Veřejné listiny

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Francouzština.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Orientační seznam veřejných listin:

a) narození

– rodný list

– prozatímní rodný list vystavený nalezenému novorozenci nebo dítěti z kojeneckého ústavu nebo z dětského domova, o němž není známo, že by mělo rodný list, případně u něhož bylo požádáno o utajený porod

– rozhodnutí soudu prohlašující dítě za narozené

– rozhodnutí soudu, které nahrazuje rodný list

– úřední potvrzení o všeobecně známé skutečnosti, které nahrazuje nemožnost získat doslovný výpis z rodného listu z důvodu plánovaného vstupu do manželství, vydané notářem, diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem úřední potvrzení o všeobecně známé skutečnosti, které nahrazuje nemožnost získat opisy dokladů o osobním stavu, jejichž originály byly zničeny nebo se ztratily v důsledku živelní pohromy nebo válečných událostí

– rodný list vydaný úřadem OFPRA (francouzský úřad pro ochranu uprchlíků a osob bez státní příslušnosti)

– osvědčení o původu vydané prefektem, kterým se nahrazuje předložení rodného listu, nebyl-li vyhotoven prozatímní rodný list a existuje-li v tomto směru utajení

– opravné rozhodnutí předsedy soudu prvního stupně ohledně rodného listu

b) skutečnost, že je osoba naživu

– potvrzení o skutečnosti, že je osoba naživu

c) úmrtí

– úmrtní list

– opis úmrtního listu vydaného v místě bydliště zemřelého

– zápis mrtvě narozeného dítěte

– rodný list

– opis výroku rozhodnutí soudu o nezrušitelném osvojení, který má platnost rodného listu

– rozhodnutí soudu o prohlášení člověka za mrtvého

– rozhodnutí soudu deklarující nepřítomnost

– rozhodnutí soudu nahrazující rodný nebo úmrtní list

potvrzení o všeobecně známé skutečnosti, které nahrazuje nemožnost získat opisy dokladů o osobním stavu, jejichž originály byly zničeny nebo se ztratily v důsledku živelní pohromy nebo válečných událostí

– opravné rozhodnutí předsedy soudu prvního stupně týkající se úmrtního listu

– poznámka „Zahynul při deportaci„ („Mort en déportation“)

– poznámka „Oběť terorismu“ („Victime du terrorisme“)

– poznámka „Padl za Francii“ („Mort pour la France“)

– poznámka „Padl ve službách národa“ („Mort pour le service de la Nation“)

– úmrtní list vystavený úřadem OFPRA

d) jméno

– rodný list

– opis výroku rozhodnutí soudu o nezrušitelném osvojení, který má platnost rodného listu

– rozhodnutí soudu o osvojení, které obsahuje rozhodnutí o jménu

– opis výroku rozhodnutí soudu o zrušitelném osvojení

– rozhodnutí soudu o zrušení zrušitelného osvojení

doklad o společném prohlášení o volbě jména potvrzený matrikářem

– neshoda ohledně jména nahlášená matrikáři

– doklad o prohlášení o změně jména před matrikářem

– nařízení o změně jména

– rozhodnutí matrikáře o změně jména s cílem uvést je do souladu se záznamem v zahraniční matrice

– rozhodnutí soudu o změně jména v důsledku změny rodičovství

e) manželství včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu

– oddací list

– rodný list

– potvrzení o všeobecně známé skutečnosti, které nahrazuje nemožnost získat opisy dokladů o osobním stavu, jejichž originály byly zničeny nebo se ztratily v důsledku živelní pohromy nebo válečných událostí

– rozhodnutí soudu, které nahrazuje rodný nebo oddací list

opis výroku rozhodnutí soudu o nezrušitelném osvojení, který má platnost rodného listu

– potvrzení o uzavření občanského sňatku

– osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství vydané diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem

rozhodnutí uvedená v bodě f s výjimkou rozhodnutí týkajících se zrušení

– osvědčení od notáře o existenci manželské smlouvy

– opravné rozhodnutí předsedy soudu prvního stupně týkající se oddacího listu

– oddací list vydaný úřadem OFPRA (francouzský úřad pro ochranu uprchlíků a osob bez státní příslušnosti)

f) rozvod, rozluka a prohlášení manželství za neplatné

– osvědčení o uložení dohody o nesporném rozvodu u notáře ve formě notářské listiny

– potvrzení o uložení dohody o nesporném rozvodu u notáře

– rozhodnutí soudu o rozvodu manželství

– rozhodnutí soudu o rozluce manželství

– rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné

– rozhodnutí soudu, které nahrazuje rodný nebo oddací list

g) registrované partnerství, včetně způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství

– rozhodnutí soudu, které nahrazuje rodný list

dohoda o registrovaném partnerství potvrzená matrikářem, diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem (dříve tajemníkem soudu prvního stupně)

– dohoda o registrovaném partnerství uzavřená formou veřejné listiny

– potvrzení o registraci uzavření/změny/zrušení registrovaného partnerství notářem, matrikářem nebo do 31. října 2017 tajemníkem soudu prvního stupně

– potvrzení od centrálního matričního úřadu (SCEC) o tom, že daná osoba neuzavřela registrované partnerství

– rodný list

– opis výroku rozhodnutí soudu o nezrušitelném osvojení, který má platnost rodného listu

– úmrtní list

h) zrušení nebo rozluka registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné

– rodný list uvádějící zrušení nebo rozluku registrovaného partnerství

– potvrzení o registraci zrušení registrovaného partnerství od notáře, matrikáře nebo do 31. října 2017 od tajemníka soudu prvního stupně

– rozhodnutí soudu o rozluce manželství

– rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství

– potvrzení od centrálního matričního úřadu (SCEC) o tom, že daná osoba neuzavřela registrované partnerství

i) rodičovství

– prohlášení o uznání rodičovství potvrzené matrikářem

– prohlášení o uznání rodičovství sepsané formou veřejné listiny

– úřední potvrzení o všeobecně známé skutečnosti týkající se zřejmého stavu, vydané soudem prvního stupně v místě narození nebo bydliště

– rozhodnutí soudu, které nahrazuje potvrzení osobního stavu

– rozhodnutí soudu prvního stupně zakládající nebo zrušující rodičovství

j) osvojení

– opis výroku rozhodnutí soudu o nezrušitelném osvojení, který má platnost rodného listu

– rozhodnutí soudu, které nahrazuje rodný list

– rozhodnutí soudu o osvojení

opis výroku rozhodnutí soudu o zrušitelném osvojení

– rozhodnutí soudu o zrušení zrušitelného osvojení

– rozhodnutí soudu o patronátu státu nad dítětem, jehož rodič byl zraněn nebo zabit ve válce, v důsledku teroristického atentátu nebo při výkonu některých veřejných služeb (adoption par la Nation)

k) bydliště a/nebo místo pobytu

– potvrzení o trvalém pobytu (pro Francouze v zahraničí)

– potvrzení o změně trvalého pobytu (pro Francouze v zahraničí)

l) občanství a/nebo státní příslušnost

– osvědčení o francouzské státní příslušnosti

– duplikát listiny o udělení státního občanství nebo o znovunabytí francouzské státní příslušnosti vydané správním orgánem

- prohlášení o francouzské státní příslušnosti opatřené poznámkou, že bylo zaregistrováno, které bylo přijato buď vedoucím kanceláře soudu prvního stupně v případě prohlášení podepsaných ve Francii, nebo správním úřadem, případně francouzským konzulem v případě prohlášení podepsaných v zahraničí, a zaregistrováno buď vedoucím kanceláře soudu prvního stupně v případě prohlášení podepsaných ve Francii, nebo ministerstvem spravedlnosti v případě prohlášení podepsaných v zahraničí, případně ministerstvem odpovědným za naturalizaci u prohlášení podepsaných z důvodu uzavření sňatku manželství s francouzským partnerem

– opis soudního rozhodnutí opatřeného prohlášením o vzdání se odvolání

– rodný list obsahující na okraji zmínku týkající se některého z výše uvedených prvků

m) doklad o trestní bezúhonnosti za předpokladu, že doklady vztahující se k této skutečnosti vydají občanovi Unie orgány členského státu, jehož je tento občan státním příslušníkem

– čistý výpis z trestního rejstříku (bulletin n°3)

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Formulář týkající se narození (1)

– rodný list

– prozatímní rodný list vystavený nalezenému novorozenci nebo dítěti z kojeneckého ústavu nebo z dětského domova, o němž není známo, že by mělo rodný list, případně u něhož bylo požádáno o utajený porod

– rozhodnutí soudu prohlašující dítě za narozené

– rozhodnutí soudu, které nahrazuje rodný list

– úřední potvrzení o všeobecně známé skutečnosti, které nahrazuje nemožnost získat doslovný výpis z rodného listu z důvodu plánovaného vstupu do manželství, vydané notářem, diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem

potvrzení o všeobecně známé skutečnosti, které nahrazuje nemožnost získat opisy dokladů o osobním stavu, jejichž originály byly zničeny nebo se ztratily v důsledku živelní pohromy nebo válečných událostí

– osvědčení nahrazující rodný list, vydané francouzským úřadem pro ochranu uprchlíků a osob bez státní příslušnosti (OFPRA)

– osvědčení o původu vydané prefektem, kterým se nahrazuje předložení rodného listu, nebyl-li vyhotoven prozatímní rodný list a existuje-li v tomto směru utajení

– opravné rozhodnutí předsedy soudu prvního stupně ohledně rodného listu

Formulář týkající se života (2)

– potvrzení o životě (týká se Francouzů v zahraničí)

Formulář týkající se úmrtí (3)

– úmrtní list

– opis úmrtního listu vydaného v místě bydliště zemřelého

– zápis mrtvě narozeného dítěte

– rodný list

– opis výroku rozhodnutí soudu o nezrušitelném osvojení, který má platnost rodného listu

– rozhodnutí soudu o prohlášení člověka za mrtvého

– rozhodnutí soudu deklarující nepřítomnost

– rozhodnutí soudu nahrazující rodný nebo úmrtní list

potvrzení o všeobecně známé skutečnosti, které nahrazuje nemožnost získat opisy dokladů o osobním stavu, jejichž originály byly zničeny nebo se ztratily v důsledku živelní pohromy nebo válečných událostí

– opravné rozhodnutí předsedy soudu prvního stupně týkající se úmrtního listu

– poznámka „Zahynul při deportaci„ („Mort en déportation“)

– poznámka „Oběť terorismu“ („Victime du terrorisme“)

– poznámka „Padl za Francii“ („Mort pour la France“)

– poznámka „Padl ve službách národa“ („Mort pour le service de la Nation“)

– osvědčení nahrazující úmrtní list, vydané francouzským úřadem pro ochranu uprchlíků a osob bez státní příslušnosti (OFPRA)

Formulář týkající se manželství (4)

– rodný list

– oddací list

– rozhodnutí soudu, které nahrazuje rodný nebo oddací list

opis výroku rozhodnutí soudu o nezrušitelném osvojení, který má platnost rodného listu

– potvrzení o uzavření občanského sňatku

rozhodnutí o rozvodu nebo o rozluce

– osvědčení od notáře o existenci manželské smlouvy

potvrzení o všeobecně známé skutečnosti, které nahrazuje nemožnost získat opisy dokladů o osobním stavu, jejichž originály byly zničeny nebo se ztratily v důsledku živelní pohromy nebo válečných událostí

– opravné rozhodnutí předsedy soudu prvního stupně týkající se oddacího listu

– osvědčení nahrazující oddací list, vydané francouzským úřadem pro ochranu uprchlíků a osob bez státní příslušnosti (OFPRA)

Formulář týkající se právní způsobilosti k uzavření manželství (5)

– osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství vydané diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem

Formulář týkající se rodinného stavu (6)

– oddací list

– rodný list

– prozatímní rodný list vystavený nalezenému novorozenci nebo dítěti z kojeneckého ústavu nebo z dětského domova, o němž není známo, že by mělo rodný list, případně u něhož bylo požádáno o utajený porod

– rozhodnutí soudu prohlašující dítě za narozené

– rozhodnutí soudu, které nahrazuje rodný nebo oddací list

– úřední potvrzení o všeobecně známé skutečnosti, které nahrazuje nemožnost získat doslovný výpis z rodného listu z důvodu plánovaného vstupu do manželství, vydané notářem, diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem

potvrzení o všeobecně známé skutečnosti, které nahrazuje nemožnost získat opisy dokladů o osobním stavu, jejichž originály byly zničeny nebo se ztratily v důsledku živelní pohromy nebo válečných událostí

– osvědčení nahrazující rodný list, vydané úřadem OFPRA

– opravné rozhodnutí předsedy soudu prvního stupně ohledně rodného listu

– osvědčení o svobodném stavu vydané diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem

Formulář týkající se registrovaného partnerství (7)

– rodný list

opis výroku rozhodnutí soudu o nezrušitelném osvojení, který má platnost rodného listu

– rozhodnutí soudu, které nahrazuje rodný list

– úmrtní list

– opis úmrtního listu vydaného v místě bydliště zemřelého

dohoda o registrovaném partnerství potvrzená matrikářem, diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem (dříve tajemníkem soudu prvního stupně)

– dohoda o registrovaném partnerství uzavřená formou veřejné listiny

– potvrzení o registraci uzavření/změny/zrušení registrovaného partnerství od matrikáře (dříve od tajemníka soudu prvního stupně) nebo od notáře

– osvědčení o neexistenci registrovaného partnerství vydané Ústředním matričním úřadem pro osoby narozené v zahraničí (Service central d’état civil)

Formulář týkající se právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství (8)

– rodný list (ve kterém není uvedena žádná poznámka o uzavření registrovaného partnerství: srov. bod 5.2 formuláře)

Formulář týkající se statusu registrovaného partnerství (9)

– rodný list (s výjimkou cizích státních příslušníků narozených v cizině)

opis výroku rozhodnutí soudu o nezrušitelném osvojení, který má platnost rodného listu (s výjimkou cizích státních příslušníků narozených v cizině)

– rozhodnutí soudu, které nahrazuje rodný list (s výjimkou cizích státních příslušníků narozených v cizině)

– úmrtní list

– opis úmrtního listu vydaného v místě bydliště zemřelého

– osvědčení o neexistenci registrovaného partnerství vydané Ústředním matričním úřadem pro osoby narozené v zahraničí (Service central d’état civil) (týká se cizích státních příslušníků narozených v cizině)

Formulář týkající se BYDLIŠTĚ a/nebo MÍSTA POBYTU (10)

– potvrzení o místě pobytu (pro Francouze v zahraničí)

– potvrzení o změně místa pobytu (pro Francouze v zahraničí)

Formulář týkající se dokladu o trestní bezúhonnosti (11)

– čistý výpis z trestního rejstříku (bulletin n°3)

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Soudní překladatelé musí být zároveň soudními znalci: seznamy soudních znalců, z nichž každý obsahuje oddíl týkající se oficiálních (soudních) překladatelů, se nachází na internetových stránkách Kasačního soudu:

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

Seznamy překladatelů, které se každý rok aktualizují, jsou zveřejňovány online na tomto webu takto:

  • seznam znalců uznávaných Kasačním soudem;
  • seznamy soudních znalců vypracované každým z 36 odvolacích soudů, mezi něž patří zejména znalci zapsaní v rubrice překlady a tlumočení. Seznamy soudních znalců a tlumočníků sestavují odvolací soudy, které je i aktualizují a předávají je v různých intervalech kasačnímu soudu. Někdy je možné získat aktuálnější seznam soudních znalců přímo na internetových stránkách některých odvolacích soudů.

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Nejprve je třeba připomenout, že některé kopie nebo duplikáty mohou vydávat pouze správní nebo soudní orgány nebo příslušníci právnických povolání. To je případ kopií soudních nebo úředních písemností, které mohou vydávat pouze soudní kanceláře nebo úřední osoby (například: notáři, soudní vykonavatelé nebo matrikáři pro dokumenty týkající se osobního stavu, které jsou u nich uloženy).

Co se týče ostatních dokumentů, článek R113-10 kodexu vztahů mezi veřejností a veřejnou správou ruší ve správním řízení požadavek ověření shody fotokopií s originálem u dokumentů vydaných správním orgánem, u nichž právní předpisy již nyní nepřipouštějí pouhou fotokopii. Tentýž text však stanoví, že správní orgán je povinen na žádost veřejnosti i nadále ověřovat kopie vyžádané zahraničními orgány. Neexistuje seznam orgánů oprávněných vydávat ověřené kopie v pravém slova smyslu. Článek R. 2122-8 obecného zákoníku o územně samosprávných celcích však stanoví, že starosta a jím pověření zástupci obce mohou provádět věcné ověřování a ověřování shody listin a dokumentů předložených za tímto účelem.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Formální náležitosti úředně ověřených překladů nejsou nijak oficiálně upraveny.

Ověřený překlad se však vyznačuje následujícími prvky.

Na jedné straně musí být vyhotoven překladatelem zapsaným v seznamu znalců odvolacího soudu nebo kasačního soudu.

Na druhé straně v praxi platí, že soudní překlad má zpravidla tyto náležitosti:

–          je označen poznámkou „ověřuji, že tento překlad souhlasí s listinou, z níž byl pořízen“.

–          všechny stránky jsou očíslovány a označeny parafou překladatele,

–          poslední stránka obsahuje podpis, razítko a jméno soudního znalce,

–          na překladu je uvedeno jedinečné registrační číslo textu (toto číslo uvádí soudní znalec a je společné pro zdrojový text i jeho překlad).

Žádný z těchto čtyř prvků však není povinný.

Kopie ověřené jako shodné s originálem jsou opatřeny příslušným ověřovacím razítkem a datovány a podepsány certifikačním orgánem.

Naproti tomu ověřené kopie nebo duplikáty soudních nebo veřejných listin může vydat pouze orgán, u něhož je uložena listina, jejíž kopie nebo duplikát se vystavuje. Tyto kopie nebo duplikáty jsou opatřeny datem a podpisem a v případě potřeby i razítkem orgánu, který dokument vydal.

Kopie a výpisy z matričních záznamů o osobním stavu jsou opatřeny otiskem razítka radnice, případně diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo Ústředního matričního úřadu pro osoby narozené v zahraničí (Service central d’état civil) ministerstva zahraničních věcí, datem a podpisem pracovníka matriky, kde je daná listina uložena.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Kopie ověřené jako shodné s originálem jsou opatřeny příslušným ověřovacím razítkem a datovány a podepsány certifikačním orgánem.

Naproti tomu ověřené kopie nebo duplikáty soudních nebo veřejných listin může vydat pouze orgán, u něhož je uložena listina, jejíž kopie nebo duplikát se vystavuje. Tyto kopie nebo duplikáty jsou opatřeny datem a podpisem a v případě potřeby i razítkem orgánu, který dokument vydal.

Kopie a výpisy z matričních záznamů o osobním stavu jsou opatřeny otiskem razítka radnice, případně diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo Ústředního matričního úřadu pro osoby narozené v zahraničí (Service central d’état civil) ministerstva zahraničních věcí, datem a podpisem pracovníka matriky, kde je daná listina uložena.

Poslední aktualizace: 23/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.