Veřejné listiny

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Překlad není třeba, pokud je veřejná listina vyhotovena v bulharštině.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

  1. Narození – rodný list, rodný list na základě prostého osvojení, výpis z rodného listu, úplná kopie rodného listu, ověřená kopie rodného listu;
  2. úmrtí – kopie úmrtního listu, úplná kopie úmrtního listu, ověřená kopie úmrtního listu, rozhodnutí soudu;
  3. jméno – průkaz totožnosti osoby s různými jmény, rozhodnutí soudu;
  4. manželství, včetně způsobilosti k uzavření manželství, nebo rodinný stav – občanský oddací list, kopie občanského oddacího listu, úplná kopie občanského oddacího listu, ověřená kopie občanského oddacího listu, oddací list vydaný bulharskému občanu, který uzavřel manželství v zahraničí, osvědčení o rodinném stavu, osvědčení o rodinném stavu zahrnující manžela/manželku a děti;
  5. rozvod, rozluka nebo prohlášení manželství za neplatné – rozhodnutí soudu, výpis z občanského oddacího listu uvádějící v poli „Poznámky“ formu, jakou občanské manželství zaniklo, a datum jeho zániku;
  6. původ – rozhodnutí soudu, osvědčení o rodinném stavu, manželovi/manželce a dětech, osvědčení o vazbách k manželovi/manželce a rodině, osvědčení o biologických dětech matky;
  7. osvojení – rozhodnutí soudu, rodný list (v případě prostého osvojení), kopie rodného listu (v případě prostého osvojení), úplná kopie rodného listu (v případě prostého osvojení), ověřená kopie rodného listu (v případě prostého osvojení);
  8. bydliště a/nebo místo pobytu – potvrzení o místě trvalého bydliště, potvrzení o místě současného bydliště, potvrzení o změně trvalého bydliště, potvrzení o změně současného bydliště;
  9. státní příslušnost – osvědčení o existenci bulharského občanství, osvědčení o získání bulharského občanství;

10.  neexistence záznamu v rejstříku trestů – výpis z rejstříku trestů potvrzující, že osoba nebyla odsouzena (šablona 1 přílohy 2 čl. 45 odst. 1 nařízení č. 8 ze dne 26. února 2008 o fungování a organizaci úřadů rejstříku trestů).

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Přílohu I lze použít na rodný list, rodný list vydaný na základě prostého osvojení nebo na výpis z rodného listu.

Přílohu III lze použít na výpis z úmrtního listu.

Přílohu IV lze použít na občanský oddací list nebo na výpis z občanského oddacího listu.

Přílohu V lze použít na oddací list vydaný bulharskému občanu, který uzavřel manželství v zahraničí.

Přílohu VI lze použít na osvědčení o rodinném stavu nebo na osvědčení o rodinném stavu zahrnující manžela/manželku a děti.

Přílohu X lze použít na potvrzení o místě trvalého bydliště a potvrzení o místě současného bydliště.

Přílohu XI lze použít na výpis z rejstříku trestů potvrzující, že osoba nebyla odsouzena (šablona 1 přílohy 2 čl. 45 odst. 1 nařízení č. 8 ze dne 26. února 2008 o fungování a organizaci úřadů rejstříku trestů).

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Ministerstvo zahraničních věcí vede registr fyzických osob pracujících jako překladatelé, individuálně či v překladatelské společnosti, které zpracovávají překlady listin.

Seznam je dostupný pouze v bulharštině na internetové stránce:

http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp.

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Ověřené kopie mohou pořídit orgány, které vydaly originální listinu.

Správnost kopií veřejných listin může ověřit notář nebo asistent notáře.

Ověřit pravost kopií veřejných listin mohou osoby, které nejsou notáři, avšak jsou oprávněny vykonávat funkce notáře, pouze do té míry, kterou stanoví právní předpisy.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

I. Prostředky, dle kterých lze identifikovat ověřené překlady

1. Prvky ověřených překladů bulharských listin vypracovaných v Bulharské republice a určených k použití v zahraničí.

Ministerstvo zahraničních věcí Bulharské republiky je oprávněno potvrdit podpis překladatele na jeho překladu bulharských listin přeložených do cizího jazyka určených k použití na území cizí země.

Potvrzení se provádí nalepením obdélníkového štítku, který obsahuje informace o jménu překladatele, místě a datu potvrzení, výši uhrazeného poplatku, jedinečné identifikační číslo, podpis, razítko a další příslušné informace.

Překlady listin mohou být pouze originálními kopiemi, tištěnými jednobarevně na papíru o velikosti A4. Všechny strany překladu musí být číslovány a parafovány překladatelem. Překlady musí být neoddělitelně připojeny k překládané listině s řádně ověřenou správností a pravostí.

Na konci překladu musí být připsán následující text v bulharštině nebo jiném příslušném cizím jazyce: „Já, níže podepsaný/á, …, potvrzuji správnost svého překladu přiložené listiny… (popište druh listiny a její vlastnosti – číslo, řada, datum, ověření správnosti a pravosti) z… do… Překlad se skládá z… stran. Překladatel/ka… (podpis).“

Jméno a podpis překladatele se píší bezprostředně za konec textu a nesmějí být na oddělené stránce nebo obsahovat prázdná místa.

Překlady obsahující opravy, výmazy a vsuvky jsou neplatné. Není dovoleno užití státní vlajky ani znaku.

2. Prvky ověřených překladů listin z bulharštiny do cizího jazyka a z cizího jazyka do bulharštiny, vyhotovené mimo území Bulharské republiky.

Mimo Bulharsko musí být v případě překladů listin a dalších dokumentů z bulharštiny do cizího jazyka a z cizího jazyka do bulharštiny podpis překladatele na jeho překladu potvrzen diplomatickými a konzulárními zastoupeními Bulharské republiky. Překlad je připojen k originální listině, opatřené razítkem diplomatického/konzulárního zastoupení na třech místech ve středu připojené části nebo v horním rohu listiny, která je složena tak, aby byly zachyceny všechny strany listiny, a je opatřen razítkem.

Ověření se provádí potvrzením podpisu překladatele tak, že se na listinu umístí obdélníkový štítek, který obsahuje informace o jménu a funkci pověřené osoby, která potvrzení vydala, místu a datu potvrzení, uhrazený poplatek, referenční číslo konzulárního potvrzení, podpis a razítko.

3. Prvky ověřených překladů listin vydaných v zahraničí, přeložených do bulharštiny a určených k použití v Bulharské republice.

Na základě článku 21a Pravidel pro legalizaci, ověřování a překlad dokumentů a dalších záznamů mají notáři v Bulharské republice právo potvrzovat podpis překladatele na překladu zahraničních listin přeložených do bulharštiny a určených k použití v Bulharské republice.

Potvrzení se provádí připevněním obdélníkového štítku, který obsahuje informace o jménu překladatele, místu a datu potvrzení, výši uhrazeného poplatku, jedinečné identifikační číslo, podpis, razítko a další příslušné informace.

I. Prostředky, dle kterých lze identifikovat ověřené kopie

1. Ověřená kopie musí uvádět orgán, který kopii ověřil

– pomocí jména a podpisu úředníka a razítka daného orgánu a

– tím, že se na kopii uvede jméno a podpis notáře/asistenta notáře v souladu se schválenou šablonou razítka (viz upozornění v následujícím bodě).

2. Ke každému ověření správnosti kopie veřejné listiny zanese orgán vydávající ověření do svých záznamů odpovídající zápis.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Vydávají-li se kopie listin o osobním stavu, musí být kopie opatřena datem, kdy byla vyhotovena, a křestním jménem i příjmením úředníka matričního úřadu, který ji pořídil. Úředník matričního úřadu listinu podepíše a opatří ji běžným razítkem obce.

Za účelem ověření správnosti kopie veřejné listiny musí být notáři nebo asistentu notáře předložen originál veřejné listiny. Ověření se provádí v souladu s přílohou 6 článku 17 nařízení č. 32 ze dne 29. ledna 1997 o úředních archivech notářů a notářských kanceláří.

Dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., já, notář/ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oblasti (reg. č. notářské komory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .), potvrzuji pravost tohoto opisu, který vyhotovil/a. . . . . . . . . . . . . . ., veřejné (soukromé) listiny, jež mi byla předložena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., s bydlištěm ve městě (obci) . . . . . . . . . . . . . . . . . , a potvrzuji, že originál neobsahoval žádné výmazy, doplňky, opravy nebo jiné zvláštnosti. Reg. č. . . . . . . . . . . . . . . Uhrazený poplatek: . . . . BGN.

Notář/ka:

Poslední aktualizace: 06/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.