Veřejné listiny

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Polština.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

1) zkrácený opis rodného listu;

2) úplný opis rodného listu;

3) rozhodnutí soudu, kterým se stanoví obsah matričního zápisu;

4) notářské osvědčení o tom, že osoba je naživu;

5) zkrácený opis úmrtního listu;

6) úplný opis úmrtního listu;

7) rozhodnutí soudu o prohlášení osoby za mrtvou;

8) rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení osoby za mrtvou;

9) rozhodnutí soudu o potvrzení úmrtí;

10) rozhodnutí soudu o zrušení potvrzení úmrtí;

11) rozhodnutí vedoucího matričního úřadu o změně jména a příjmení;

12) zkrácený opis oddacího listu;

13) úplný opis oddacího listu;

14) potvrzení o rodinném stavu;

15) potvrzení o tom, že v souladu s polským právem může osoba vstoupit do manželství;

16) rozhodnutí soudu, kterým se povoluje vstoupit do manželství ženě mladší 18 let;

17) rozhodnutí soudu, kterým se povoluje vstoupit do manželství osobě postižené duševní nemocí nebo mentálně zaostalé a osobám příbuzným v přímé linii;

18) rozhodnutí soudu o uznání existence manželství;

19) rozhodnutí soudu o uznání neexistence manželství;

20) rozhodnutí soudu o rozvodu;

21) rozhodnutí soudu o odluce;

22) rozhodnutí soudu o zániku odluky;

23) rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné;

24) rozhodnutí soudu o osvojení;

25) rozhodnutí soudu o zániku osvojení;

26) rozhodnutí soudu o uznání otcovství;

27) rozhodnutí soudu o uznání mateřství;

28) rozhodnutí soudu o popření otcovství;

29) rozhodnutí soudu o popření mateřství;

30) rozhodnutí soudu o neúčinnosti uznání dítěte;

31) rozhodnutí soudu o prohlášení uznání dítěte za neplatné;

32) potvrzení o hlášení trvalého pobytu;

33) potvrzení o hlášení přechodného pobytu;

34) notářské osvědčení o tom, že osoba se nachází v určitém místě;

35) rozhodnutí o uznání za polského občana;

36) rozhodnutí o navrácení polského občanství;

37) rozhodnutí o potvrzení polského občanství;

38) rozhodnutí o uznání za navrácenou osobu;

39) potvrzení krajského rejstříku trestů o čistém trestním rejstříku osoby vydané na její žádost;

40) potvrzení vydávané obecním úřadem polskému občanovi s bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie, který vyjádřil vůli hlasovat nebo kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu nebo v obecních volbách v členském státě, ve kterém má bydliště, v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky (Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 34) a směrnice Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky (Úř. věst. L 368, 31.12.1994, s. 38).

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

1) zkrácený opis rodného listu;

2) zkrácený opis oddacího listu;

3) zkrácený opis úmrtního listu;

4) potvrzení o rodinném stavu;

5) potvrzení o tom, že v souladu s polským právem může osoba vstoupit do manželství;

6) potvrzení o hlášení trvalého pobytu;

7) potvrzení o hlášení přechodného pobytu;

8) notářské osvědčení o tom, že osoba se nachází v určitém místě;

9) notářské osvědčení o tom, že osoba je naživu;

10) potvrzení krajského rejstříku trestů o čistém trestním rejstříku osoby vydané na její žádost.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

V Polské republice jsou osobami oprávněnými k vyhotovování ověřených překladů soudní překladatelé zapsaní na seznamu soudních překladatelů vedeném ministerstvem spravedlnosti. Seznam je k dispozici ve Věstníku veřejných informací [Biuletyn Informacji Publicznej]: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html.

To plyne z ustanovení zákona ze dne 25. listopadu 2004 o povolání soudního překladatele a tlumočníka (Dziennik Ustaw, 2017, položka 1505).

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Orgány zmocněnými k ověřování shodnosti opisů dokumentů, výpisů z dokumentů nebo kopií dokumentů s předloženým dokumentem jsou v Polské republice notáři. To plyne z ustanovení zákona ze dne 14. února 1991 o notářství (Dziennik Ustaw, 2017, položka 2291; 2018, položka 398, 723 a 1496).

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

a) znaky ověřeného překladu: na dokument s překladem otiskne překladatel svoji pečeť, v jejímž okraji je uvedeno jméno a příjmení překladatele a uprostřed ní je uveden jazyk, ze kterého a do kterého je překladatel oprávněn překládat, a jeho pořadové číslo na seznamu soudních tlumočníků. Na všech ověřených překladech je rovněž uvedeno pořadové číslo, pod nímž je překlad veden v překladatelově evidenci překladů (repertorium). Vedle toho překladatel na překladu uvádí informaci o tom, zda byl překlad vyhotoven z originálního dokumentu, z překladu, z opisu a zda je tento překlad nebo opis ověřený a kým.

b) znaky ověřené kopie: notářské osvědčení o shodě opisu s předloženým dokumentem má podobu doložky otištěné z razítka nebo vytištěné z počítačové tiskárny na předložený dokument nebo na zvláštní list. Je-li osvědčení vyhotoveno na zvláštním listu, musí být tento list trvale spojen s ověřeným dokumentem a umístěn za tímto dokumentem, a ne před ním, a na spoji těchto listů musí být otištěna úřední pečeť notáře. Doložka může být umístěna také na stejném listě, na kterém se nachází kopie dokumentu, a to tak, aby byl její text zřetelně oddělen od textu ověřovaného dokumentu. Obsahuje-li ověřovaný dokument zvláštní znaky (dopisky, opravy, poškození), musí to notář uvést v osvědčení. Každé osvědčení musí obsahovat datum a místo jeho vyhotovení, název notářské kanceláře, podpis notáře a jeho pečeť a na požádání také hodinu, kdy byl notářský akt dokončen.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Znaky ověřené kopie: notářské osvědčení o shodě opisu s předloženým dokumentem má podobu doložky otištěné z razítka nebo vytištěné z počítačové tiskárny na předložený dokument nebo na zvláštní list. Je-li osvědčení vyhotoveno na zvláštním listu, musí být tento list trvale spojen s ověřeným dokumentem a umístěn za tímto dokumentem, a ne před ním, a na spoji těchto listů musí být otištěna úřední pečeť notáře. Doložka může být umístěna také na stejném listě, na kterém se nachází kopie dokumentu, a to tak, aby byl její text zřetelně oddělen od textu ověřovaného dokumentu. Obsahuje-li ověřovaný dokument zvláštní znaky (dopisky, opravy, poškození), musí to notář uvést v osvědčení. Každé osvědčení musí obsahovat datum a místo jeho vyhotovení, název notářské kanceláře, podpis notáře a jeho pečeť a na požádání také hodinu, kdy byl notářský akt dokončen.

Poslední aktualizace: 18/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.