Veřejné listiny

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Přijímají se pouze dokumenty v nizozemštině.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Veškeré veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení, s výjimkou listin týkajících se způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství (druhá část písmene g)) a listin týkajících se neexistence záznamu v rejstříku trestů (písmeno m)), protože Nizozemsko tyto listiny nepoužívá. Příklady veřejných listin, na něž se nařízení vztahuje, jsou listiny týkající se:

a) narození;

b) skutečnosti, že je osoba naživu;

c) úmrtí;

d) jména;

e) manželství, včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu;

f) rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné;

g) registrovaného partnerství;

h) zrušení registrovaného partnerství, rozluky nebo prohlášení registrovaného partnerství za neplatné;

i) rodičovství;

j) osvojení;

k) bydliště nebo místa pobytu;

l) státní příslušnosti.

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Listiny týkající se narození, skutečnosti, že je osoba naživu, úmrtí, manželství, způsobilosti k uzavření manželství, rodinného stavu, registrovaného partnerství a bydliště nebo místa pobytu.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Úplný seznam soudních překladatelů a tlumočníků je uveden v Registru soudních překladatelů a tlumočníků.

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

– obce, pokud jde o veřejné listiny, které mohou vydávat,

– konzulární úřady, pokud jde o veřejné listiny, které mohou vydávat.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

U ověřených kopií musí být uvedeno, že informace, jež obsahují, byly převzaty z originálu nebo z databáze. Kopie musí být opatřena podpisem úředníka způsobilého k vystavení listiny a musí v ní být uvedeno místo a datum vydání listiny. Kopie je zpravidla rovněž opatřena úředním razítkem.

U úředně ověřených kopií musí být uvedeno, že listina odpovídá originálu. Kopie musí být opatřena podpisem úředníka způsobilého k vystavení listiny a musí v ní být uvedeno místo a datum vydání listiny.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

U úředně ověřených kopií musí být uvedeno, že listina odpovídá originálu. Kopie musí být opatřena podpisem úředníka způsobilého k vystavení listiny a musí v ní být uvedeno místo a datum vydání listiny.

Poslední aktualizace: 26/10/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.