Veřejné listiny

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Lze použít tyto jazyky:

italština (úřední jazyk státu),

němčina v regionu Trentino-Alto Adige, který má zvláštní status (výnos prezidenta č. 670 ze dne 31/8/1972 a výnos prezidenta č. 574 ze dne 15/7/1988),

francouzština v regionu Valle d’Aosta, který má zvláštní status (článek 38 ústavního zákona č. 4 ze dne 26/2/1948),

slovinština v regionu Friuli-Venezia Giulia, který má zvláštní status (článek 8 zákona č. 38 ze dne 23/2/2001).

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Veřejné listiny uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení zahrnují zejména tyto dokumenty služeb pro obyvatelstvo:

Oblast působnosti

Veřejné listiny

Narození

 • Rodný list (certificato di nascita)
 • Výpis z matriky narození (estratto dell’atto di nascita)
 • Úplná kopie zápisu v matrice narození (copia integrale atto di nascita)

Život

 • Potvrzení o žití (certificato di esistenza in vita)

Úmrtí

 • Úmrtní list (certificato di morte)
 • Výpis z matriky úmrtí (estratto atto di morte)
 • Úplná kopie zápisu v matrice úmrtí (copia integrale atto di morte)

Jméno

 • Rodný list
 • Výpis z matriky narození
 • Úplná kopie zápisu v matrice narození

Manželství včetně právní způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu

 • Oddací list (certificato di matrimonio)
 • Výpis z oddací matriky (estratto dell’atto di matrimonio)
 • Úplná kopie zápisu v oddací matrice (copia integrale dell’atto di matrimonio)
 • Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (certificato di capacità di contrarre matrimonio) nebo osvědčení o neexistenci překážek k uzavření manželství (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
 • Osvědčení o osobním stavu (certificato di stato civile)
 • Výpis z matriky narození

Rozvod, rozluka nebo prohlášení manželství za neplatné

 • Oddací list
 • Shrnutí výpisu z oddací matriky (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)
 • Úplná kopie dohody o rozluce/rozvodu (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
 • Výpis z matriky narození

Registrované partnerství včetně právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství

 • Osvědčení o registrovaném partnerství (certificato di unione civile)
 • Výpis z matriční knihy registrovaných partnerství (estratto di costituzione di unione civile)
 • Úplná kopie zápisu v matriční knize registrovaných partnerství (copia integrale di atto di costituzione di unione civile)
 • Osvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
 • Výpis z matriky narození

Zrušení registrovaného partnerství

 • Výpis z matriční knihy registrovaných partnerství
 • Výpis z matriky narození

Rodičovství

 • Výpis z matriky narození se jmény otce a matky (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

Bydliště a/nebo místo pobytu

 • Doklad o pobytu (certificato di residenza)

Státní příslušnost

 • Osvědčení o státní příslušnosti (certificato di cittadinanza)
 • Výpis z matriky narození

Adopce

 • Výpis z matriky narození

Neexistence záznamu v rejstříku trestů

 • Výpis z rejstříku trestů (certificato del casellario giudiziale)

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Veřejné listiny

Vícejazyčné standardní formuláře

Rodný list

Příloha I – Narození

Potvrzení o žití

Příloha II – Život

Úmrtní list

Příloha III – Úmrtí

Oddací list

Příloha IV – Manželství

Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo osvědčení o neexistenci překážek k uzavření manželství

Příloha V – Právní způsobilost k uzavření manželství

Osvědčení o rodinném stavu

Příloha VI – Rodinný stav

Osvědčení o registrovaném partnerství

Příloha VII – Registrované partnerství

Osvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství

Příloha VIII – Právní způsobilost ke vstupu do registrovaného partnerství

Osvědčení o registrovaném partnerství

Příloha IX – Status registrovaného partnerství

Doklad o pobytu

Příloha X – Bydliště a/nebo místo pobytu

Výpis z rejstříku trestů

Příloha XI – Neexistence záznamu v rejstříku trestů

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Neexistuje žádný veřejný seznam překladatelů a tlumočníků. Překladatelé a tlumočníci však mohou požádat o zařazení na seznamy (jakožto poradci soudů), které vedou jednotlivé soudy.

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

V souladu s čl. 18 odst. 2 první větou výnosu prezidenta č. 445 ze dne 28/12/2000 může kopie osvědčovat:

– úřední osoba (pubblico ufficiale), jež osvědčení vydala nebo u níž byl uložen originál nebo jíž musí být listina předložena,

notář (notaio),

soudní tajemník (cancelliere),

obecní tajemník (segretario comunale) nebo jiný úředník jmenovaný starostou.

Za úkoly související s registrem obyvatel a osobním stavem odpovídá vláda a provádí je starostové obcí, kteří jsou vládními úředníky, a jimi určení pracovníci.

Vládní úředníci vydávají osvědčení z registru obyvatel (článek 33 výnosu prezidenta č. 223/1989) a výpisy z dokladů osvědčujících osobní stav vedených v příslušných rejstřících (články 106–108 výnosu prezidenta č. 396/2000).

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Pokud je k listině přiložen ověřený překlad do italštiny, je ověřen jako správný překlad cizojazyčného textu diplomatickými či konzulárními úřady nebo úředním překladatelem či tlumočníkem, který místopřísežně dosvědčil, že se jedná o správný překlad cizojazyčného textu. Diplomatický či konzulární úřad nebo překladatel či tlumočník uvedou své jméno a osobní údaje a doplní svůj podpis či otisknou razítko úřadu, k němuž patří, a vedle razítka uvedou svůj podpis; přiloží rovněž prohlášení o odpovědnosti, pokud jde o provedenou práci.

Kopie je osvědčena tím, že se na konci kopie uvede prohlášení potvrzující shodu kopie s originálem; to provede pověřená úřední osoba, která musí rovněž uvést datum a místo vydání, počet použitých stran, své celé jméno a status a musí doplnit svůj úplný podpis a razítko úřadu. Pokud má kopie osvědčení nebo listiny několik listů, musí se úřední osoba podepsat rovněž na okraj každého předcházejícího listu.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Jak je uvedeno výše v souvislosti s čl. 24 odst. 1 písm. e), kopie listin se osvědčují prostřednictvím prohlášení sepsaného pověřenou úřední osobou, která osvědčuje, že kopie přesně odpovídá původní listině.

Takto ověřená kopie se nazývá „osvědčená“ (autentica), pokud jí osvědčení propůjčuje tytéž právní účinky jako originál.

Poslední aktualizace: 22/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.