Veřejné listiny

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Státním jazykem Litevské republiky je litevština.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Ustanovení čl. 24 odst. 1 písm. b):

a) rodný list (vydaný v období od 1. ledna 1992 do 1. ledna 2017),

výpis potvrzující záznam o narození (vydaný v období od 1. ledna 2017);

b) osvědčení notáře o tom, že fyzická osoba je naživu a zdržuje se na určitém místě,

osvědčení o tom, že osoba je naživu a zdržuje se na určitém místě (vydané Radou Státního fondu sociálního pojištění);

c) úmrtní list (vydaný v období od 1. ledna 1992 do 1. ledna 2017),

výpis potvrzující záznam o úmrtí (vydaný v období od 1. ledna 2017);

d) potvrzení o změně jména, příjmení nebo státní příslušnosti (vydané v období od 4. prosince 2005 do 1. ledna 2017),

výpis potvrzující záznam, kterým se mění nebo doplňuje záznam osvědčující osobní stav (vydávaný v období od 1. ledna 2017);

e) manželství:

oddací list (vydaný v období od 1. ledna 1992 do 1. ledna 2017),

výpis potvrzující záznam o sňatku (vydaný v období od 1. ledna 2017),

způsobilost uzavřít manželství:

osvědčení o neexistenci překážky pro uzavření manželství,

konzulární potvrzení o rodinném stavu,

potvrzení o rodinném stavu;

f) doklad o rozvodu manželství (vydaný v období od 1. ledna 1992 do 1. ledna 2017),

výpis potvrzující záznam o rozvodu manželství (vydaný v období od 1. ledna 2017),

soudní rozhodnutí týkající se rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné,

k potvrzení rozluky se žádný doklad nevydává;

g) –

h) –

i) rodný list (vydaný v období od 1. ledna 1992 do 1. ledna 2017),

výpis potvrzující záznam o narození (vydaný v období od 1. ledna 2017),

notářsky ověřený společný návrh otce a matky dítěte na uznání otcovství,

soudní rozhodnutí o určení mateřství/otcovství,

soudní rozhodnutí ve věci popření otcovství/mateřství;

j) rodný list (vydaný v období od 1. ledna 1992 do 1. ledna 2017),

výpis potvrzující záznam o narození (vydaný v období od 1. ledna 2017),

soudní rozhodnutí o osvojení;

k) potvrzení o nahlášeném místě pobytu,

potvrzení osobních údajů z registru obyvatel;

l) cestovní pas / osobní průkaz totožnosti,

rodný list (vydaný v období od 1. ledna 1992 do 1. ledna 2017),

výpis potvrzující záznam o narození (vydaný v období od 1. ledna 2017),

rozhodnutí nebo rozsudky týkající se nabytí, pozbytí nebo znovunabytí státního občanství;

m) osvědčení obsahující informace o fyzické osobě z rejstříku podezřelých, obviněných a odsouzených osob.

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Ustanovení čl. 24 odst. 1 písm. c)

a) výpis potvrzující záznam o narození (vydaný v období od 1. ledna 2017);

b) –

c) výpis potvrzující záznam o úmrtí (vydaný v období od 1. ledna 2017);

d) –

e) výpis potvrzující záznam o sňatku (vydaný v období od 1. ledna 2017),

osvědčení o neexistenci překážky pro uzavření manželství;

k) potvrzení o nahlášeném místě pobytu,

potvrzení osobních údajů z registru obyvatel;

m) osvědčení obsahující informace o fyzické osobě z rejstříku podezřelých, obviněných a odsouzených osob.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Neexistuje žádný seznam certifikovaných překladatelů.

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

– notáři,

– státní a obecní orgány (pro kopie listin, které vydaly).

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Neexistují ověřené překlady ani žádné zvláštní požadavky na překlady nebo jejich ověřené kopie. V praxi listiny obvykle překládají překladatelské agentury nebo překladatelé, a na listině je tudíž uvedeno, že byla přeložena překladatelskou agenturou nebo překladatelem. V jednotlivých případech může být překlad osvědčen podpisem překladatele nebo může být jeho správnost ověřena notářem.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Pokud je listina ověřena státním nebo obecním orgánem:

kopie jím vydané listiny bude na konci opatřena ověřovací doložkou obsahující slova „věrná kopie“/„věrný výpis“ spolu s datem a funkcí, podpisem, jménem nebo iniciály a příjmením vedoucího nebo jiné oprávněné osoby, která ověřuje pravost kopie nebo výpisu.

Pokud se pravost tištěné kopie elektronické listiny ověřuje nástroji výpočetní techniky, obsahuje ověřovací doložka právnické osoby oprávněné k ověření této listiny slova „věrná kopie“, název právnické osoby oprávněné k osvědčení listiny a datum. Ověřovací doložka může být rovněž natištěna razítkem.

Ve vzoru notářského osvědčení se vyplní: datum notářského úkonu, název úřadu notáře vykonávajícího notářský úkon, jméno a příjmení notáře, číslo notářského úkonu v notářském rejstříku, notářský poplatek za notářský úkon (v případě, že notář poplatek promine, měla by být uvedena slova „poplatek prominut“), poplatek za ověření ve státních rejstřících, poplatek stáních rejstříků, poplatek za jakékoli jiné služby vykonané na žádost klienta a podpis notáře.

Záznam potvrzující pravost kopie/výpisu:

„___ _____________ 20_____

Já, _______________________________________________________________________, tímto ověřuji, že se jedná o věrnou kopii předložené listiny.

Číslo v notářském rejstříku: ________________________

Notářský poplatek: __________________________

Poplatek (poplatky) za další služby vykonané na žádost zákazníka: _________________

Podpis notáře

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.