Veřejné listiny

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Ve Slovinsku je úředním jazykem slovinština. Jen v oblastech obcí, v nichž žije italská nebo maďarská národnostní menšina, je úředním jazykem také italština nebo maďarština (článek 11 Ústavy Republiky Slovinsko).

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení:

– rodný list,
– potvrzení, že je osoba naživu,
– úmrtní list,
– oddací list / doklad o registrovaném partnerství,
– potvrzení o bydlišti/pobytu,
– výpis z rejstříku trestů.

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad:


– narození (příloha I),
– potvrzení o žití (příloha II),  
– úmrtí (příloha III),
– manželství (příloha IV),
– způsobilost k uzavření manželství (příloha V),
– registrované partnerství (příloha VII),
– status registrovaného partnerství (příloha IX),
– bydliště nebo místo pobytu (příloha X),
– neexistence záznamu v rejstříku trestů (příloha XI).

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje:

Osobami oprávněnými k vyhotovování ověřených překladů veřejných listin jsou v souladu se slovinskými právními předpisy soudní tlumočníci. Odkaz na aktualizovaný seznam soudních tlumočníků zveřejněný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti:
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií:

Podle práva Republiky Slovinsko jsou orgány zmocněnými k vyhotovování ověřených kopií notáři, jejichž seznam vede Notářská komora Slovinska a zveřejňuje jej na svých internetových stránkách https://www.notar-z.si/poisci-notarja, a také další orgány (správní jednotky), které v rámci správní činnosti mohou ověřovat opisy nebo kopie. Kontaktní údaje správních jednotek lze nalézt na internetových stránkách: http://www.upravneenote.gov.si/.

Pokud úřední osoba ověřující opis nebo kopii nerozumí jazyku, v němž je listina sepsána, může nařídit, aby opis nebo kopii porovnal s originálem soudní tlumočník. Seznam soudních tlumočníků je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie:

Prostředkem identifikace ověřených překladů a ověřených kopií je vizuální kontrola, jelikož každý překlad a každá kopie je opatřen/a razítkem soudního tlumočníka nebo notáře, jímž se jasně označuje, že se jedná o překlad nebo kopii dokumentu.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Viz písmeno f).

Poslední aktualizace: 03/08/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.