Veřejné listiny

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Portugalsky

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Narození:

 • výpis z matriky narození,

Život:

 • potvrzení o žití vystavená notářskými úřady (článek 161 notářského řádu) nebo obvodní radou,

Úmrtí:

 • výpis z matriky úmrtí,

Jméno:

 • výpis z matriky narození,

Sňatek:

 • výpis z matriky narození, s příslušným záznamem,

Právní způsobilost k uzavření manželství:

 • osvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství,

Rodinný stav:

 • výpis z matriky narození,

Rozvod:

 • výpis z matriky narození, s příslušným záznamem,
 • výpis z matričních knih manželství, s příslušným záznamem,
 • potvrzení o rozvodu na základě dohody vydané matričním úřadem,
 • potvrzení o rozvodu vydané soudem,

Rozluka:

 • výpis z matriky narození, s příslušným záznamem,
 • výpis z matričních knih manželství, s příslušným záznamem,
 • potvrzení o rozluce manželů a rozdělení majetku na základě dohody vydané matričním úřadem,
 • potvrzení vydané soudem,

Prohlášení manželství za neplatné:

 • výpis z matriky narození, s příslušným záznamem,
 • výpis z matričních knih manželství, s příslušným záznamem,

Rodičovství:

 • výpis z matriky narození,

Osvojení:

 • výpis z matriky narození,

Bydliště a/nebo místo pobytu:

 • potvrzení o bydlišti vydané obvodní radou,

Státní příslušnost:

 • osvědčení o státní příslušnosti,

Neexistence záznamu v trestním rejstříku:

 • osvědčení o trestní bezúhonnosti.

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

 • výpis z matriky narození,
 • výpis z matriky úmrtí,
 • výpis z matričních knih manželství,
 • osvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství,
 • osvědčení o trestní bezúhonnosti.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Není relevantní.

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

 • služby rejstříku,
 • notářské úřady,
 • obvodní rady,
 • zaměstnanci pošty – CTT,
 • řádně uznané obchodní a průmyslové komory,
 • právníci,
 • právní zástupci (Solicitadores).

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

– Ověřené překlady:

K písemnostem vyhotoveným v cizím jazyce musí být přiložen jejich překlad; ten může vyhotovit portugalský notář, portugalský konzulát v zemi, v níž byla daná písemnost vydána, konzulát této země v Portugalsku nebo vhodný překladatel, který pod místopřísežným nebo čestným prohlášením před notářem potvrdí, že překlad je věrný originálu.

 • Překlady mohou dále provádět obchodní a průmyslové komory uznané v souladu s legislativním nařízením č. 244/92 ze dne 29. října 1992 a právní zástupci a právníci.

Překlad musí uvádět jazyk originálu a prohlášení, že text byl věrně přeložen a že odpovídá originálu.

Pokud byl překlad vyhotoven soudním překladatelem, který do svého překladu vkládá osvědčení nebo je k překladu připojuje na samostatném listě, musí uvést způsob vyhotovení překladu a výše uvedené informace. Překlad musí obsahovat rovněž veškeré pečeti a jiné legalizační značky, razítka a platební informace uvedené v originále a musí rovněž jasně uvádět veškeré nesrovnalosti nebo nedostatky zjištěné v textu, které daný akt nebo dokument zpochybňují.

– Ověřené kopie:

V kopii dokumentu musí být zahrnuty nebo v ní vloženy následující informace: prohlášení o shodě s originálem, místo a datum vystavení aktu, jméno a podpis osoby ověřující kopii a profesní razítko nebo jiná značka identifikující ověřující subjekt, jako je úřední razítko vydávajícího orgánu.

POZNÁMKA: Aby byly překlady a ověření dokumentů provedené obchodními a průmyslovými komorami uznanými v souladu s legislativním nařízením č. 244/92 ze dne 29. října 1992, právními zástupci a právníky platné, musí být zaevidovány v počítačovém systému. Kromě výše uvedených prvků musí tedy obsahovat i identifikační číslo vygenerované tímto počítačovým systémem. – Prováděcí ministerská vyhláška (Portaria) č. 657-B/2006 ze dne 29. června 2006.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Ověřená kopie musí obsahovat jméno a funkci osoby ověřující kopii a datum jejího provedení; vydávající subjekt musí tento dokument opatřit otiskem razítka přes tyto informace.

Osvědčení o trestní bezúhonnosti obsahuje alfanumerický ověřovací a přístupový kód umožňující ověřit pravost originálu.

Poslední aktualizace: 20/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.