Официални документи

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Словашки език, а за целите на член 6, параграф 1, буква а) чешки език също се приема.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Удостоверение за раждане, удостоверение за брак, смъртен акт, удостоверение за промяна на собственото и фамилното име, решение за промяна на собственото име и фамилно име, декларация за бащинство, съдебно решение по отношение на име, съдебно решение за развод, съдебно решение за унищожаване на брака, съдебно решение за разрешаване на непълнолетно лице да сключи брак, съдебно решение за бащинство/майчинство, съдебно решение за осиновяване, съдебно решение за обявяване на смърт на изчезнало лице, удостоверение за пребиваване на словашки граждани, удостоверение за пребиваване на чужденци, удостоверение за словашко гражданство (издадено само на хартиен носител), свидетелство за съдимост.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Удостоверение за раждане, удостоверение за брак, смъртен акт, съдебно решение за обявяване на смърт на изчезнало лице, съдебно решение за разрешаване на непълнолетно лице да сключи брак, съдебно решение за развод, съдебно решение за унищожаване на брака, удостоверение за пребиваване за словашки граждани, свидтелество за съдимост.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Списъкът с преводачите е достъпен на уебсайта на словашкото Министерство на правосъдието.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Нотариуси и кандидати за нотариуси

— нотариусите — на уебсайта на Нотариалната камара на Словашката република (Notárska komora Slovenskej republiky) (справки могат да се извършват както на словашки, така и на английски, немски, френски и унгарски език);

— няма отделен списък за кандидатите за нотариуси; те работят под ръководството на нотариус.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

А) Заверени преводи:

i. Заверени преводи от писмен преводач, вписан в списъка на писмените преводачи, съдържат декларация на преводача (prekladateľská doložka). Съгласно член 23, алинея 4 от Закон № 382/2004 декларацията на преводача трябва да съдържа идентификационните данни на преводача, областта, в която преводачът има право да превежда, поредния номер на превода, под който е вписан в регистъра, както и декларация от преводача, че е наясно с последиците от изготвянето на неверни преводи. Заверените преводи могат да се идентифицират, като се използва 12-цифрен пореден номер на превода на уебсайта на словашкото Министерство на правосъдието.

ii. Заверени преводи се правят или заверяват от дипломатическа мисия или консулска служба в съответствие с раздел 14е, алинея 1, буква d) от Закон № 151/2010, когато те представляват превод на словашки език на документ, издаден от чужда държава за целите на консулските функции. Служителите на дипломатическа мисия или консулска служба могат да откажат да направят или да заверят такъв превод, ако не владеят достатъчно езика, на който е съставен документът.

Б) Заверени копия:

i. Заверените копия, изготвени от нотариус или помощник нотариус, трябва да съдържат декларация за заверка (osvedčovacia doložka), която съгласно член 57, алинея 2 от Закон № 323/1992 трябва да съдържа:

а) дали копието съответства дума по дума с документа, от който е направено, дали този документ е оригинал или заверено копие и от колко листа се състои:

б) броя листове, съдържащи се в копието,

в) дали е пълно или частично копие,

г) дали има промени, допълнения, вписвания или заличавания в представения документ, които биха могли да поставят под въпрос неговата надеждност,

д) дали са направени някакви корекции върху копието на несъответствията с представения документ,

е) мястото и датата на издаване,

ж) подписа на нотариуса, който прави декларацията или на служителя, упълномощен от този нотариус, и официалния печат на нотариуса.

ii. Заверените копия, направени от дипломатическите мисии на Словашката република, трябва да съдържат декларация за заверка (на словашки език), която в съответствие с раздел 14е, алинея 2 от Закон № 151/2010 трябва да носи официалния печат на дипломатическата мисия или консулската служба с държавния герб, който е с диаметър 36 mm, и подписа на упълномощен служител на дипломатическата мисия или консулската служба. Ако документът, който се заверява, има два или повече листа, те трябва да бъдат съединени с връв и свободните краища да бъдат покрити със стикер и да са подпечатани с официалния печат на дипломатическата мисия или консулската служба.

Данните от декларацията за заверка съгласно раздел 14е, алинея 1, буква a) от Закон № 151/2010 за за заверка, че копие от документ отговаря на представения оригинален документ:

а) пореден номер, под който заверката е вписана в специален регистър,

б) декларация, потвърждаваща, че копието от документа съответства на представения документ,

в) броя на листовете и страниците, съдържащи се в копието от документа, и

дали е пълно или частично копие на документа,

г) мястото и датата на издаване на заверката,

д) правилния размер на таксата, посочен в съответното законодателство,

е) име, фамилия, длъжност и подпис на служителя, който е издал заверката.

Образец на декларацията за заверка:

Номер.................. Такса........................................

С настоящото се потвърждава, че това е пълно

(частично) фотокопие/копие, съдържащо...

страници, които съответстват на представения

оригинал, съставен от..................................................................................

страници.

Нередности, корекции......................

Съставена в......................... на.......................г.

L.S. .....................................................

iii. Заверените копия, направени от областните органи и общините, трябва да съдържат декларация за заверка със следната информация в съответствие с член 7, алинея 2 от Закон № 599/2001:

а) декларация, потвърждаваща, че копието от документа съответства на представения документ,

б) броя листове и страници, съдържащи се в копието на документа,

в) пореден номер, под който заверката е вписана в регистъра на заверките,

г) датата и мястото на заверка и, при необходимост, датата на представяне на документа.

Моля, имайте предвид, че съгласно член 5 от Закон № 599/2001 областните органи и общините не издават заверени копия за използване в чужбина.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

С изключение на декларацията за заверка на нотариуса или на кандидата за нотариус, заверените копия (и фотокопия) нямат специфични характеристики.

Последна актуализация: 28/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.