Официални документи

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Испански

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

В съответствие с член 2 от Регламента последният се прилага за изброените по-долу документи, като са посочени съответните заверени официални документи или процедурите за издаването им. а) Раждане: Удостоверение за раждане. Стандартен образец. б) Докато лицето е живо: Със свидетелство за гражданско състояние се удостоверява, че лицето е живо, и се удостоверява семейното му положение. Длъжностното лице по гражданското състояние удостоверява, че дадено лице е живо и че има семейно положение съответно неженен/неомъжена, вдовец/вдовица или разведен(а) (след лично явяване на лицето). Лицето може да докаже, че е живо, и чрез явяване пред нотариус, който удостоверява явяването му. Липсата на брак, вдовството или разводът се удостоверяват с клетвена декларация или тържествено потвърждение пред длъжностното лице по гражданското състояние или с нотариален акт. Тези процедури, които изискват лично явяване, може също да бъдат проведени пред длъжностното лице по гражданско състояние по местоживеене или, чрез пълномощник, пред мировия съд по местоживеене на лицето или на неговия представител, както и пред нотариус. в) Смърт: Извлечение от регистъра за гражданско състояние. Стандартен образец. г) Име: Извлечение от регистъра за гражданско състояние (раждания). д) Брак, включително брачна дееспособност и семейно положение: Няма удостоверение за гражданско състояние; използва се удостоверение за раждане. За брак, извлечение от регистъра за гражданско състояние. Удостоверение за брак, издадено от длъжностното лице по гражданско състояние, също е достатъчно за удостоверяване на брачното правоотношение. За удостоверяване на брачна дееспособност е необходимо образуване на преписка и след приключването на процедурата се издава удостоверение за брачна дееспособност (до 30 юни 2020 г. от компетентното длъжностно лице по гражданско състояние или, където е приложимо, централното длъжностно лице по гражданско състояние или консулство). При наличие на международен елемент (съпруг чужденец или брак, сключен извън Испания) може да възникнат допълнителни усложнения. е) Развод, законна раздяла и анулиране на брака: Извлечение от регистъра за гражданско състояние, включително допълнителните отбелязвания. ж) Регистрирани партньорства, включително дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и статус на регистриран партньор: Удостоверение от административния орган, който отговаря за вписването на регистрираните партньорства или, където е уместно, нотариален акт. з) Прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство: Испанското процесуално право не съдържа разпоредби за законна раздяла и прекратяване на регистрираните партньорства. Вписването или прекратяването на регистрирано партньорство се удостоверява с удостоверение за регистрация на двойки, които не са сключили брак, без хармонизиране в Испания, или с нотариален акт (Кралски законодателен указ 8/2015 от 30 октомври, преработена версия на Закона за социалното осигуряване, член 221). и) Родителство: Извлечение от регистъра за гражданско състояние. й) Осиновяване: Извлечение от регистъра за гражданско състояние. к) Местоживеене и/или местопребиваване: Извлечение от общинския регистър, за местоживеене; удостоверение от общината или нотариален акт, за местопребиваване. л) Гражданство: Извлечение от регистъра за гражданско състояние. м) Липса на осъждания, ако органи на държава членка са издали официални документи, удостоверяващи този факт по отношение на свой гражданин: Удостоверение от Министерството на правосъдието. Официални документи, които гражданите на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани, могат да бъдат задължени да представят, когато желаят да избират или да бъдат избирани на избори за Европейски парламент или общински избори в държавата членка, в която пребивават, при условията, предвидени съответно в Директива 93/109/ЕО и в Директива 94/80/ЕО на Съвета: извлечение от общинския регистър.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Списък с публични документи, издавани от Испания, към които може да се приложат многоезични стандартни образци като подходящо помощно средство при превода:

а) извлечения от регистъра за гражданско състояние относно:

раждане

удостоверяване, че дадено лице е живо

смърт

брак

удостоверение за семейно положение

брачна дееспособност

б) свидетелство за съдимост

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Министерството на външните работи, Европейския съюз и сътрудничеството публикува списък на заклетите преводачи, чиито услуги са задължителни (шестнадесета допълнителна разпоредба [официални писмени и устни преводи] на Закон 2/2014 от 25 март за външните работи и външната служба). http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Що се отнася до автентичното предаване на официални документи, органите, които имат отношение към прилагането на Регламента в Испания, са нотариусите и длъжностните лица по гражданското състояниевсеки в съответната си област на компетентност.

Заверените копия са автентични копия на официални документи от органа, който ги издава или разрешава. По принцип се използват копия от нотариални актове и заверени копия от съдебни документи. При необходимост се представя и доказателство за техния обвързващ характер. Членове 134, 501, 502 и 504 от Закон 1/2000 от 7 януари за гражданското производство.

Административните документи се изпращат със заверка. Член 52 от Закон 39/2015 от 1 октомври относно общото административно производство в публичните администрации.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

В някои случаи има образци (удостоверения за гражданско състояние), но в други няма стандартен образец. Когато няма образец, към копието или удостоверението се прилага заверен превод.

Заверените преводи са уредени в Закон № 2/2014 от 25 март за външната дейност и външната служба, допълнителна разпоредба 16 (Държавен вестник, бр. 74, 26 март 2014 г.).

Нотариално заверените копия се издават на нотариална хартия, отпечатана от испанския национален монетен двор (Fábrica Nacional de Moneda) и предоставена индивидуално на всеки нотариус, на която се поставя специална лепенка за сигурност, издадена от Общия съвет на нотариусите (Consejo General del Notariado), в допълнение към мастиления печат и знака, подписа и инициалите на нотариуса. Нотариалната хартия има холограма на испанския национален монетен двор.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Нотариално заверените копия могат да бъдат лесно идентифицирани, тъй като са издадени на нотариална хартия, обозначени са с номериран печат и са подписани от нотариус. Печатът за сигурност се добавя към печата на нотариуса, а върху заверени копия от оригинални актове се поставя и марка за автентичност (sello de legitimaciones). Нотариусът бележи със знака си, подписва и парафира поверените му документи. Що се отнася до регистрите за гражданско състояние, изглежда, че Регламент (ЕС) 2016/1191 и следователно информацията, която подлежи на удостоверяване, се отнасят за съдебни и административни документи на хартиен носител, които се отпечатват с мастило, като се използват стандартизирани образци (с регионални вариации). При все това е важно да се има предвид широкото използване в Испания на процедури, свързани с електронното управление, които дават възможност за валидиране на електронни кодове, свързани с електронния подпис на издателя, както и включването на такива процедури в европейските принципи за електронно управление (Закон 39/2015 г. от 1 октомври относно общото административно производство в публичните администрации и Закон 42/2015 от 5 октомври за изменение на Закон 1/2000 от 7 януари относно гражданското производство).

Последна актуализация: 26/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.