Официални документи

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Португалски език

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Раждане:

 • извлечение от регистъра на ражданията;

Живот:

 • удостоверения за живот, изготвени от нотариуси (член 161 от Кодекса за нотариалната дейност) или от кметства;

Смърт:

 • извлечение от регистъра на смъртните случаи;

Име:

 • извлечение от регистъра на ражданията;

Брак:

 • извлечение от регистъра на ражданията, със съответната обяснителна бележка;

Брачна дееспособност:

 • удостоверение за брачна дееспособност;

Гражданско състояние:

 • извлечение от регистъра на ражданията;

Развод:

 • извлечение от регистъра на ражданията, със съответната обяснителна бележка;
 • извлечение от регистъра на браковете, със съответната обяснителна бележка;
 • удостоверение за развод по взаимно съгласие, издадено от службата по гражданско състояние;
 • удостоверение за развод, издадено от съда;

Законна раздяла:

 • извлечение от регистъра на ражданията, със съответната обяснителна бележка;
 • извлечение от регистъра на браковете, със съответната обяснителна бележка;
 • удостоверение за законна раздяла по взаимно съгласие, издадено от службата по гражданско състояние;
 • удостоверение, издадено от съда;

Унищожаване на брака:

 • извлечение от регистъра на ражданията, със съответната обяснителна бележка;
 • извлечение от регистъра на браковете, със съответната обяснителна бележка;

Произход:

 • извлечение от регистъра на ражданията;

Осиновяване:

 • извлечение от регистъра на ражданията;

Местоживеене и/или местопребиваване:

 • удостоверение за местоживеене, издадено от кметството;

Гражданство:

 • удостоверение за гражданство;

Липса на съдебно минало:

 • удостоверение, доказващо липсата на съдебно минало.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

 • извлечение от регистъра на ражданията;
 • извлечение от регистъра на смъртните случаи;
 • извлечение от регистъра на браковете;
 • удостоверение за брачна дееспособност;
 • удостоверение, доказващо липсата на съдебно минало.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Не се прилага.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

 • служби по регистрация;
 • нотариуси;
 • кметства;
 • служители на пощенските станции (CTT);
 • надлежно признати търговско-промишлени палати;
 • адвокати;
 • правни консултанти.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

— Заверени писмени преводи:

Изготвените на чужд език документи трябва да бъдат придружени от писмен превод; документът може да бъде преведен от португалски нотариус, от консулството на Португалия в държавата, в която е изготвен документът, от консулството на въпросната държава в Португалия или от подходящ писмен преводач, който трябва да положи клетва пред нотариус или да представи официална декларация, направена пред нотариус, за да потвърди, че преводът е верен с оригинала.

 • Преводите могат да бъдат извършени и от търговско-промишлените палати, признати съгласно Законодателен указ № 244/92 от 29 октомври 1992 г., и от адвокати и правни консултанти.

В превода трябва да е посочен езикът, на който е изготвен оригиналният документ, и да е включена декларация, в която се посочва, че текстът е точен превод на оригиналния текст.

Ако преводът е направен от заклет преводач, който полага удостоверението върху листа със самия превод или го прилага като отделен лист, той трябва да посочи начина, по който е извършен преводът, както и посочената по-горе информация. В превода трябва да се посочат всички включени в оригинала печати или други законоустановени маркировки, марки и информация за плащания, като също така трябва да се посочват ясно всички установени в текста нередности или недостатъци, които могат да доведат до оспорване на акта или документа.

— Заверени копия:

Във фотокопирания документ трябва да бъде включена или въведена следната информация: декларация за съответствие с оригинала, мястото и датата на изготвяне на акта, името и подписа на лицето, заверяващо копието, както и официалният печат или някаква друга маркировка, идентифицираща заверяващия орган, като например официалният печат на издаващия орган.

ЗАБЕЛЕЖКА: Удостоверения и преводи на документи, извършени от търговско-промишлените палати, признати съгласно Законодателен указ № 244/92 от 29 октомври 1992 г., или от адвокати и правни консултанти, трябва да бъдат регистрирани в ИТ система, за да бъдат валидни; следователно освен посочените по-горе елементи те трябва да съдържат и генерирания от ИТ системата идентификационен номер. — Министерска заповед за прилагане (Portaria) № 657-B/2006 от 29 юни 2006 г.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Заверените копия трябва да включват името и професията на лицето, заверяващо копието, и датата, на която то е заверено; издаващият орган трябва да положи в документа печат върху тази информация.

В удостоверението, доказващо липсата на съдебно минало, се съдържа идентификация в буквено-цифров вид и код за достъп, позволяващ да се извърши проверка на автентичността на оригинала.

Последна актуализация: 20/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.