Официални документи

Национална информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 2016/1191

През юли 2016 г. Европейският съюз прие регламент за опростяване на движението на някои официални документи между държавите от ЕС. Регламентът има за цел да се намалят бюрократичните формалности и разходите за гражданите, когато трябва да представят официален документ, издаден от органите на една държава от ЕС, на органите на друга държава от ЕС. Съгласно регламента, официални документи (например удостоверение за раждане или удостоверение за брак), издадени в една държава от ЕС, трябва да бъдат приети като автентични в друга държава от ЕС, без да е необходимо подобни документи да имат печат за автентичност (апостил). Официалните документи, попадащи в обхвата на регламента, уреждат по-специално гражданското състояние (например раждане, смърт, брак, регистрирано партньорство, осиновяване), но също и пребиваването и липсата на съдебно минало.

С регламента се премахва също задължението да се предоставят във всички случаи заверени копия и заверени преводи на официални документи, издадени в друга държава членка. Регламентът въвежда незадължителни многоезични стандартни удостоверения, които могат да се приложат към официални документи, за да се избегне необходимостта от превод. Регламентът не урежда признаването в дадена държава от ЕС на съдържанието и правните последици от официалните документи, издадени в друга държава от ЕС. Признаването на съдържанието или правните последици зависи от законодателството на приемащата държава. Регламентът се прилага от 16 февруари 2019 г.

Последна актуализация: 27/02/2019

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.