Veřejné listiny

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Jazyky přijímané Maltou jsou maltština a angličtina.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Orientační seznam veřejných listin spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení: rodný list, osvědčení o neexistenci manželství, oddací list, osvědčení o registrovaném partnerství, úmrtní list a osvědčení o bezúhonnosti.

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Veřejné listiny, k nimž lze přiložit standardní vícejazyčný formulář jako pomůcku pro překlad, jsou rodný list, osvědčení o neexistenci manželství, oddací list, osvědčení o registrovaném partnerství, úmrtní list a osvědčení o bezúhonnosti. Dokumenty osvědčující právní způsobilost k uzavření manželství a právní způsobilost ke vstupu do registrovaného partnerství jsou jeden a tentýž dokument známý jako osvědčení o neexistenci manželství.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Jelikož Malta neuznává překladatele jako odborníky s oprávněním, nevede seznam osob kvalifikovaných k pořizování ověřených překladů. Jelikož neexistuje právní rámec pro překladatele, Ministerstvo zahraničních a evropských věcí má systém registrace podpisů osob, které pořizují překlady. Tato databáze podpisů neslouží k veřejnému použití, ale pouze uvedenému ministerstvu pro účely potvrzení a srovnání podpisů osob, které pořizují překlady. Více informací naleznete na stránkách: https://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Ministerstvo spravedlnosti, rovnosti a správy rovněž vede seznam tlumočníků a překladatelů, který je zveřejněn na stránkách https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx a který lze použít jako referenci.

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Je běžnou praxí advokátů/notářů pořizovat kopie veřejných listin jako ověřené kopie originálů veřejných listin. Subjekt požadující listiny rozhoduje o tom, zda kopie přijme. Ověřené kopie jiných veřejných listin mohou vydávat i soudy.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Ověřené kopie jiných veřejných listin běžně obsahují prohlášení osvědčující, že dokument je ověřenou kopií, a razítko a podpis osoby oprávněné ověřenou kopii vydat. Na ověřených překladech je uvedeno datum, podpis a razítko překladatele.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Ověřené kopie jiných veřejných listin běžně obsahují prohlášení osvědčující, že dokument je ověřenou kopií, a razítko a podpis osoby oprávněné ověřenou kopii vydat.

Poslední aktualizace: 27/03/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.