Veřejné listiny

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Lotyština.

Výjimku lze učinit v některých případech, jež jsou úzce vymezeny zákonem: například v zákoně o přistěhovalectví (Imigrācijas likums) se uvádí, že pro účely schválení sponzorství nebo prodloužení povolení k pobytu je možné předložit nezbytné dokumenty (např. osvědčení o neexistenci záznamu v rejstříku trestů, kopie dokumentů dokládajících příbuzenský vztah nebo jiné dokumenty požadované podle lotyšských právních předpisů) v lotyštině, angličtině, francouzštině, němčině nebo ruštině.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Narození: rodný list (dzimšanas apliecība) nebo výpis z matriky narození (izziņa no dzimšanas reģistra) vydaný odborem pro matriční záležitosti (Dzimtsarakstu departaments) ministerstva spravedlnosti; rodný list nebo výpis z matriky narození vydaný matričním úřadem (Dzimtsarakstu nodaļa) místního orgánu; výpis z registru obyvatel (izziņa no Iedzīvotāju reģistra) vydaný Úřadem pro občanství a migraci (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); rodný list (originál nebo duplikát) nebo výpis z registru obyvatel vydaný lotyšskou diplomatickou misí nebo lotyšským konzulárním úřadem v zahraničí.

Skutečnost, že je osoba naživu: osvědčení vydané notářem (zvērināts notārs); osvědčení vydané lotyšskou diplomatickou misí nebo lotyšským konzulárním úřadem v zahraničí.

Úmrtí: úmrtní list (miršanas apliecībaa) nebo výpis z matriky úmrtí (iizziņa no miršanas reģistra) vydaný odborem pro matriční záležitosti ministerstva spravedlnosti; úmrtní list nebo výpis z matriky úmrtí vydaný matričním úřadem místního orgánu; výpis z registru obyvatel vydaný Úřadem pro občanství a migraci; úmrtní list (originál nebo duplikát) nebo výpis z registru obyvatel vydaný lotyšskou diplomatickou misí nebo lotyšským konzulárním úřadem v zahraničí.

Jméno: rozhodnutí o změně jména a/nebo příjmení (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu) vydané odborem pro matriční záležitosti ministerstva spravedlnosti; osvědčení vydané odborem pro matriční záležitosti ministerstva spravedlnosti; výpis z registru obyvatel vydaný Úřadem pro občanství a migraci; výpis z registru obyvatel vydaný lotyšskou diplomatickou misí nebo lotyšským konzulárním úřadem v zahraničí.

Manželství včetně způsobilosti uzavřít manželství: oddací list (laulības apliecība) nebo výpis z matriky manželství (izziņa no laulības reģistra) vydaný odborem pro matriční záležitosti ministerstva spravedlnosti; oddací list nebo výpis z matriky manželství vydaný matričním úřadem místního orgánu; oddací list vydaný duchovním jedné z církevních denominací uvedených v občanském právu (Civillikums); výpis z registru obyvatel vydaný Úřadem pro občanství a migraci; oddací list (originál nebo duplikát) nebo výpis z registru obyvatel vydaný lotyšskou diplomatickou misí nebo lotyšským konzulárním úřadem v zahraničí.

Lotyšsko nevydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Místo takového dokladu si může osoba vyžádat informace o svém rodinném stavu.

Rozvod nebo prohlášení manželství za neplatné: notářský zápis (notariāls akts) osvědčující rozvod (laulības šķiršanas apliecība); soudní rozhodnutí (tiesas nolēmums); výpis z registru obyvatel vydaný Úřadem pro občanství a migraci; osvědčení vydané lotyšskou diplomatickou misí nebo lotyšským konzulárním úřadem v zahraničí; výpis z matriky manželství dokládající rozvod, vydaný odborem pro matriční záležitosti ministerstva spravedlnosti; výpis z matriky manželství dokládající rozvod, vydaný matričním úřadem místního orgánu.

Rodičovství: rozhodnutí soudu; výpis z registru obyvatel vydaný Úřadem pro občanství a migraci; výpis z registru obyvatel vydaný lotyšskou diplomatickou misí nebo lotyšským konzulárním úřadem v zahraničí.

Osvojení: soudní rozhodnutí; výpis z registru obyvatel vydaný Úřadem pro občanství a migraci.

Bydliště nebo místo pobytu: výpis z registru obyvatel vydaný Úřadem pro občanství a migraci; výpis z registru obyvatel vydaný lotyšskou diplomatickou misí nebo lotyšským konzulárním úřadem v zahraničí; výpis z registru obyvatel vydaný místním orgánem.

Státní příslušnost: výpis z registru obyvatel vydaný Úřadem pro občanství a migraci; výpis z registru obyvatel vydaný lotyšskou diplomatickou misí nebo lotyšským konzulárním úřadem v zahraničí.

Neexistence záznamu v rejstříku trestů: výpis z rejstříku trestů (izziņa no sodu reģistra) vydaný informačním střediskem (Informācijas centrs) ministerstva vnitra; osvědčení vydané lotyšskou diplomatickou misí nebo lotyšským konzulárním úřadem v zahraničí.

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Narození: rodný list nebo výpis z matriky narození vydaný odborem pro matriční záležitosti ministerstva spravedlnosti; rodný list nebo výpis z matriky narození vydaný matričním úřadem místního orgánu; výpis z registru obyvatel vydaný Úřadem pro občanství a migraci; rodný list (originál nebo duplikát) nebo výpis z registru obyvatel vydaný lotyšskou diplomatickou misí nebo lotyšským konzulárním úřadem v zahraničí.

Skutečnost, že je osoba naživu: osvědčení vydané notářem; osvědčení vydané lotyšskou diplomatickou misí nebo lotyšským konzulárním úřadem v zahraničí.

Úmrtí: úmrtní list nebo výpis z matriky úmrtí vydaný odborem pro matriční záležitosti ministerstva spravedlnosti; úmrtní list nebo výpis z matriky úmrtí vydaný matričním úřadem místního orgánu; výpis z registru obyvatel vydaný Úřadem pro občanství a migraci; úmrtní list (originál nebo duplikát) nebo výpis z registru obyvatel vydaný lotyšskou diplomatickou misí nebo lotyšským konzulárním úřadem v zahraničí.

Manželství: oddací list nebo výpis z matriky manželství vydaný odborem pro matriční záležitosti ministerstva spravedlnosti; oddací list nebo výpis z matriky manželství vydaný matričním úřadem místního orgánu; oddací list vydaný duchovním jedné z církevních denominací uvedených v občanském zákoníku; výpis z registru obyvatel vydaný Úřadem pro občanství a migraci; oddací list (originál nebo duplikát) nebo výpis z registru obyvatel vydaný lotyšskou diplomatickou misí nebo lotyšským konzulárním úřadem v zahraničí.

Rodinný stav: výpis z registru obyvatel vydaný Úřadem pro občanství a migraci; výpis z registru obyvatel vydaný lotyšskou diplomatickou misí nebo lotyšským konzulárním úřadem v zahraničí.

Bydliště nebo místo pobytu: výpis z registru obyvatel vydaný Úřadem pro občanství a migraci; výpis z registru obyvatel vydaný lotyšskou diplomatickou misí nebo lotyšským konzulárním úřadem v zahraničí; výpis z registru obyvatel vydaný místním orgánem.

Neexistence záznamu v rejstříku trestů: výpis z rejstříku trestů vydaný informačním střediskem ministerstva vnitra; osvědčení vydané lotyšskou diplomatickou misí nebo lotyšským konzulárním úřadem v zahraničí.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Neexistuje žádný takový seznam, neboť v Lotyšsku může překlad ověřit jakákoli fyzická osoba, která v souladu s postupem stanoveným zákonem převezme odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou chybami v překladu listiny.

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Kopie listin může ověřit notář. S výjimkou případů, kdy právní předpisy stanoví, že kopie musí být ověřena notářem, může její správnost ověřit také příslušná organizace (zákon o právní síle dokumentů (Dokumentu juridiskā spēka likuma), článek 6).

Správnost kopie listiny může být ověřena rovněž fyzickou osobou, která je autorem dokumentu. Fyzická osoba může rovněž ověřit správnost kopie listiny, kterou obdržela od jiné fyzické osoby nebo od jiné organizace, s výjimkou případů, kdy právní předpisy vyžadují souhlas autora.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Překladatel ověřuje správnost překladu na poslední straně překladu za textem, a to v lotyštině. Velkými písmeny uvede slova TULKOJUMS PAREIZS („přesný překlad“), své jméno, příjmení a osobní identifikační číslo, svůj podpis, místo a datum ověření (viz nařízení vlády č. 291 o postupech ověřování překladu listin do úředního jazyka (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā).

Podobné požadavky platí pro ověřené kopie (viz další bod).

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

V pravém horním rohu na první stráně musí být velkými písmeny uvedeno slovo KOPIJA („kopie“). Ověření sestává ze slov KOPIJA PAREIZA („přesná kopie“) uvedených velkými písmeny; úplného oficiálního titulu úředníka, který ověřuje přesnost kopie (včetně celého názvu organizace a v případě potřeby dalších informací, na jejichž základě lze danou osobu jednoznačně identifikovat), vlastního podpisu úředníka a jeho jména v čitelné podobě a data ověření.

Poslední aktualizace: 10/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.