Offentlige dokumenter

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

På tysk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Domstolenes og anklagemyndighedens domme, afgørelser, attester og tiltalefrafald

samt i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, følgende officielle dokumenter:

a) fødselsattest (Geburtsurkunde), udskrift fra fødselsregistret (Teilauszug Geburt)

c) dødsattest (Sterbeurkunde), udskrift fra dødsregistret (Teilauszug Tod)

d) afgørelse vedrørende navneændring (Namensänderungsbescheid)

e) vielsesattest (Heiratsurkunde), attest vedrørende retlig handleevne til at indgå ægteskab (Ehefähigkeitszeugnis), udskrift fra ægteskabsregistret (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) eller registret over registreret partnerskab (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

f) skilsmissekendelse (Scheidungsbeschluss), afgørelse om omstødelse af ægteskabet (Aufhebungsbeschluss der Ehe), retslig annullation (gerichtliche Nichtigerklärung)

g) attest vedrørende registreret partnerskab (Partnerschaftsurkunde), attest vedrørende retlig handleevne til at indgå registreret partnerskab (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), udskrift fra ægteskabsregistret eller registret vedrørende registreret partnerskab (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft)

h) afgørelse vedrørende omstødelse af registreret partnerskab (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft), retslig annullation (gerichtliche Nichtigerklärung)

k) folkeregisterattest (Meldebestätigung)

l) bevis på statsborgerskab (Staatsbürgerschaftsnachweis)

m) udskrift fra kriminalregistret (straffeattest) (Strafregisterbescheinigung).

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

Den offentlige forvaltning i Østrig accepterer, at følgende officielle dokumenter ledsages af en oversættelsesformular (i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1):

a) fødselsattest (Geburtsurkunde), udskrift fra fødselsregistret (Teilauszug Geburt)

c) dødsattest (Sterbeurkunde), udskrift fra dødsregistret (Teilauszug Tod)

e) vielsesattest (Heiratsurkunde), attest vedrørende retlig handleevne til at indgå ægteskab (Ehefähigkeitszeugnis), udskrift fra ægteskabsregistret (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) eller registret over registreret partnerskab (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

g) attest vedrørende registreret partnerskab (Partnerschaftsurkunde), attest vedrørende retlig handleevne til at indgå registreret partnerskab (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), udskrift fra ægteskabsregistret (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) eller registret vedrørende registreret partnerskab (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft).

Domstolene accepterer ikke flersprogede formularer.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

I Østrig kan bekræftede oversættelser udføres af personer, hvis navne er opført på listen over autoriserede tolke og translatører, der har aflagt ed og er autoriseret af domstolene. Denne liste (som opdateres regelmæssigt) kan findes på:

http://sdgliste.justiz.gv.at/

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Den bekræftede kopi er en bekræftelse, som gives

af en person med bemyndigelse til at udarbejde dokumenter (person med autentificeringsbeføjelse) (f. eks. en notar),

af en distriktsdomstol (Bezirksgericht) eller

af en udstedende myndighed (dette gælder dog ikke i alle tilfælde og ikke for alle udstedende myndigheder)

på, at kopien af et officielt bekræftet dokument er i overensstemmelse med originalen.

Det østrigske retsvæsen accepterer bekræftede kopier udstedt af

a) domstolene – listen er tilgængelig på webstedet for forbundsministeriet for retfærdighed (Bundesministerium fürJustiz) på adressen https://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html) og af

b) notarer – listen er tilgængelig på det østrigske notarkammers websted (Notariatskammer) på adressen https://www.notar.at/de/

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

- Udførelse af bekræftede oversættelser:

i overensstemmelse med § 190, stk. 1, i lov om udenretslige procedurer (Außerstreitgesetz) skal den nøjagtige overensstemmelse mellem en oversættelse og originalen attesteres af en domstolsautoriseret oversætter/tolk, der har aflagt ed, og som skal angive datoen for oversættelsen og påføre denne sin underskrift og sit segl [§ 14 og § 8, stk. 5, i lov om sagkyndige og oversættere og tolke (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz)].

Nærmere oplysninger om en sådan bekræftelses form er tilgængelige på webstedet for den østrigske sammenslutning af domstolsautoriserede oversættere/tolke, der har aflagt ed (Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher), på følgende adresse: https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

- Udstedelse af domstolsbekræftede kopier:

Overensstemmelsen af

1. officielle papirdokumenter ledsaget af en kopi i elektronisk eller anden form eller

2. officielle elektroniske dokumenter vedlagt en papirkopi,

som forelægges domstolen, skal attesteres af domstolen ved hjælp af en bekræftelsespåtegning, som skal kunne læses ved hjælp af de tekniske midler, den har til sin rådighed.

Denne påtegning skal afhængigt af begæringen anbringes på den papirkopi, som retten har udarbejdet eller undersøgt omhyggeligt, eller på papirkopien af papirdokumentet eller det elektroniske dokument, som retten har udarbejdet (idet papirkopien er bekræftet), eller afhængigt af mulighederne i form af tekniske og personalemæssige ressourcer på den elektroniske kopi af papirdokumentet (bekræftet elektronisk kopi).

Bekræftelsespåtegningen skal under alle omstændigheder:

1. indeholde en angivelse af sted og dato for bekræftelsen

2. præcisere, om det officielle dokument, der fremlægges, er et papirdokument eller et elektronisk dokument, og om det er en original, en bekræftet kopi, en udskrift, en anden kopi eller en trykt kopi

3. præcisere, om kopien, udskriften eller den trykte kopi gengiver hele det officielle dokument eller kun en del af dette.

Det skal også præciseres, hvis dette ikke allerede fremgår tydeligt af kopien, udskriften eller papirkopien:

1. om dokumentet indeholder underskrifter, sikkerhedsfunktioner eller stempler, og hvilke

2. om det i givet fald er revet, eller om det ser særligt tvivlsomt ud

3. om der i givet fald er sket klare ændringer, overstregninger, indsættelser i dele af dokumentet eller er indsat angivelser i margenerne.

- Udstedelse af bekræftede kopier ved notarer:

En notar har ret til at bekræfte, at en papirudskrift eller en elektronisk udskrift af et papirdokument er en bekræftet kopi af et dokument, hvis han/hun klart kan læse dokumentet. Det er tilstrækkeligt, at en notar bekræfter, at en kopi af et dokument, en plan, et billede eller andet, der fremstilles elektronisk ved en fotomekanisk proces eller på lignende måde, er en bekræftet kopi, hvis kopien er oprettet under vedkommendes overværelse. Hvis denne kopi ikke gengiver en hel side i dens helhed, skal udeladelserne angives. Det samme gælder for trykning på papir af elektroniske dokumenter.

Notaren skal omhyggeligt sammenligne udskriften (kopi) og det oprindelige offentlige dokument og attestere, at det er en bekræftet kopi, der er i overensstemmelse med papirudskriften (kopi) eller det trykte eksemplar på papir, eller vedhæfte bekræftelsespåtegningen til den elektroniske udskrift.

I bekræftelsespåtegningen skal det præciseres:

1. om det forelagte dokument er et papirdokument eller et elektronisk dokument, en original, en udskrift eller en trykt kopi

2. om dokumentet indeholder underskrifter, sikkerhedsfunktioner eller stempler, og hvilke

3. om kopien eller den trykte kopi gengiver hele dokumentet eller kun en del af dette, og hvilken

4. om det forelagte dokument i givet fald er revet, eller om det ser særligt tvivlsomt ud

5. om der i givet fald er foretaget ændringer, overstregninger eller indsættelser i dele af dette dokument eller er indsat angivelser i margenerne. De oplysninger, der er nævnt i punkt 2 og 5, skal ikke angives, hvis kopien er fremstillet ved hjælp af en fotomekanisk proces eller på lignende måde, og hvis de angivne omstændigheder fremgår af kopien.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Se litra f).

Sidste opdatering: 17/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.