Veřejné listiny

Dánsko

Obsah zajišťuje
Dánsko

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Dánské orgány jsou obecně povinny přijímat veřejné listiny pouze v dánštině, a mohou tudíž požadovat jejich překlad, jestliže nejsou v dánštině.

Některé listiny však mohou být na základě severské jazykové úmluvy akceptovány ve finštině, islandštině, norštině a švédštině. To platí zejména pro osvědčení o změně jména, povolení používat určité jméno, schválení jména, oddací list, osvědčení o registrovaném partnerství, osvědčení o rodinném stavu, usnesení o rozvodu, usnesení o rozluce a rozsudky týkající se rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné a rozsudky uznávající, že manželství nebo registrované partnerství přestalo existovat. Listiny související se zpracováním věcí týkajících se jména určité osoby mohou být akceptovány v němčině nebo angličtině.

V angličtině mohou být rovněž akceptovány listiny potvrzující trestní bezúhonnost.

Orgány mohou v určitých případech povolit i listiny v jiných jazycích, avšak nejsou povinny uznat jiné než výše uvedené jazyky.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Dánské orgány zjistily, že oblast působnosti nařízení se vztahuje na následující listiny:

 • doklad o trestní bezúhonnosti (ren straffeattest),
 • doklad o bydlišti (bopælsattest),
 • záznam o dané osobě v ústředním registru obyvatel (personattest),
 • rodný list a křestní list (fødsels- og dåbsattest),
 • oddací list (vielsesattest),
 • osvědčení o požehnání manželství (velsignelsesattest),
 • křestní list (dåbsattest),
 • rodný list (fødselsattest) (již se nevydává, ale je stále v platnosti),
 • rodný list a osvědčení o jménu (fødsels- og navneattest) (již se nevydává, ale je stále v platnosti),
 • osvědčení o jménu (navneattest) (již se nevydává, ale je stále v platnosti),
 • křestní list a úmrtní list (dåbs- og begravelsesattest) (vydává se pouze v určitých případech, jestliže je třeba vydat osvědčení pro občana zesnulého před 1. dubnem 1968, kdy byl zřízen ústřední registr obyvatel)
 • osvědčení o změně jména (navnebevis),
 • povolení používat určité jméno (navnetilladelse),
 • schválení jména (godkendelse af navn),
 • osvědčení o registrovaném partnerství (partnerskabsattest),
 • osvědčení o rodinném stavu (ægteskabsattest),
 • usnesení o rozvodu (skilsmissebevilling),
 • usnesení o rozluce (separationsbevilling),
 • rozsudek (dom)
  • o rozvodu (til skilsmisse),
  • o rozluce (til separation),
  • prohlašující manželství za neplatné (til omstødelse af ægteskab),
  • uznávající, že manželství přestalo existovat (hvorved et ægteskab er kendt ikke bestående),
  • uznávající, že registrované partnerství přestalo existovat (hvorved et registreret partnerskab er kendt ikke bestående).

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Níže je uveden seznam dánských listin, k nimž může být přiložena jazyková příloha jako vhodná pomůcka pro překlad:

 • doklad o trestní bezúhonnosti (ren straffeattest),
 • doklad o bydlišti (bopælsattest),
 • záznam o dané osobě v ústředním registru obyvatel (personattest),
 • rodný list a křestní list (fødsels- og dåbsattest),
 • oddací list (vielsesattest),
 • osvědčení o požehnání manželství (velsignelsesattest),
 • křestní list (dåbsattest),
 • osvědčení o registrovaném partnerství (partnerskabsattest),
 • osvědčení o rodinném stavu (ægteskabsattest),

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

V Dánsku neexistuje veřejně přístupný seznam nebo databáze překladatelů/tlumočníků.

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Ověřenou kopii může v určitých případech vydat orgán, který osvědčení nebo listinu vydal. Dále může ověřenou kopii v určitých případech vydat orgán, který převzal úlohu vydávajícího orgánu.

Ověřenou kopii osvědčení nebo listiny může rovněž vydat notář u dánského soudu.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Na ověřené kopii je zpravidla uvedeno, který orgán kopii ověřil, a to buď formou razítka obce nebo notářského ověření.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Na ověřené kopii je v některých případech uvedeno razítko „KOPIE“ (KOPI).

Poslední aktualizace: 09/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.