Veřejné listiny

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Chorvatská republika přijímá veřejné listiny pouze v chorvatštině, tj. nepřijme žádné veřejné listiny v jiných úředních jazycích členských států EU.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení:

– rodný list (rodni list) (příloha I)

– úmrtní list (smrtni list) (příloha III)

– oddací list (vjenčani list) (příloha IV)

– doklad o osobním stavu (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (příloha VI)

– doklad o registrovaném partnerství (potvrda o životnom partnerstvu) (příloha VII)

– potvrzení o bydlišti a/nebo pobytu (vjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (příloha X)

– doklad o neexistenci záznamu v trestním rejstříku (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (příloha XI)

Pozn.: Vydávání veřejných listin uvedených v přílohách I–VII spadá do příslušnosti ministerstva státní správy (Ministarstvo uprave), veřejné listiny uvedené v příloze X spadají pod ministerstvo vnitra (Ministarstvo unutarnjih poslova) a vydávání listin uvedených v příloze XI spadá do příslušnosti ministerstva spravedlnosti (Ministarstvo pravosuđa).

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad:

– rodný list (příloha I)

– úmrtní list (příloha III)

– oddací list (příloha IV)

– doklad o osobním stavu (příloha VI)

– doklad o registrovaném partnerství (příloha VII)

– potvrzení o bydlišti a/nebo pobytu (příloha X)

– doklad o neexistenci záznamu v trestním rejstříku (příloha XI)

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Osoby způsobilé k vyhotovování ověřených překladů veřejných listin jsou v souladu s chorvatskými právními předpisy soudní tlumočníci.

Odkaz na aktualizovaný seznam soudních tlumočníků je zveřejněn na internetových stránkách justiční sítě (Sudačka mreža):

http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx?Lng=hr

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Osoby způsobilé k vydávání ověřených kopií veřejných listin jsou v souladu s chorvatskými právními předpisy notáři a seznam těchto osob, tj. seznam notářů, vede Správní výbor notářské komory Chorvatské republiky. Seznam je k dispozici na internetových stránkách komory – http://www.hjk.hr/Uredi

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Prostředkem identifikace ověřených překladů a ověřených kopií je jednoduchá vizuální kontrola, jelikož každý překlad a každá kopie je opatřen/a soudním razítkem a podpisem soudního tlumočníka nebo notáře, jímž se jasně označuje, že se jedná o překlad nebo kopii.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Zvláštním znakem ověřené kopie je právě otisk razítka a podpis notáře, který přesnou kopii vyhotovil.

Poslední aktualizace: 15/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.