Veřejné listiny

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Estonsko akceptuje listiny v estonštině.

Různé estonské matriční úřady (místní orgány a diplomatická zastoupení Estonska) rovněž akceptují listiny v angličtině nebo ruštině anebo do těchto jazyků přeložené.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Rodný list zapsaný na estonském matričním úřadě,

úmrtní list zapsaný na estonském matričním úřadě,

oddací list zapsaný na estonském matričním úřadě,

rozvodový list zapsaný na estonském matričním úřadě,

potvrzení o změně jména zapsané na estonském matričním úřadě,

doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství,

výpis z estonského registru obyvatel,

výpis z databáze rejstříku trestů uvádějící, že v dané databázi rejstříku trestů neexistuje záznam.

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Rodný list zapsaný na estonském matričním úřadě,

úmrtní list zapsaný na estonském matričním úřadě,

oddací list zapsaný na estonském matričním úřadě,

doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství,

výpis z estonského registru obyvatel potvrzující, že osoba je naživu,

výpis z estonského registru obyvatel potvrzující osobní stav,

výpis z estonského registru obyvatel týkající se místa pobytu,

výpis z databáze rejstříku trestů uvádějící, že v dané databázi rejstříku trestů neexistuje záznam.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

V Estonsku jsou osobami oprávněnými vyhotovovat ověřené překlady soudní překladatelé.

Seznam soudních překladatelů

Od 1. ledna 2020 smí úřední překlady vyhotovovat pouze soudní překladatelé. Kromě překladů vyhotovených estonskými soudními překladateli mají estonské orgány povinnost akceptovat překlady dokumentů vyhotovené zahraničním soudním překladatelem, notářem nebo jiným řádně pověřeným úředníkem.

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Správní orgány, které jsou zmocněny vydávat veřejné listiny nebo které listiny uchovávají ve svých archivech, mohou rovněž vydávat kopie těchto listin či výpisy z nich a úředně ověřovat jejich pravost.

Notáři mají pravomoc vydávat notářsky ověřené kopie.

Nepořizují se ověřené kopie listin o osobním stavu a přeložená podoba se vydává pouze pro originální listiny.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Ověřené překlady

Ověřené překlady lze identifikovat dle podpisu a razítka soudního překladatele. Překlad pořízený soudním překladatelem může být vyhotoven rovněž v digitální podobě. V tomto případě se podpis a razítko soudního překladatele nahrazují jeho digitálním podpisem.

Úředně ověřené kopie

Za účelem úředního ověření pravosti kopie musí být ke konci textu připojena poznámka týkající se ověření, která musí obsahovat:

1) orgán, který listinu vydal, datum vydání a údaj o umístění listiny v registru;

2) potvrzení, že daná kopie je identická s originálem;

3) v případě, že originál nebyl vydán správním orgánem ověřujícím pravost kopie, poznámku uvádějící, že daná kopie byla vydána výhradně pro účel předložení správním orgánům uvedeným v této poznámce;

4) informace o veškerých prázdných místech v listině, přeškrtnutém textu, vsuvkách, nečitelném textu, stopách po vymazaném textu, dalších prvcích naznačujících změny v původním obsahu listiny anebo skutečnosti, že listina o několika stranách byla rozdělena;

5) místo a datum ověření, jméno a podpis osoby ověřující kopii a razítko správního orgánu.

Podepsaná oznámení databáze rejstříku trestů se z databáze rejstříku trestů vydávají v tištěné podobě.

Notářsky ověřené kopie

Za účelem poskytnutí notářského osvědčení skutečnosti notář provede notářský zápis, který musí obsahovat prohlášení notáře ohledně skutečností, které zjistil, a být opatřen podpisem a otiskem razítka notáře. Musí být uvedeno datum a místo provedení zápisu. Notářský zápis může mít rovněž digitální podobu. V tom případě se podpis a otisk razítka nahrazují digitálním podpisem notáře. Digitální zápis lze provést pouze u digitální listiny.

Ověřuje-li notář pravost kopie, napíše nahoru na první stranu listiny slovo „ärakiri“ [kopie]. Tento požadavek se nevztahuje na notářský zápis v digitální podobě.

Poslední aktualizace: 10/08/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.