Veřejné listiny

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Podle čl. 6 odst. 1 písm. a) jsou přijímanými jazyky řečtina a angličtina.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Veřejné listiny spadající do oblasti působnosti nařízení (EU) 2016/1191 jsou:

Listiny, za něž je odpovědné Ministerstvo spravedlnosti:

 • „neexistence záznamu v rejstříku trestů“.

Listiny, za něž je odpovědné Ministerstvo vnitra:

 • osvědčení o narození týkající se narození a osvojení dospělé osoby (osvojení nezletilé osoby je tajné a nezaznamenává se v listině vydané správní úřadem)
 • rodný list týkající se narození, skutečnosti, že je osoba naživu, a jména fyzické osoby
 • úmrtní list týkající se úmrtí
 • oddací list týkající se manželství a rozvodu, rozluky a prohlášení manželství za neplatné
 • osvědčení o osobním stavu týkající se osobního stavu, rozvodu, rozluky, prohlášení manželství za neplatné, rodičovství, státní příslušnosti, registrovaného partnerství a zrušení registrovaného partnerství
 • osvědčení k uzavření manželství týkající se způsobilosti k uzavření manželství
 • osvědčení o registrovaném partnerství týkající se registrovaného partnerství a zrušení registrovaného partnerství
 • osvědčení o státní příslušnosti týkající se státní příslušnosti

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

osvědčení o narození, rodný list, úmrtní list, oddací list, osvědčení k uzavření manželství (způsobilost k uzavření manželství), osvědčení o osobním stavu (zde musí být uvedeny informace o manželství, nebo registrovaném partnerství, bylo-li uzavřeno), osvědčení o registrovaném partnerství, osvědčení o státní příslušnosti.

Osvědčení o neexistenci záznamu v rejstříku trestů neobsahuje žádné položky specifické pro danou zemi, kromě položek obsažených ve standardní části vícejazyčných formulářů, která je pro všechny členské státy společná.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V případech týkajících se státní příslušnosti a vydávání osvědčení k uzavření manželství přijímají příslušné orgány obcí úřední překlady cizích listin vyhotovené:

 1. překladatelskou službou Ministerstva zahraničních věcí nebo
 2. oprávněným stálým úředníkem řeckého konzulárního úřadu ve vydávající zemi nebo
 3. překladatelem, který absolvoval Katedru cizích jazyků, překladu a tlumočení Jónské univerzity nebo
 4. řeckým advokátem, který splňuje podmínky stanovené v článku 36 zákona č. 4194/2013, o advokátech (úřední věstník, řada I, č. 208).

Pro ostatní listiny žádný seznam osob oprávněných podle řeckého práva vypracovávat ověřené překlady neexistuje.

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Orgány oprávněné pořizovat ověřené kopie listin vydaných matričním úřadem jsou úředníci, , kteří tyto listiny vydali. Žádné ustanovení o vydávání kopií osvědčení vydaných řeckými registry obyvatel neexistuje, proto občané vždy požadují takový počet osvědčení, kolik jsou povinni předložit různým orgánům.

Osvědčení o neexistenci záznamu v rejstříku trestů se vydává takto: i) osobám narozeným v Řecku vydává osvědčení státní zastupitelství soudu prvního stupně příslušné podle místa jejich narození, konkrétně odbor rejstříku trestů, zatímco ii) osobám narozeným v zahraničí nebo osobám, jejichž místo narození nelze ověřit, vydává osvědčení ústředí Ministerstva spravedlnosti, konkrétně odbor rejstříku trestů a milostí.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

i. Aby byl překlad cizojazyčné listiny považován za platný, musí rovněž obsahovat původní listinu nebo ověřenou kopii cizojazyčné listiny jako přílohu. Navíc:

A. v případě překladů vyhotovených překladatelskou službou Ministerstva zahraničních věcí musí překladatel potvrdit, že dotyčný (přeložený) dokument je věrným překladem přiloženého dokumentu; podpis překladatele musí být ověřen výše uvedenou překladatelskou službou; a dokument musí být opatřen razítkem Ministerstva zahraničních věcí v místě, kde se jeho stránky spojují. Přeložený dokument musí navíc obsahovat informace o překladatelské službě a v záhlaví každé stránky musí být uvedena konkrétně slova „OFICIÁLNÍ PŘEKLAD“ v řečtině, angličtině a francouzštině; záhlaví musí také obsahovat číslo spisu, který je uchováván u překladatelské služby; a zápatí musí obsahovat informace o službě, jmenovitě „ŘECKÁ REPUBLIKA, MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ, PŘEKLADATELSKÁ SLUŽBA“, rovněž v řečtině, angličtině a francouzštině,

B. v případě překladu vyhotoveného advokátem musí být ověřeno, že dotyčný (přeložený) dokument je věrným překladem přiloženého dokumentu a že advokát má dostatečné znalosti jazyka, ve kterém je překládaná listina sepsána, jakož i jazyka, do něhož listinu překládá; a dokument musí být opatřen razítkem advokáta v místě, kde se jeho stránky spojují.

C. v případě překladů vyhotovených konzulátem nebo velvyslanectvím stačí, že překlad byl vyhotoven těmito orgány a je jimi ověřen, bez ohledu na totožnost překladatelů a povahu jejich vztahu s konzulátem nebo velvyslanectvím.

ii. Aby byla kopie osvědčení o neexistenci záznamu v rejstříku trestů považována za platnou, stačí, aby si ji vytiskl ověřený uživatel Informačního systému národních rejstříků trestů. Pravost každé kopie osvědčení o neexistenci záznamu v rejstříku trestů lze ověřit křížovým porovnáním jejího „čísla ověřovacího kódu“ (jedinečný identifikátor), referenčního čísla a data vydání s informacemi, které lze najít na Portálu národního rejstříku trestů na adrese http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm , konkrétně v sekci „Služba ověřování záznamů v rejstříku trestů“.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Ověřené fotokopie listin vydaných matričním úřadem, které budou připojeny k vícejazyčným standardním formulářům, může pořizovat pouze úředník, pověřený správou tohoto úřadu.. Tyto ověřené fotokopie musí být opatřeny podpisem tohoto úředníka a razítkem obce, která dotyčný dokument vydala.

Specifickými znaky kopií osvědčení o absenci záznamu v rejstříku trestů jsou číslo ověřovacího kódu, referenční číslo, datum a vodoznak na formuláři.

Poslední aktualizace: 02/02/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.