Veřejné listiny

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

němčina

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Rozsudky, rozhodnutí, osvědčení a akty soudů a státních zastupitelství.

Dále ve smyslu čl. 2 odst. 1 tyto veřejné listiny:

a) rodný list, částečný výpis – narození;

c) úmrtní list, částečný výpis – úmrtí;

d) rozhodnutí o změně jména (Namensänderungsbescheid);

e) oddací list, doklad o způsobilosti k uzavření manželství, částečný výpis o existenci manželství nebo registrovaného partnerství (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft);

f) rozhodnutí o rozvodu (Scheidungsbeschluss), rozhodnutí o zrušení manželství (Aufhebungsbeschluss der Ehe), soudní prohlášení o neplatnosti (Nichtigerklärung);

g) doklad o registrovaném partnerství (Partnerschaftsurkunde), doklad o způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství, dílčí výpis o existenci manželství nebo registrovaného partnerství;

h) rozhodnutí o zrušení registrovaného partnerství, soudní prohlášení za neplatné;

k) potvrzení o registraci (Meldebestätigung);

l) osvědčení o státní příslušnosti (Staatsbürgerschaftsnachweis);

m) výpis z rejstříku trestů (Strafregisterbescheinigung).

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština

V oblasti rakouské správy mohou být k těmto veřejným listinám přiloženy vícejazyčné formuláře (podle čl. 7 odst. 1):

pro a) rodný list, částečný výpis – narození;

pro c) úmrtní list, částečný výpis – úmrtí;

pro e) oddací list, doklad o způsobilosti k uzavření manželství, částečný výpis o existenci manželství nebo registrovaného partnerství (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft);

pro g) doklad o registrovaném partnerství (Partnerschaftsurkunde), doklad o způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství, dílčí výpis o existenci manželství nebo registrovaného partnerství;

V justiční oblasti nejsou relevantní žádné vícejazyčné formuláře.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Ověřené překlady mohou v Rakousku provádět osoby, které jsou registrovány v seznamu soudně certifikovaných tlumočníků. Tento (soustavně aktualizovaný) seznam soudních tlumočníků najdete na této internetové adrese:

http://sdgliste.justiz.gv.at/

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Ověřený opis (ověřená kopie) je potvrzení

od úřední osoby pověřené veřejným úřadem (např. od notáře),

okresního soudu nebo

vydávajícího orgánu (ne v každém případě a ne od každého orgánu),

že se kopie určité listiny shoduje s originálem.

Ověřené kopie smějí v Rakousku v justiční oblasti vystavovat

a) soudy (k dispozici na internetových stránkách Spolkového ministerstva spravedlnosti https://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html)

a

b) notáři (k dispozici na internetových stránkách rakouské notářské komory https://www.notar.at/de/)

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština

vyhotovení ověřených překladů:

Podle § 190 odst. 1 spolkového zákona o nesporných soudních řízeních (Außerstreitgesetz) musí být přesná shoda překladu s originálem osvědčena soudem jmenovaným a certifikovaným tlumočníkem připojením data překladu, podpisu a pečetě tlumočníka (§ 14 a § 8 odst. 5 zákona o znalcích a tlumočnících (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz)).

Další informace o podobě těchto doložek o ověření jsou k dispozici na internetových stránkách rakouského svazu soudních tlumočníků https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

vystavení ověřených kopií soudy:

Shodu předložených, pro soud – s dostupným technickým vybavením – jednoznačně čitelných

1. listin v tištěné podobě s jejich elektronickým nebo jiným opisem (kopií) nebo

2. elektronických dokumentů s jejich vytištěnou kopií

potvrzuje soud doložkou o ověření.

Tato doložka se podle žádosti připojí buď k tištěnému opisu nebo jiné kopii tištěné listiny, které byly vyhotoveny nebo pečlivě prověřeny u soudu, případně k papírovému výtisku elektronické listiny vyhotovené u soudu (ověřená tištěná kopie), nebo v závislosti na technických a personálních možnostech k elektronické kopii tištěné listiny (ověřená elektronická kopie).

V doložce o ověření musí být každopádně uvedeno

1. místo a datum ověření;

2. zda je předložená listina tištěným nebo elektronickým dokumentem, originálem, ověřenou kopií, opisem, jinou kopií nebo výtiskem;

3. zda kopie, opis nebo výtisk představuje celou listinu nebo jen její část.

Pokud následující okolnosti již nevyplývají jednoznačně z kopie, opisu nebo výtisku, je třeba ještě doplnit,

1. zda je listina opatřena podpisy, bezpečnostními prvky nebo razítky a pokud ano, jakými;

2. případně zda je listina roztržená nebo jinak podle vnější podoby nápadně pochybná;

3. případně zda v ní byla určitá místa zjevně změněna, škrtnuta, vložena nebo doplněna na okraji.

vystavení ověřených kopií notářem:

Oprávnění k ověřování shody tištěného opisu, elektronického opisu nebo papírového výtisku s listinou má notář, pokud může tuto listinu jednoznačně přečíst. K ověření shody kopie listiny, plánu, obrazu apod. vytvořené elektronickou, fotomechanickou nebo jinou cestou stačí, když byla kopie vytvořena pod dohledem notáře; pokud taková kopie nereprodukuje celou stránku, je třeba v kopii vyznačit vypuštěná místa. Totéž platí pro tištěné kopie elektronických listin.

Notář musí opis (kopii) pečlivě porovnat s listinou a shodu na tištěném opisu (kopii) nebo výtisku nebo kopii v tištěné podobě ověřit případně připojit doložku o ověření k elektronickému opisu.

Doložka o ověření musí rovněž obsahovat údaj,

1. zda je předložená listina tištěným nebo elektronickým dokumentem, originálem, ověřenou kopií, opisem (kopií) nebo výtiskem;

2. zda je opatřena podpisy, bezpečnostními prvky nebo razítky a pokud ano, jakými;

3. zda opis (kopie) nebo výtisk představuje celou listinu nebo jen její část a pokud ano, kterou;

4. případně zda je předložená listina roztržená nebo podle vnější podoby nápadně pochybná;

5. případně zda v ní byla určitá místa změněna, škrtnuta, vložena nebo doplněna na okraji. Údaje uvedené v bodech 2 a 5 se nevyžadují, pokud je kopie vytvořena fotomechanickou nebo podobnou cestou a uvedené okolnosti jsou z kopie patrné.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Viz písmeno f).

Poslední aktualizace: 17/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.