Veřejné listiny

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Rumunština

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Mezi veřejné listiny, které spadají do oblasti působnosti nařízení, patří například: rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, osvědčení o bydlišti zapsaná v národním rejstříku osob (Registrul Național de Evidență a Persoanelor, RNEP), výpisy z rejstříku trestů (nebo osvědčení s právní hodnotou výpisu z rejstříku trestů, získaná od diplomatických misí nebo konzulárních úřadů), osvědčení, že je osoba naživu, osvědčení o občanství, soudní rozhodnutí ve věcech osobního stavu (rozvod, adopce atd.).

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Veřejné listiny, k nimž mohou být jako vhodná pomůcka pro překlad přiloženy vícejazyčné standardní formuláře, jsou: rodné listy, k nimž je přiložen vícejazyčný standardní formulář z přílohy I; potvrzení o žití, k nimž je přiložen vícejazyčný standardní formulář z přílohy II; úmrtní listy, k nimž je přiložen vícejazyčný standardní formulář z přílohy III; oddací listy, k nimž je přiložen vícejazyčný standardní formulář z přílohy IV; osvědčení o bydlišti zapsaná v rejstříku RNEP, k nimž je přiložen vícejazyčný standardní formulář z přílohy X, a výpisy z rejstříku trestů, k nimž je přiložen vícejazyčný standardní formulář z přílohy XI.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Aktuální seznam oprávněných tlumočníků a překladatelů je k dispozici zde na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Vnitrostátní právní předpisy zmocňují tyto druhy orgánů k vyhotovování ověřených kopií: veřejní notáři, notářské komory (komory mohou vydávat kopie notářských listin vyhotovených veřejnými notáři, kteří působí/působili v rámci místní příslušnosti a jejichž archivy v souladu se zákonem převzaly příslušné komory), rumunské konzulární úřady a diplomatické mise v zahraničí, sekretáři místních zastupitelstev v obcích a městech, kde nejsou kanceláře veřejných notářů.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

I. Ověřené kopie (podle rumunského práva, „copii legalizate“) jsou označeny pomocí těchto prvků obsažených v osvědčení kopie:

 • číslo a datum vyhotovení,
 • jméno a příjmení veřejného notáře / notářské kanceláře, která kopii vyhotovila.

II. Ověřené překlady jsou označeny pomocí těchto prvků:

II.A. pokud byl překlad vyhotoven oprávněným tlumočníkem a překladatelem, jehož podpis byl ověřen veřejným notářem:

 • na konci překladu oprávněný tlumočník a překladatel vloží tuto doložku o ověření překladu: „Já, níže podepsaný/podepsaná ................ (jméno a příjmení, tak jak jsou uvedeny v oprávnění), tlumočník a překladatel z cizího jazyka oprávněný na základě oprávnění č. ... ze dne............, vydaného rumunským ministerstvem spravedlnosti, osvědčuji, že překlad z............ do............ je správný, že předložený text byl přeložen v plném rozsahu bez vynechání a že překlad nezkreslil obsah nebo význam dokumentu. Dokument, který byl předložen k překladu v plném znění / ve formě výpisu, má celkem.... stran, je nazván........., byl vydán............... a byl mi předložen v plném znění / ve formě výpisu. Překlad dokumentu má celkem.... stran a byl vyhotoven v souladu s písemnou žádostí podanou pod č. .../DD.MM.RRRR a je uchováván v mém archivu. Obdržel(a) jsem poplatek ve výši ..... RON proti potvrzení o zaplacení/daňovému potvrzení/platebnímu příkazu č. ... /DD.MM.RRRR. OPRÁVNĚNÝ TLUMOČNÍK A PŘEKLADATEL .......................... (podpis a razítko)“.

K překladu je přiložena kopie přeloženého dokumentu. Razítko a podpis ověřeného tlumočníka a překladatele se umístí na sousední okraje mezi spoji stránek tak, aby se razítko otisklo na všechny stránky dokumentu, které jsou číslované, secvaknuté, sešité nebo svázané.

 • Následuje ověření podpisu ověřeného tlumočníka/překladatele, vyhotovené veřejným notářem, diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem, potvrzující, že byly splněny základní podmínky, datum (rok, měsíc, den), jméno a příjmení ověřeného tlumočníka a překladatele, osobní přítomnost ověřeného tlumočníka a překladatele / předložení vzoru podpisu notářské kanceláři, stupeň utajení dokumentu předloženého k překladu podle zákona a ověření podpisu překladatele na překladu; následuje podpis a razítko veřejného notáře; otisk razítka veřejného notáře se použije na sousední okraje sousedních stran, takže se otiskne na všechny stránky dokumentu.

Poznámka: Je-li písemnost přeložena z rumunštiny do cizího jazyka nebo z cizího jazyka do jiného cizího jazyka, pak se jak ověření překladu, tak ověření podpisu překladatele veřejným notářem vyhotovují rovněž v cizím jazyce překladu.

II.B. pokud byl překlad vyhotoven veřejným notářem (je-li cizí jazyk jeho rodným jazykem nebo byl-li jmenován ministerstvem spravedlnosti jako tlumočník nebo překladatel):

 • číslo a datum ověření překladu, jméno a příjmení veřejného notáře, který překlad vyhotovil, jeho rodný jazyk nebo případně číslo osvědčení ověřeného tlumočníka a překladatele vydaného ministerstvem spravedlnosti.

Další identifikační prvky a znaky překladů prováděných veřejnými notáři:

 • K překladu je přiložena kopie přeloženého dokumentu. Otisk razítka veřejného notáře se umístí na sousední okraje mezi spoji stránek tak, aby se razítko otisklo na všechny stránky dokumentu, které jsou číslované, secvaknuté, sešité nebo svázané.
 • Na konec překladu se vkládá jeho ověření (výslovně stanovené zákonem v souladu s níže uvedenou přílohou). To potvrzuje správnost překladu, skutečnost, že text určený k překladu byl přeložen v plném rozsahu, bez vynechání, a že překlad nezkreslil obsah nebo význam textu. Osvědčení rovněž odkazuje na: rodný jazyk nebo případně číslo a datum vydání osvědčení ověřeného překladatele a tlumočníka, jazyk ověření, stupeň utajení dokumentu předloženého k překladu v souladu s právními předpisy atd.
 • Následuje podpis a razítko veřejného notáře.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

 • Ověřené kopie mohou být vyhotoveny z originálu listiny nebo případně jeho opisu (v případech, kdy zákon stanoví, že účastníkům notářského zápisu se vydávají opisy listin namísto originálů).
 • Ověřenou kopii lze pořídit z celého dokumentu nebo případně z určitých částí. V takovém případě je na kopii nad přepisem obsahu dokumentu umístěno slovo „VÝŇATEK“ a odpovídající informace je uvedena v ověření kopie.
 • Obsah ověření kopie je stanoven zákonem a zahrnuje: a) potvrzení, že kopie odpovídá předloženému dokumentu; b) stav dokumentu; c) podpis sekretáře, který provedl porovnání; d) název dokumentu tak, jak je v něm uveden, nebo, není-li uveden, název příslušného právního vztahu založeného dokumentem.
 • Na fotokopii dokumentu je přímo pod textem otištěno razítko s tímto textem: „osvědčení na druhé straně“ nebo případně „osvědčení níže“.
 • Osvědčení se umístí na druhou stranu ověřovaného dokumentu (pokud se jedná o jednostránkový dokument) nebo na dolní část strany dokumentu (pokud text dokumentu pokračuje na druhé straně nebo na více stranách).
 • Dokumenty obsahující více stran jsou sešité nebo svázané. V takovém případě, stejně jako v případě, kdy je osvědčení přidáno jako dodatek, se razítko veřejného notáře umístí na okraje stránek dokumentu nebo částečně na stránku dokumentu a částečně na dodatek).
 • Ověřené kopie vyhotovené z notářského archivu jsou platné po dobu šesti měsíců (ověření se týká původu dokumentu: notářského archivu nebo případně poskytnutí stranami); ověřené kopie dokumentů poskytnutých stranami nemají lhůtu platnosti.
 • Osvědčení je opatřeno podpisem veřejného notáře nebo sekretáře notářské kanceláře, který kopii porovnal s originálem, případně konzula.
 • Ověřená kopie je opatřena razítkem veřejného notáře nebo případně konzula, jakož i reliéfním razítkem.
Poslední aktualizace: 03/08/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.