Veřejné listiny

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Řečtina a angličtina.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Kyperské orgány uvádí jako příklad tyto veřejné listiny:

Narození: Rodný list

Úmrtí: Úmrtní list

Manželství: Oddací list

Právní způsobilost k uzavření manželství: Doklad o způsobilosti k uzavření manželství

Registrované partnerství: Doklad o registrovaném partnerství

Místo pobytu: Potvrzení o místě pobytu

Zrušení registrovaného partnerství: Potvrzení o zápisu společného prohlášení o zrušení registrovaného partnerství

Doklad o trestní bezúhonnosti: Osvědčení o trestní bezúhonnosti

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Rodný list

Úmrtní list

Oddací list

Doklad o způsobilosti k uzavření manželství

Doklad o registrovaném partnerství

Potvrzení o místě pobytu

Osvědčení o trestní bezúhonnosti

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Rejstřík soudních překladatelů na stránkách tiskové a informační kanceláře ministerstva vnitra

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Odbor občanského rejstříku a migrace

Rodný list

Úmrtní list

Doklad o způsobilosti k uzavření manželství

Doklad o registrovaném partnerství

Potvrzení o zápisu společného prohlášení o zrušení registrovaného partnerství

Krajské správní orgány

Rodný list

Úmrtní list

Potvrzení o místě pobytu

Obce

Oddací list

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Pokyny Asociace soudních překladatelů, orgánu příslušného pro úřední překlady v Kyperské republice, určené soudním překladatelům i veřejnosti uvádí, že všechny dokumenty předkládané soudním překladatelům musí být autentické a vhodným způsobem ověřené. Fotokopie dokumentu předloženého k překladu je připojena k překladu pořízenému soudním překladatelem, který je na svém konci opatřen podpisem a razítkem.

Soudní překladatel připojením patřičného razítka nepotvrzuje pravost dokumentu předloženého k překladu, ale před překladem dokument zkontroluje, a jestliže se podle jeho názoru nejedná o autentický dokument, pak jej nepřeloží.

Soudní překladatel potvrzuje pravost svého vlastního překladu pouze v případě, že je požadována jeho ověřená kopie.

Překlady:

Hranaté elektronické razítko s nápisem: „Správný a přesný překlad připojeného dokumentu“

Originální kulaté razítko soudního překladatele vydané Asociací soudních překladatelů

Originální podpis soudního překladatele

Jméno soudního překladatele

Kolek (kolek v hodnotě 2 euro se umístí pod razítko a opatří kulatým razítkem)

Kopie překladů:

Originální hranaté elektronické razítko s nápisem: „Správný a přesný překlad připojeného dokumentu“

Originální kulaté razítko soudního překladatele vydané Asociací soudních překladatelů

Jméno a originální podpis soudního překladatele

Kolek (kolek v hodnotě 2 euro se umístí pod razítko a opatří kulatým razítkem)

Ověřené kopie

Kulaté razítko soudního překladatele je modré, hranaté elektronické razítko je černé.

Kolek v hodnotě 2 euro se umístí pod razítko a opatří kulatým razítkem.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Kulaté razítko soudního překladatele je modré, hranaté elektronické razítko je černé.

Kolek v hodnotě 2 euro se umístí pod razítko a opatří kulatým razítkem.

Poslední aktualizace: 12/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.