Veřejné listiny

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Slovenština a pro účely čl. 6 odst.1 písm. a) je přípustná i čeština.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Rodný list, oddací list, úmrtní list, potvrzení o změně jména a příjmení, rozhodnutí o změně jména a příjmení, protokol o určení otcovství, rozsudek o jménu, rozsudek o rozvodu, rozsudek o prohlášení manželství za neplatné, rozsudek o povolení uzavřít manželství nezletilé osobě, rozsudek o určení otcovství/mateřství, rozsudek o osvojení, rozsudek o prohlášení za mrtvého, potvrzení o pobytu občanů Slovenské republiky, potvrzení o pobytu cizinců, osvědčení o státní příslušnosti Slovenské republiky (vydává se pouze v listinné podobě), výpis z rejstříku trestů.

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Rodný list, oddací list, úmrtní list, rozsudek o prohlášení za mrtvého, rozsudek o povolení uzavřít manželství nezletilé osobě, rozsudek o rozvodu, rozsudek o prohlášení manželství za neplatné, potvrzení o pobytu občanů Slovenské republiky, výpis z rejstříku trestů.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Seznam překladatelů je dostupný na stránce Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky.

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Notáři a notářští kandidáti:

– notáři – na stránce Notářské komory Slovenské republiky (vyhledávání možné vedle slovenštiny i v angličtině, němčině, francouzštině a maďarštině),

– notářští kandidáti – neexistuje samostatný seznam, pracují pod hlavičkou notáře.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

A) Ověřené překlady:

i. Ověřené překlady vyhotovené překladatelem uvedeným na seznamu překladatelů obsahují překladatelskou doložku, která má podle § 23 odst. 4 zákona č. 382/2004 Sb. obsahovat identifikační údaje překladatele, označení odborné oblasti, v níž je překladatel oprávněn vykonávat úkony překladatelské činnosti, pořadové číslo překladu, pod kterým je úkon překladatelské činnosti zapsán v deníku, a prohlášení překladatele o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého překladu. Ověřené překlady lze identifikovat pomocí dvanáctimístného čísla úkonu na stránce Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky.

ii. Ověřené překlady vyhotovuje nebo ověřuje diplomatická mise a konzulární úřad ve smyslu § 14e odst. 1 písm. d) zákona č. 151/2010 Sb., jedná-li se o překlad listiny vydané cizím státem za účelem konzulárních funkcí do slovenštiny. Vyhotovení nebo ověření takového překladu může zaměstnanec diplomatické mise nebo zaměstnanec konzulárního úřadu odmítnout, jestliže jazyk, v němž je listina vyhotovená, dostatečně neovládá.

B) Ověřené opisy:

i. Ověřené opisy vyhotovené notářem a notářským koncipientem obsahují ověřovací doložku, jež má podle § 57 odst. 2 zákona č. 323/1992 Sb. obsahovat:

a) zda se opis doslovně shoduje s listinou, z níž byl vyhotoven, a zda je tato listina originálem či ověřeným opisem, a z kolika listů se skládá;

b) počet listů, jež opis obsahuje;

c) zda se jedná o opis úplný nebo částečný;

d) údaj, zda jsou v předložené listině změny, doplnění, vsuvky nebo škrty, jež by mohly snížit její hodnověrnost;

e) údaj, zda na opisu byly provedeny opravy neshod s předloženou listinou;

f) místo a datum vydání;

g) podpis ověřujícího notáře nebo jím pověřeného zaměstnance a otisk úředního razítka notáře.

ii. Ověřené opisy vyhotovené zastupitelskými úřady Slovenské republiky obsahují ověřovací doložku (ve slovenštině), jež musí být podle § 14e odst. 2 zákona č. 151/2010 Sb. opatřena otiskem kulatého úředního razítka diplomatické mise nebo konzulárního úřadu se státním znakem o průměru 36 mm a podpisem pověřeného zaměstnance diplomatické mise nebo pověřeného zaměstnance konzulárního úřadu. Tvoří-li ověřovanou listinu dva nebo více listů, musí být spojeny provázkem, jehož volné konce jsou překryté nálepkou a opatřené otiskem úředního razítka diplomatické mise nebo konzulárního úřadu.

Náležitosti ověřovací doložky podle § 14e odst. 1 písm. a) zákona č. 151/2010 Sb. pro ověření shody opisu nebo kopie listiny s předloženým originálem:

a) pořadové číslo, pod kterým je ověření zapsáno do zvláštního rejstříku;

b) údaj, že opis nebo kopie listiny se shoduje s předloženou listinou;

c) počet listů a stran, jež opis nebo kopie listiny obsahuje, a údaj o tom, zda

se jedná o úplný opis listiny nebo částečný opis listiny, či o kopii listiny;

d) místo a datum vydání ověření;

e) výše správního poplatku podle zvláštního předpisu,10 a)

f) jméno a příjmení, funkce a podpis zaměstnance, který ověření vydal.

Vzor ověřovací doložky:

Číslo .................. Poplatek ...............

Tímto se potvrzuje, že tato úplná

(částečná) fotokopie/opis o ........

stranách se shoduje s předloženým

originálem o .....................................

stranách.

Nesrovnalosti, opravy ......................

V......................... dne .......................

LS .....................................................

iii. Ověřené opisy vyhotovené obvodními úřady a obcemi obsahují ověřovací doložku, jež má podle § 7 odst. 2 zákona č. 599/2001 Sb. obsahovat:

a) údaj, že opis nebo kopie listiny souhlasí s předloženou listinou;

b) počet listů a stran, jež opis nebo kopie obsahuje;

c) pořadové číslo, pod kterým je ověření zapsáno v ověřovací knize;

d) místo a datum ověření a v případě potřeby i hodinu, kdy byla listina předložena.

Upozorňujeme, že v souladu s § 5 zákona č. 599/2001 Sb. obvodní úřady a obce neprovádějí ověřené opisy, které mají být použity v zahraničí.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Ověřené opisy (resp. fotokopie) nemají kromě ověřovací doložky notáře či notářského kandidáta zvláštní prvky.

Poslední aktualizace: 28/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.