Veřejné listiny

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Švédština

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Orientační seznam veřejných listin

 1. Narození
  Výpis z matriční knihy, narození
 2. Potvrzení, že daná osoba žije
  Osobní doklad uvádějící bydliště (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 3. Úmrtí
  Výpis z matriční knihy, úmrtí
  Daňový úřad (Skatteverket) rovněž vydává potvrzení ke kremaci a uložení do hrobu, které je nezbytné pro kremaci a uložení do hrobu. Dále existuje mezinárodní formulář povolení pro převoz zemřelých do a ze severských zemí a v rámci nich. Daňový úřad rovněž vydává úmrtní list a přehled rodinných vazeb, který se používá zejména k podávání informací o zemřelém a případně nejbližší rodině.
 4. Jméno
  Osobní doklad uvádějící jméno (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 5. Manželství
  Výpis z matriční knihy, manželství
  Oznámení o uzavření manželství
 6. Způsobilost k uzavření manželství
  Osvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství
  Oddací list
 7. Manželství (rodinný stav)
  Osobní doklad uvádějící rodinný stav (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 8. Registrované partnerství
  Osobní doklad uvádějící rodinný stav (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 9. Partnerství (rodinný stav)
  Osobní doklad uvádějící rodinný stav (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 10. Rodičovství
  Osobní doklad uvádějící údaje o rodičovství (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 11. Adopce
  Nepoužije se
 12. Bydliště
  Osobní doklad coby doklad o místě pobytu (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 13. Občanství
  Osobní doklad uvádějící údaje o občanství (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 14. Doklad o trestní bezúhonnosti
  Výpis z policejního rejstříku trestů, který byl vydán na základě 9 § odst. 2 zákona o rejstříku trestů (1998:620) a který má být předložen orgánu jiného státu v souvislosti s žádostí o povolení k pobytu, pracovní povolení nebo povolení k usazení se nebo v jiných případech, kdy žadatel výpis potřebuje k výkonu svých práv v dané cizí zemi.

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Orientační seznam veřejných listin:

 1. Narození
  Výpis z matriční knihy, narození
 2. Potvrzení, že daná osoba žije
  Osobní doklad uvádějící bydliště (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 3. Úmrtí
  Výpis z matriční knihy, úmrtí
  Daňový úřad (Skatteverket) rovněž vydává potvrzení ke kremaci a uložení do hrobu, které je nezbytné pro kremaci a uložení do hrobu. Dále existuje mezinárodní formulář povolení pro převoz zemřelých do a ze severských zemí a v rámci nich. Daňový úřad rovněž vydává úmrtní list a přehled rodinných vazeb, který se používá zejména k podávání informací o zemřelém a případně nejbližší rodině.
 4. Jméno
  Osobní doklad uvádějící jméno (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 5. Manželství
  Výpis z matriční knihy, manželství
  Oznámení o uzavření manželství
 6. Způsobilost k uzavření manželství
  Osvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství
  Oddací list
 7. Manželství (rodinný stav)
  Osobní doklad uvádějící rodinný stav (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 8. Registrované partnerství
  Osobní doklad uvádějící rodinný stav (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 9. Partnerství (rodinný stav)
  Osobní doklad uvádějící rodinný stav (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 10. Rodičovství
  Osobní doklad uvádějící údaje o rodičovství (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 11. Adopce
  Nepoužije se
 12. Bydliště
  Osobní doklad coby doklad o místě pobytu (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 13. Občanství
  Osobní doklad uvádějící údaje o občanství (Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 14. Doklad o trestní bezúhonnosti
  Výpis z policejního rejstříku trestů, který byl vydán na základě 9 § odst. 2 zákona o rejstříku trestů (1998:620) a který má být předložen orgánu jiného státu v souvislosti s žádostí o povolení k pobytu, pracovní povolení nebo povolení k usazení se nebo v jiných případech, kdy žadatel výpis potřebuje k výkonu svých práv v dané cizí zemi.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Osoby oprávněné k vyhotovení ověřených překladů – https://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Úprava stanovící orgány zmocněné k vyhotovování ověřených kopií neexistuje, a tudíž není uveden ani orientační seznam těchto orgánů. K ověřování kopií jsou zmocněni notáři, orgány však funkci notáře nevykonávají.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Ověřené překlady musí být opatřeny razítkem. K ověřování kopií jsou zmocněni notáři. Veřejné listiny, které byly ověřeny notářem, zpravidla uvádí jméno ověřujícího notáře a místo a datum ověření. Mohou být rovněž opatřeny razítkem. Prostřednictvím údaje o místě lze ověřit, zda je daná osoba řádně jmenována do funkce notáře. Tuto informaci lze zjistit u příslušného krajského úřadu (länsstyrelse), tedy úřadu kompetentního pro kraj, v němž daný notář vykonává svou činnost (má sídlo pro tuto činnost).

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Veřejné listiny, které byly ověřeny notářem, zpravidla uvádí jméno ověřujícího notáře a místo a datum ověření. Mohou být rovněž opatřeny razítkem.

Poslední aktualizace: 30/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.