;

39) удостоверение за липса на съдебно минало според националния регистър за съдимост, издадено по искане на това лице;

40) удостоверение, издавано от общинските органи, на полски граждани, пребиваващи в други държави — членки на Европейския съюз, които са изразили желание да упражнят правото си да гласуват или да бъдат кандидати в избори за Европейски парламент или в общински избори в държавата членка на местопребиваване при условията, установени в Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани (ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34) и Директива 94/80/ЕО на Съвета от 19 декември 1994 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в общински избори от гражданите на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани (ОВ L 368, 31.12.1994 г., стр. 38).

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

1) извлечение от акта за раждане;

2) извлечение от акта за брак;

3) извлечение от акта за смърт;

4) удостоверение за гражданско състояние;

5) удостоверение за липса на пречки за сключване на брак според полското право;

6) удостоверение за регистрация по постоянно местопребиваване;

7) удостоверение за регистрация по временно местопребиваване;

8) удостоверение за пребиваване на определено място;

9) удостоверение, че лицето е живо;

10) удостоверение за липса на съдебно минало според националния регистър за съдимост, издадено по искане на това лице.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

В Полша лицата, които са оправомощени да извършват заверени преводи, са заклетите преводачи, включени в списъка на заклетите преводачи на Министерството на правосъдието. Списъкът е публикуван в Бюлетина за публична информация (Biuletyn Informacji Publicznej): https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Това е предвидено в разпоредбите на Закона от 25 ноември 2004 г. относно професията на заклет преводач (Сборник със закони (Dziennik Ustaw) от 2017 г., точка 1505).

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

В Република Полша нотариусите са органите, оправомощени да заверяват съответствието на пълни преписи, извлечения и неофициални преписи с документи, които са им представени. Това е предвидено в Закона за нотариалната дейност от 14 февруари 1991 г. (Сборник със закони от 2017 г., точка 2291 и 2018 г., точки 398, 723 и 1496).

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

а) Характеристики на заверените преводи: върху документа, съдържащ превода, се поставя щемпела на заклетия преводач със собственото и фамилното име в рамката на щемпела, а в средата на щемпела се посочва езикът на който преводачът е оправомощен да превежда, както и номерът на преводача в списъка на заклетите преводачи. Върху всички заверени преводи се посочва така също номерът, под който са вписани в дневника на заклетия преводач. Освен това заклетият преводач посочва също така дали даденият заверен превод е направен от оригинален документ, от превод или от копие и дали този превод или копие е бил/о заверен/о и от кого.

б) Характеристики на заверено копие, вярно с оригинала: нотариалната заверка за съответствието на копието с документа, който е представен на нотариуса, е под формата на текст, който се поставя върху документа с щемпел или отпечатан надпис или се оформя на отделен лист. Ако текстът на заверката е приложен на отделен лист, въпросният лист трябва да бъде здраво закрепен за документа: той трябва да бъде закрепен към гърба на документа, а не да го предшества, а върху мястото, на което са съединени листовете, трябва да се постави официалният печат на нотариуса. Текстът може да се постави и върху същия лист, върху който е направено копието на документа, което се заверява, при условие че съдържанието на текста е отделено по недвусмислен начин от съдържанието на документа. Ако документът, който е предмет на заверка, има специални характеристики (напр. допълнения, поправки, повреди), в текста на заверката нотариусът включва съответната забележка. Винаги в текста на заверката се посочват датата и място на заверката, указва се кантората на нотариуса и се поставят печатът и подписът на нотариуса, а при поискване се посочва и часът на нотариалния акт.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Характеристики на заверено копие, вярно с оригинала: нотариалната заверка за съответствието на копието с документа, който е представен на нотариуса, е под формата на текст, който се поставя върху документа с щемпел или отпечатан надпис или се оформя на отделен лист. Ако текстът на заверката е приложен на отделен лист, въпросният лист трябва да бъде здраво закрепен за документа: той трябва да бъде скрепен към гърба на документа, а не да го предшества, а върху мястото, на което са съединени листовете, трябва да се постави официалният печат на нотариуса. Текстът може да се постави и върху същия лист, върху който е направено копието на документа, което се заверява, при условие че съдържанието на текста е отделено по недвусмислен начин от съдържанието на документа. Ако документът, който е предмет на заверка, има специални характеристики (напр. допълнения, поправки, повреди), в текста на заверката нотариусът включва съответната забележка. Винаги в текста на заверката се посочват датата и място на заверката, указва се кантората на нотариуса и се поставят печатът и подписът на нотариуса, а при поискване се посочва и часът на нотариалния акт.

Последна актуализация: 18/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.