Veřejné listiny

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

němčina

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Oblast působnosti

Veřejná listina

narození

 • rodný list
 • ověřený výpis z rodné matriky

život

 • jednoduché osvědčení o registraci
 • rozšířené osvědčení o registraci

smrt

 • úmrtní list
 • ověřený výpis z úmrtní matriky

jména

 • rodný list
 • oddací list
 • doklad o registrovaném partnerství

uzavření manželství

způsobilost k uzavření manželství

rodinný stav

 • oddací list
 • ověřený výpis z oddací matriky
 • doklad o způsobilosti k uzavření manželství
 • jednoduché osvědčení o registraci
 • rozšířené osvědčení o registraci

rozvod

neplatnost manželství

 • oddací list
 • ověřený výpis z oddací matriky

registrované partnerství

způsobilost k uzavření registrovaného partnerství

 • doklad o registrovaném partnerství
 • ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství
 • doklad o založení registrovaného partnerství

zrušení registrovaného partnerství

 • doklad o registrovaném partnerství
 • ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství

původ

 • ověřený výpis z rodné matriky

místo bydliště

místo pobytu

 • jednoduché osvědčení o registraci

státní občanství

 • doklad o udělení státního občanství
 • doklad o získání německé státní příslušnosti prohlášením
 • doklad o pozbytí státního občanství (Entlassungsurkunde)
 • doklad o vzdání se státního občanství (Verzichtsurkunde)
 • povolení zachovat německé státní občanství (Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit)
 • doklad o státním občanství (Staatsangehörigkeitsausweis)
 • doklad o právním postavení jako německého občana (Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher)

adopce

 • soudní rozhodnutí

trestní bezúhonnost

 • doklad o bezúhonnosti

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Veřejná listina

Formuláře jako pomůcky pro překlad

rodný list

Příloha I – Narození

jednoduché osvědčení o registraci

Příloha II – Potvrzení o žití

úmrtní list

Příloha III – Úmrtí

oddací list

Příloha IV – Manželství

doklad o způsobilosti k uzavření manželství

Příloha V – Způsobilost k uzavření manželství

rozšířené osvědčení o registraci

Příloha VI – Rodinný stav

doklad o registrovaném partnerství

Příloha VII – Registrované partnerství

osvědčení o založení registrovaného partnerství

Příloha VIII – Způsobilost k uzavření registrovaného partnerství

rozšířené osvědčení o registraci

Příloha IX – Status registrovaného partnerství

jednoduché osvědčení o registraci

Příloha X – Bydliště nebo místo pobytu

trestní bezúhonnost

Příloha XI – Neexistence záznamu v rejstříku trestů

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Existuje celostátní databáze tlumočníků a překladatelů (vedená spolkovou zemí Hesensko), která je všem volně přístupná na internetu na adrese http://www.justiz-dolmetscher.de/ a která obsahuje podrobné vyhledávací funkce (např. podle spolkové země, soudu nebo i jazyka). Do databáze jsou začleňováni pouze veřejně jmenovaní soudní tlumočníci a překladatelé. Pod touto adresou lze nalézt také příslušné úřady.

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Ve Spolkové republice Německo jsou všechny orgány/subjekty, které vydávají veřejné listiny (např. matriky, registrační úřady, soudy), zmocněny k vyhotovování ověřených kopií.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Ověřené kopie jsou opatřeny poznámkou uvádějící shodu s originálem (např. soudní a notářské listiny), pečetí nebo razítkem vydávajícího orgánu/subjektu a podpisem osoby ověřující kopii (§ 42 odst. 1 zákona o notářském osvědčení (Beurkundungsgesetz, BeukG).  Ověřené překlady obsahují razítko/pečeť vydávajícího překladatele a jeho podpis.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Ověřené kopie jsou opatřeny poznámkou uvádějící shodu s originálem (např. soudní a notářské listiny), pečetí nebo razítkem vydávajícího orgánu/subjektu a podpisem osoby ověřující kopii (§ 42 odst. 1 zákona o notářském osvědčení (Beurkundungsgesetz, BeukG). Ověřené překlady obsahují razítko/pečeť vydávajícího překladatele a jeho podpis.

Poslední aktualizace: 08/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.