Veřejné listiny

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Lucembursko přijímá, aby veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a), byly předkládány ve francouzštině nebo němčině.

Tyto veřejné listiny jsou rovněž přijímány v angličtině:

– Rodný list

– Oddací list

– Doklad o určení otcovství

– Úmrtní list

– Doklad o změně příjmení

– Doklad o změně jména

– Veřejná listina, kterou se mění údaj o pohlaví a jméno (jména)

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

–          Rodný list

–          Doklad o uznání rodičovství

–          Oddací list

–          Vysvědčení o způsobilosti k uzavření manželství

–          Úmrtní list

–          Zápis mrtvě narozeného dítěte

–          Velkovévodské rozhodnutí (Arrêté grand-ducal) o změně příjmení

–          Velkovévodské rozhodnutí o změně jména (jmen)

–          Osvědčení o uzavření partnerství

–          Osvědčení o ukončení partnerství

–          Osvědčení o majetkové dohodě, která stanoví majetkové důsledky partnerství

–          Potvrzení o žití

–          Doklad o bydlišti

–          Rozšířený doklad o bydlišti (Certificat de résidence élargi)

–          Doklad o zápisu osoby na referenční adrese

–          Ministerské rozhodnutí, kterým se mění údaj o pohlaví a jméno (jména)

–          Soudní rozhodnutí o změně pohlaví

–          Ministerské rozhodnutí o státní příslušnosti

–          Osvědčení o státní příslušnosti

–          Notářská listina o uznání otcovství

–          Výpis z evidence rejstříku trestů, typ (bulletin) č. 3, 4 a 5, pokud bez zápisu

–          Doklad o zápisu do seznamů voličů

–          Vícejazyčné výpisy z dokladů osvědčujících osobní stav podle Úmluvy CIEC č. 16

–          Soudní rozhodnutí o narození dítěte

–          Soudní rozhodnutí o prostém osvojení (adoption simple)

–          Soudní rozhodnutí o úplném osvojení (adoption plénière)

–          Soudní rozhodnutí o zrušení osvojení

–          Soudní rozhodnutí o uznání rodičovství (určení mateřství, určení otcovství)

–          Soudní rozhodnutí o popření rodičovství (popření mateřství, popření otcovství)

–          Soudní rozhodnutí o rozvodu

–          Soudní rozhodnutí o prohlášení manželství za neplatné

–          Soudní rozhodnutí o rozluce

–          Soudní rozhodnutí o prohlášení člověka za nezvěstného

–          Soudní rozhodnutí o zrušení osvojení

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

–          Rodné listy (pouze výpis z dokladů)

–          Potvrzení o žití

–          Úmrtní listy (pouze výpis z dokladů)

–          Oddací listy (pouze výpis z dokladů)

–          Osvědčení o uzavření registrovaného partnerství

–          Osvědčení o ukončení registrovaného partnerství

–          Doklady o bydlišti

–          Výpis z evidence rejstříku trestů, typy (bulletin) č. 3, 4 nebo 5, pokud bez zápisu

Tento seznam je vyčerpávající v tom smyslu, že vícejazyčný standardní formulář může být přiložen pouze k veřejným listinám uvedeným výše.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtina

Seznamy osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Lucemburského velkovévodství pod tímto odkazem:

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Orgány zmocněnými k vyhotovování ověřených kopií jsou obecní správní orgány. Za vyhotovení kopie se vybírá poplatek. Tento správní poplatek se platí obecnímu správnímu orgánu.

Osoba, která žádá o vyhotovení ověřené kopie, se musí s příslušnou listinou dostavit na úřad registrace obyvatelstva (Bureau de la population) nebo na sekretariát obecního správního orgánu v místě svého bydliště.

Ověřené kopie vyhotoví úředník na místě na základě originálu listiny předloženého žadatelem.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Ověřené překlady jsou opatřeny podpisem soudního překladatele.

Ověřené kopie jsou opatřeny razítkem obecního správního orgánu, podpisem obecního úředníka, který je vyhotovil, a kolkovou známkou.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Ověřené kopie jsou opatřeny razítkem obecního správního orgánu, podpisem obecního úředníka a kolkovou známkou.

Poslední aktualizace: 29/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.