Veřejné listiny

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

španělština

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Podle článku 2 dotčeného nařízení jsou oblastí jeho působnosti listiny uvedené níže; rovněž jsou vyjmenovány průkazné veřejné listiny nebo postupy k jejich získání. a) Narození: rodný list. Standardní vzor. b) Skutečnost, že osoba je naživu: doklad osvědčující rodinný stav i skutečnost, že osoba je naživu, je listina, která poskytuje důkaz, že dotčená osoba je naživu, a rovněž prokazuje její rodinný stav. Skutečnost, že osoba je naživu, svobodný stav, vdovství nebo rozvod manželství se prokazují osvědčením úředníka matriky (dotčená osoba se musí před tohoto úředníka dostavit). Skutečnost, že osoba je naživu, se prokáže rovněž předstoupením před notáře, který toto předstoupení běžně osvědčí notářským zápisem. Svobodný stav, vdovství nebo rozvod manželství se prokáže přísežným nebo čestným prohlášením příslušné osoby před úředníkem matriky nebo notářským zápisem. Předstoupit lze kromě před notáře také před úředníka matriky v místě bydliště a v zastoupení před smírčího soudce v místě bydliště příslušné osoby nebo v místě bydliště zastupující osoby. c) Úmrtí: výpis z matriky. Standardní vzor. d) Jméno: výpis z matriky (narození). e) Manželství, včetně právní způsobilosti k uzavření manželství a rodinný stav: osvědčení o rodinném stavu není k dispozici. Jako doklad se použije rodný list. Pro prokázání manželství, výpis z matriky. Pro prokázání existence manželství rovněž postačí doklad o uzavření manželství vydaný matričním úřadem. Pro prokázání právní způsobilosti k uzavření manželství je třeba založit spis, který umožní tento doklad získat (do 30. června 2020 u příslušného matričního úřadu nebo případně u ústředního matričního úřadu nebo konzulátu). Je-li přítomen přeshraniční prvek, mohou nastat jiné složité situace (manžel/manželka není španělský státní příslušník, sňatek byl uzavřen mimo Španělsko). f) Rozvod, rozluka a prohlášení manželství za neplatné: výpis z matriky, včetně odkazů na okraji. g) Registrované partnerství, včetně způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství: osvědčení správního orgánu odpovědného za evidenci registrovaného partnerství a, v případě potřeby, notářský zápis. h) Zrušení registrovaného partnerství, rozluka nebo prohlášení registrovaného partnerství za neplatné; rozluka registrovaného partnerství a jeho prohlášení za neplatné nejsou ve španělském procesním právu definované. Uzavření registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné se prokazují výpisem z evidence nesezdaných partnerů, jehož podoba není ve Španělsku harmonizována, nebo notářským zápisem. (královské nařízení s platností zákona (Real Decreto Ley 8/2015, de 30 de octubre), přepracované znění zákona o sociálním zabezpečení (Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social, artículo 221)). i) Rodičovství: výpis z matriky. j) Osvojení: výpis z matriky. k) Bydliště nebo místo pobytu: v případě bydliště: výpis z místní evidence obyvatel; v případě místa pobytu: osvědčení místního úřadu nebo notářský zápis. l) Státní příslušnost: Výpis z matriky. m) Neexistence záznamu v rejstříku trestů za předpokladu, že veřejné listiny osvědčující tuto skutečnost vydávají pro občana Unie orgány členského státu, jehož je tento občan státním příslušníkem: osvědčení Ministerstva spravedlnosti (Ministerio de Justicia). Veřejné listiny, jejichž předložení může být požadováno od občanů Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky, pokud tito občané chtějí uplatnit právo volit nebo kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu či v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, za podmínek stanovených ve směrnicích Rady 93/109/ES a 94/80/ES: výpis z místní evidence obyvatel.

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Seznam veřejných listin vydávaných Španělskem, k nimž se mohou přiložit vícejazyčné standardní formuláře jako pomůcka pro překlad:

a) doklady matričního úřadu (Registro Civil):

narození

skutečnost, že osoba je naživu

úmrtí

sňatek

doklad o rodinném vztahu

způsobilost k uzavření manželství

b) osvědčení o trestní bezúhonnosti

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Ministerstvo zahraničních věcí, Evropské unie a spolupráce (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación publica) zveřejňuje seznam soudních překladatelů, jehož použití je povinné (Disposición adicional décima sexta (Traducciones e interpretaciones de carácter oficial) de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado).http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Pokud jde o autentický opis veřejných listin, jsou orgány příslušnými pro uplatňování nařízení ve Španělsku notáři a matriční úředníci ve svých příslušných oblastech působnosti.

Ověřené kopie odpovídají autentickému opisu veřejných listin pořízeného orgánem, který je vydává nebo ověřuje. Notářské zápisy obíhají obecně v kopii a soudní listiny v osvědčených či ověřených kopiích, v případě potřeby společně s dokladem jejich závaznosti. Články 134, 501, 502 a 504 zákona o občanském procesním právu (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

Listiny vydané orgány veřejné správy se používají ve formě ověřených příslušných rozhodnutí. Článek 52 zákona o společném správním řízení před orgány veřejné správy (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Pro některé případy existují formuláře (osvědčení o rodinném stavu), v jiných případech není žádný standardní vzor k dispozici. Pokud není k dispozici žádný formulář, přiloží se ke kopii nebo vydanému osvědčení ověřený překlad.

Ověřování překladů upravuje zákon č. 2/2014 o vnější činnosti státu a o službě vnější činnosti státu ze dne 25. března 2014 (Ley 2/2014, de 25 de marzo de la Acción y del Servicio Exterior) a doplňující ustanovení 16 (španělský Úřední věstník č. 74, 26. března 2014).

Notářsky ověřené kopie se vydávají na listech papíru, které každému notáři poskytuje úřad Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), a které jsou opatřeny zvláštním ochranným prvkem, jejž vydává notářská komora Consejo General del Notariado, a dále otiskem inkoustového razítka, značkou, podpisem a parafou notáře. Notářský list papíru nese hologram FNMT.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Notářsky ověřené kopie jsou snadno rozpoznatelné, pokud jsou vydané na notářském listu papíru a opatřené razítkem s číslem a podpisem notáře. Spolu s inkoustovým razítkem notářské kanceláře se použije též ochranný prvek, a jedná-li se o ověřené kopie, použije se vidimační značka. Notář podepisuje a parafuje ověřené listiny. Podle všeho se nařízení (EU) 2016/1191 a v důsledku toho i informace, které se mají ověřovat, vztahují na soudní a správní listiny vydávané na papíře, s inkoustem vytištěným záhlavím podle standardních vzorů matričních úřadů (liší se podle autonomních oblastí). Je však třeba mít na paměti, že ve Španělsku se významně uplatňují postupy elektronické veřejné správy, které umožní uznat platnost elektronických kódů spojených s elektronickým podpisem vydavatele veřejné listiny a začleňují se do evropských zásad elektronické veřejné správy (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

Poslední aktualizace: 26/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.