Официални документи

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

В Словения официалният език е словенски. Само на териториите на общините, населени с италианските или унгарските национални общности, официалният език е също така италиански или унгарски (член 11 от Конституцията на Република Словения).

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Примерен списък на официалните документи, които попадат в приложното поле на този регламент:

- акт за раждане,
- удостоверение за това, че дадено лице е живо,
- акт за смърт,
- акт за сключен брак/регистрирано партньорство,
- удостоверение за временно/постоянно местопребиваване,
- свидетелство за съдимост (за чисто съдебно минало).

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Списъкът на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни формуляри като подходящо помагало за превод:

- раждане (приложение I),
- че дадено лице е живо (приложение II),
- смърт (приложение III),
- брак (приложение IV),
- брачна дееспособност (приложение V),
- регистрирано партньорство (приложение VII),
- положение на регистрирано партньорство (приложение IX),
- местоживеене и/или местопребиваване (приложение X),
- съдимост (за чисто съдебно минало) (приложение XI).

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Списъци на лицата, които съгласно националното законодателство са компетентни да правят заверени преводи, ако съществуват такива списъци:

Съгласно словенското законодателство лицата, оправомощени да правят заверени преводи на официални документи, са съдебните преводачи. Връзка към актуалния списък на съдебните преводачи, публикуван на уебсайта на Министерството на правосъдието:
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Примерен списък на видовете органи, оправомощени съгласно националното законодателство да издават заверени копия:

Органите, оправомощени съгласно словенското право да издават заверени копия, са нотариусите, регистърът за които се води от Нотариалната камара на Словения (Notarska zbornica Slovenije) и се публикува на нейния уебсайт: https://www.notar-z.si/poisci-notarja, както и други органи (административни единици), които могат да удостоверят, преписи или копия в контекста на административната дейност. Координатите за връзка на административните единици могат да бъдат намерени на адрес: http://www.upravneenote.gov.si/.

Ако длъжностното лице, удостоверяващо преписа или копието, не разбира езика, на който е написан документът, той може да разпореди съдебният преводач да сравни преписа или копието с оригиналния документ. Списъкът на съдебните преводачи може да бъде намерен на уебсайта на Министерството на правосъдието: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Информация за това как могат да бъдат идентифицирани заверени преводи и заверени копия:

Заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани чрез визуална проверка, тъй като всеки превод и копие се придружава от печат на съдебния преводач или нотариуса, който ясно показва, че става въпрос за превод или копие на документ.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Вж. буква е).

Последна актуализация: 03/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.